ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 15.06.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Ὅλαι αἱ παρεκτροπαί καί αἱ αὐθαιρεσίαι περί τήν Πίστιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς καταγράφονται ὑπό τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς Συνάξεως κληρικῶν καί μοναχῶν.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Προδοσία τῆς Πίστεως τά συλλείτουργα καί ἡ θεία Κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν. Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις.
◇ Τό προεκλογικόν αἴτημα κεντροαριστερῶν κομμάτων διά τόν διαχωρισμόν Κράτους-Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Ἕλληνες ξυπνῆστε! Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Πατριαρχεῖον Μόσχας νά ἀναλάβη τήν διαχείρισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
◇ Ἀπαράδεκτος οἰκουμενιστική ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Ὁμιλεῖ περί διηρημένων Ἐκκλησιῶν υἱοθετώντας τήν αἱρετικήν θεωρίαν τῶν κλάδων. Πανηγυρίζει διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἤ Αἱρέσεων.
◇ Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ὑλοποιήση τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους».
◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου διά τήν πορείαν τοῦ διαλόγου μετά τῶν Παπικῶν.
◇ Πιστεύουν ἀκόμη εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί εἰς τούς Πατέρας; .
◇ Οἰκουμενιστική συμπροσευχή εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-1562012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1931.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1931.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

 

 

16/06/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 27.4.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1924)

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Οἱ πατρομάχοι τώρα ζητοῦν τὸν ἀπογαλακτισμὸν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ Βυζάντιον καὶ τὸ Ἔθνος. Νέον προκλητικόν ἀτόπημα τῆς Ἀκαδημίας Βόλου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Δ.Ι.Σ. ἔδωσαν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς τοὺς πατρομάχους τῆς αἱρετικῆς μεταπατερικῆς θεολογίας.

◇ «Τό “Σκάϊ” ἔπληξε τήν Ἐκκλησίαν καί τόν Θεάνθρωπον Χριστόν κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Σιωνιστικοῦ–Ἑβραϊκοῦ λόμπυ», ὑποστηρίζει ὁ Σεβ. Πειραιῶς.

◇ Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως περιγράφει τά κοινωνικά καί ἐθνικά ἀδιέξοδα εἰς τήν Θράκην.

◇ Αἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου διά τάς διαφοράς Ὀρθοδόξων–ἑτεροδόξων καί τήν ἕνωσιν μετά τῶν Παπικῶν.

◇ Ἡ θέσις τῶν Ναζὶ ἔναντι τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

◇ Δευτέρας τάξεως Θεὸς ὁ Υἱός; Τοῦ κ. Νικολάου ᾿Ιω. Σωτηροπούλου.

◇ Ἐνδιαφέρουσαι ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας διὰ τὸν χωρισμὸν Κράτους Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

◇ Ἡ Σερβία, ἡ Ρωσία καὶ ἡ Γεωργία ὑλοποίησαν τὸ ἰδικόν των «Τάμα τοῦ Ἔθνους» – οἱ Ἕλληνες ὄχι! Ἔκκλησις διὰ τὴν λῆψιν ὁριστικῶν ἀποφάσεων ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

◇ Προκλητικός ὁ σύμβουλος τοῦ Φαναρίου ἀντιμετωπίζει τούς Μονοφυσίτας ὡς μή αἱρετικούς.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-2742012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1924.

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται μόνο 21 φύλλα αναρτημένα.

Μετά από 21 εβδομάδες θα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: 1924.

ή από το παρακάτω παράθυρο, εφόσον έχετε λογαριασμό στο Scribd.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +  

View this document on Scribd

30/04/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μεταπατερική αίρεση, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Μιά προσευχή γιά συγχώρηση (ΨΑΛΜΟΣ 38).

  1. Σέ μεγάλη στενοχώρια.
  2. Μιά προσευχή γιά συγχώρηση.
  3. Γιά νά μονιάσουν οἱ χωρισμένοι.
  4. Γιά αὐτούς πού δέν νοιάζονται γιά τό σπίτι τους.
  5. Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρός καί ἐσύ θέλεις νά τόν ἀντιμετωπίσης.
  6. Γιά νά βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καί δυστυχισμένοι, γιά νά μήν θλίβονται.
  7. Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

 

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +

03/03/2012 Posted by | ψαλμοί, ΓΕΝΙΚΑ, Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , , , , | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: