ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ – VIDEO

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

…ο υπνωτιστής διατάσσει το θύμα να πέφτη σε ύπνωσι κάθε φορά που θα δη ένα ορισμένο σημείο, το οποίο σημείο τον διατάσσει να το ξεχάση αμέσως μόλις ξυπνήσει…Διατάσσεται να προσέλθη στα σεμινάρια σε καθορισμένες ημερομηνίες. Έτσι βλέπουν πως έχει προγραματισθή κα­νονικά. Εάν κάποιο άλλο πρόσωπο, έξω από την αίρεσι, προσπαθήση να το επηρεάση, τότε πέφτει μόνος του σε αυτο-ύπνωσι και προγραμματίζεται.

Π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

    Το πρόβλημα των νέων αιρέσεων έπαυσε προ πολλού να χαρακτηρίζεται στη Δύσι σαν θρησκευτικό πρό­βλημα. Πρόκειται για νέα μορφή εγκληματικότητος, υπογραμμίζει ο Commandant J.P.Morin στο θαυ­μάσια κατοχυρωμένο βιβλίο του με τίτλο Sectarius, Le violeur de conscience (Nangis 1982).

Ο Morin κάνει λόγο για ύπνωσι και «μεθυπνωτική υποβολή» που είναι σε ευρεία χρήσι στις διάφο­ρες «σκληρές» αιρέσεις των ημερών μας.

Κατά τον Δρ. Hager μεθυπνωτική υποβολή ονο­μάζουμε τις υποβολές που υφίσταται το άτομο σε κατάστασι βαθειάς υπνώσεως, τις οποίες όμως συνειδη­τοποιεί μετά το «ξύπνημα». Αυτές οι υποβολές γίνον­ται ισχυρότερες εάν μεσολαβήση αμνησία, πράγμα που βραχυκυκλώνει το κριτικό πνεύμα του ανθρώπου. Με τη βοήθεια της αμνησίας μπορεί κανείς να προκαλέση στο άτομο την πιο παράξενη και παράλογη συμ­περιφορά. Αν το ρωτήσετε γιατί το κάνει αυτό, θα προσπαθήση πάντοτε να βρη λογική εξήγησι γι’ αυ­τή τη συμπεριφορά· δεν συνειδητοποιεί την αιτία από την οποία ποέρχεται.

Συνέχεια

07/04/2013 Posted by | ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ | , , , , , | Σχολιάστε