ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, Η ταπεινοφροσύνη κατά τον Μ. Βασίλειο. (2013) – mp3

Πηγή:http://www.impantokratoros.gr/25A42A34.el.aspx

24/02/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί ταπεινοφροσύνης, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Καταπληκτικός Λόγος αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στα άγια Θεοφάνεια

Εἰς τὰ Ἁγια Θεοφάνια

Του Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ἡ πηγὴ τῶν εὐαγγελικῶν διδαγμάτων ἀνεῳγμένους ἔχει τοὺς ῥύακας, καὶ εἴ τις διψῶν πίνει ἐξ ἐκείνης τῆς πηγῆς, καὶ ζωοποιεῖται· ζωοποιεῖται δὲ κατὰ πνεῦμα καὶ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν, εὐφροσύνην ὑπὲρ οἶνον δεχόμενος. Ἀκόρεστος γὰρ ἡ γλυκύτης τῶν πνευματικῶν λογίων· οὐ γὰρ εὐφραίνει κοιλίαν, ἀλλὰ καρδίαν, καὶ λογισμοὺς εὐσεβῶν εἰς φιλοθεΐαν ἄγει. Ἤκουες γὰρ ἀρτίως ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου βοῶντος πρὸς τὸ συνελθὸν πανταχόθεν καὶ βαπτιζόμενον τὸ τῶν Ἰουδαίων πλῆθος· Ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν. Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος· ὀπίσω, διὰ τὸν τόκον τῆς γεννήσεως. Ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστὶν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι.
Καὶ ποῖα ὑποδήματα βαστακτέα ὑπεφέρετο ὁ Κύριος, ὅτι ἔλεγεν, Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι; Ἐνταῦθα ὑποδήματα, τὰ τῆς οἰκονομίας μυστήρια λέγει· ὑποδήματα γὰρ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Κυρίου προσαγορεύεται… Διαβάστε περισσότερα

05/01/2012 Posted by | Κείμενα στη πρωτότυπη μορφή τους. | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

«Η κένωση του Θεού Λόγου» (ομιλία ήχου Γέροντος Ιωσήφ)

VatopaidiFriend: Ακούστε μία πολύ ωραία ομιλία του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού για την κένωση του Θεού Λόγου που έγινε σε σύναξη μοναχών και λαϊκών στην Μονή Βατοπαιδίου τα Χριστούγεννα, στις 26 Δεκεμβρίου 1996.

Ομιλία από 26-12-1996.mp3 

http://vatopaidi.wordpress.com

31/12/2011 Posted by | πατέρας Ιωσήφ Βατοπεδινός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η]

1) Κατά τό ἴδιο δέ ἔτος, ἐπειδή ἡ Σάρα εἶχε δεῖ ὅτι εἶναι στείρα, εἶπε στόν ᾽Αβραάμ: “᾽Ιδού ὁ Θεός μέ ἀπέκλεισε, γιά νά μή γεννήσω. Πήγαινε μέ τή θεραπαινίδα σου, μήπως καί βρῶ παρηγοριά ἀπό ἐκείνη”(Γεν 16, 2). ᾽Αφοῦ δέ ὁ ᾽Αβραάμ τήν παρότρυνε νά κάνη ὑπομονή καί δέν τήν ἔπεισε, γράφθηκε: “Ὑπάκουσε στά λόγια τῆς συζύγου του, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τήν ῎Αγαρ τήν Αἰγύπτια, τήν ὁποία τῆς εἶχε δώσει ὁ Φαραώ μέ ἄλλα (δῶρα) τήν ἡμέρα πού τήν πῆρε κοντά του ὡς σύζυγο”(Γεν 16, 2-3).

2) Ἀφοῦ δέ ἐκείνη (ἡ ῎Αγαρ) συνέλαβε, ἔδειξε περιφρόνησι στήν κυρία της, ἡ ὁποία ὑποτιμήθηκε στά μάτια τῆς ῎Αγαρ διότι πίστευσε ὅτι ὁ γόνος της θά εἰσέλθη καί θά κληρονομήση τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καί ὅταν μπόρεσε ἡ Σάρα, τήν ἅρπαξε καί τήν ἐπέπληξε τότε δηλ. πού θεώρησε ὅτι, ἄν καί αὐτή (ἡ ῎Αγαρ) ἦταν θεραπαίνιδα τῆς (Σάρας) πρίν δοθῆ στό σύζυγό της, σήμερα ἔγινε σύννυμφός της· περιφρονώντας, λοιπόν, ἡ ῎Αγαρ τή σύζυγο τοῦ ᾽Αβραάμ γιά νά μήν καταφρονήση καί τόν ᾽Αβραάμ, τοῦ εἶπε (ἡ Σάρα): “᾽Εγώ σέ πίεσα, ἐπειδή δέν σέ ἀντάλλαξα μέ τό βασιλιά, ἐσύ, ὅμως, σήμερα προτίμησες τή θεραπαίνιδα ἀπό ἐμένα”.      …………. μέσω ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η].

24/12/2011 Posted by | Αγ. Εφραίμ του Σύρου, ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η]

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Ομιλία στον Ιώβ (27) – (2011)

19/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Ομιλία στον Ιώβ (27) – (2011)

Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων «Κατήχησις προς τους Φωτιζομένους, περί Ενανθρωπήσεως»

«Ιωσήφ, υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν αγίου. Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από την αμαρτίαν αυτών. Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμηνευόμενον «μεθ’ ημών ο Θεός»».
Αγνείας σύντροφοι και σωφροσύνης μαθηταί, ας ανυμνήσωμε με αγνισμένα χείλη τον Θεόν που εγεννήθη από την Πάναγνον Παρθένον. Εμείς που έχουμε καταξιωθή να μεταλάβωμε την σάρκα του νοητού προβάτου, ελάτε να μεταλάβωμε την κεφαλήν και τους πόδες. Ως κεφαλήν να εννοήσωμε την Θεότητα και ως πόδες να εκλάβωμε την ανθρωπότητα. …. Διαβάστε περισσότερα

18/12/2011 Posted by | Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύμων | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων «Κατήχησις προς τους Φωτιζομένους, περί Ενανθρωπήσεως»