ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Διαθρησκειακές συναντήσεις. π. Θεοδώρου Ζήση.

View this document on Scribd

Εάν δεν μπορείται να κατεβάσετε το κείμενο από το Scribd κάντε κλικ εδώ +

12/11/2011 Posted by | πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Ιουδαϊσμός, Νέα εποχή, Οικουμενισμός, Πεντηκοστιανισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαθρησκειακές συναντήσεις. π. Θεοδώρου Ζήση.

Σχόλια στην επικαιρότητα. π. Θεόδωρος Ζήσης (06-11-2011).

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/ptheodoros_ekklhsiastikh_epikairothta.el.aspx

Σύνδεσμοι στα άρθρα που αναφέρεται ο π. Θεόδωρος

Μπαϊράμι και στο υπόγειο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

https://simeron.wordpress.com/2011/11/07/mpairami-kai-sto-ypogeio-tis-theologikis-sxolis-tou-apth/

Σερβία – Νέα συνεργασία Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών για την επέτειο του διατάγματος των Μεδιολάνων.

http://aktines.blogspot.com/2011/11/blog-post_135.html

Οι μετανάστες από τις μουσουλμανικές χώρες απαιτούν να αλλάξει η σημαία της Ελβετίας.

http://aktines.blogspot.com/2011/11/blog-post_6828.html

Κουρελούδες της Ασίζης

http://aktines.blogspot.com/2011/11/blog-post_8743.html

Προκαλούν οι μουσουλμάνοι στη Σερβία

http://simaiagr.blogspot.com/2011/10/blog-post_3883.html

Μιλάει «μακεδονικά» ο Χατζημαρκάκης στα Σκόπια!

http://thriskeftika.blogspot.com/2011/11/blog-post_452.html

Σε τζαμί μετατρέπεται η Αγία Σοφία της Νίκαιας!

http://aktines.blogspot.com/2011/11/blog-post_06.html

11/11/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ΓΕΝΙΚΑ, Video | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχόλια στην επικαιρότητα. π. Θεόδωρος Ζήσης (06-11-2011).

Την δε δύναμιν της αγάπης δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Αγ. Σιλουανού

Εικόνα του Αγίου Σιλουανού, αγιο… η πνευματική ζωή εμφανίζεται διττώς: ως πνευματική κατάστασις ή βίωμα, και ως δογματική συνείδησις. Αι δύο αύται επόψεις, διάφοροι και μέχρι τινός, κεχωρισμέναι εν τη «ενσαρκώσει» αυτών (ήγουν εν τη μορφοποιημένη εκδηλώσει αυτών εντός της εμπειρικής ημών ζωής) κατά την ουσίαν αυτών είναι ενιαία και αδιαίρετος ζωή. Δυνάμει τούτου εκάστη ασκητική πράξις, εκάστη πνευματική κατάστασις, είναι αχωρίστως συνδεδεμένη προς την αντίστοιχον αυτή δογματικήν συνείδησιν. }135}

Εν αληθεία χριστιανικώς δύνασαι να σώσης μόνον δια της αγάπης, ήτοι «ελκύων». Δι’ οιανδήποτε βίαν δεν υπάρχει τόπος. Εν τη αναζητήσει της σωτηρίας πάντων η αγάπη περιπτύσσεται ουχί μόνον τον κόσμον των ζώντων, αλλά και των ήδη αποθανόντων και αυτόν τον άδην και εκείνους οίτινες μέλλουν να γεννηθούν, τουτέστι τον Αδάμ παγγενή.

Ηρωτήσαμεν τον Γέροντα:

-Πώς δύναταί τις να αγαπά πάντας τους ανθρώπους; }136} Και πού να εύρη τοιαύτην αγάπην ώστε να είναι έν μετά πάντων;

Ο Γέρων απήντησεν:

-Ίνα γενώμεθα έν μετά πάντων καθώς λέγει ο Κύριος, «ίνα πάντες έν ώσι», ουδέν είναι αναγκαίον να επινοήσωμεν· πάντες ημείς έχομεν μίαν και την ιδίαν φύσιν. Ως εκ τούτου φυσικόν θα ήτο δι’ ημάς να αγαπώμεν τους πάντας. Την δε δύναμιν της αγάπης δίδει το Πνεύμα το Άγιον.

Η δύναμις της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλ’ ουχί έως τέλους. Εν τω ανθρωπίνω είναι ενυπάρχει εξουσία τις ήτις θέτει και εις την αγάπην προσέτι όριόν τι, ώστε και αύτη να μη έχη το απόλυτον. Τι άραγε είναι τούτο;

Το αυτεξούσιον.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι αληθώς πραγματικόν και τοσούτον μέγα, ώστε ούτε η θυσία του Ιδίου του Χριστού, ούτε η θυσία πάντων, όσοι ηκολούθησαν τον Χριστόν, δύναται να οδηγήση αναγκαστικώς εις την νίκην.

… η αγάπη του Χριστού ελπίζει να ελκύση τους πάντας προς εαυτήν και δια τούτο πορεύεται μέχρις άδου κατωτάτου. Άλλ’ έτι και εις αυτήν την τελείαν αγάπην και την τελείαν θυσίαν τινές –άγνωστον ποίοι και πόσοι- δυνατόν να απαντήσουν δι’ αιωνίου απορρίψεως του Θεού: «Εγώ δεν θέλω».

11/11/2011 Posted by | Αγ. Σιλουανού | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Την δε δύναμιν της αγάπης δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Αγ. Σιλουανού

Ιλαρίων: «Η Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι η Όγδοη Οικουμενική Σύνοδος»

Γράφει η Romfea.gr – 15.28

Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής της Αγίας Πετρούπολης, αναγορεύθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας.

Ο Πρύτανης της Θεολογικής Σχολής, Επίσκοπος Γκάτσινας κ. Αμβρόσιος λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές θεολογικές μελέτες του κ. Ιλαρίωνα και εξαιτίας ευρέως επιστημονικού – θεολογικού του έργου το Επιστημονικό Συμβούλιο της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως αποφάσισε να τον αναγορεύσει σε Επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογικής Ακαδημίας Αγίας Πετρουπόλεως honoris causa.

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ ευχαρίστησε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Θεολογικής Ακαδημίας για την υψηλή τιμή να αναγορευθεί σε διδάκτορας της θεολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομιλία του ο κ. Ιλαρίων αναφέρθηκε στη προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία σε πολλούς έχει προκαλέσει απορίες.

«Το θέμα της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου περιβάλλεται ενίοτε από απορίες και καμιά φορά από άμεσους συλλογισμούς σε ορισμένους κύκλους. Κάποια ΜΜΕ του περιθωρίου κήρυξαν ολόκληρη εκστρατεία κατά της συγκλήσεως της Συνόδου. Υπάρχουν διαδικτυακές σελίδες, όπου φιλοξενούνται παραπληροφορήσεις σε ό, τι αφορά την προσυνοδική πορεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ιλαρίων.

Εν συνεχεία πρόσθεσε: «Αναφέρονται σε παραπομπές των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, για άλλους λόγους και επομένως είναι αυθαίρετα τοποθετημένες εκτός συνάφειας. Οι ίδιες μέθοδοι ακολουθούνται και στα ανώνυμα φυλλάδια, τα οποία ενίοτε διανέμονται σε ναούς μας, όπου οι προοπτικές της συγκλήσεως της Συνόδου χαρακτηρίζονται ως κάτι τρομακτικό.»

«Καμιά φορά ακούγονται φωνές όπως να παύσουμε ακόμα την κοινωνία μας, με άλλες κατά τόπους Εκκλησίες. Τους πιστούς φοβερίζουν με το ότι η μέλλουσα να συνέλθει Σύνοδος θα είναι «του αντίχριστου», διότι εκεί δήθεν θα ληφθούν αποφάσεις που εναντιώνονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, τα δόγματά της, τους κανόνες και τα θέσπια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ.

Σύμφωνα με ο Πρόεδρος του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, «αυτού του είδους οι συλλογισμοί δεν είναι μόνο ανεδαφικοί, αλλά μαρτυρούν την άγνοια ή την προμελετημένη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων της εκκλησιαστικής παράδοσης από εκείνους, οι οποίοι τους εφαρμόζουν».

Επίσης ο κ. Ιλαρίων, διαβεβαίωσε όλους τους διστακτικούς ότι η Σύνοδος αυτή δεν θα είναι η Όγδοη Οικουμενική, ούτε θα ακυρώσει ή αναθεωρήσει τις αποφάσεις των Επτά Οικουμενικών Συνόδων.

«Αυτή η Σύνοδος δε θα ακυρώσει νηστείες, δε θα εισάγει έγγαμη Ιεραρχία, ούτε θα επιτρέψει τη διγαμία κληρικών, ούτε θα αναγνωρίσει την εξουσία του Πάπα Ρώμης επί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ούτε θα υπογράψει καμία ουνία με τους Καθολικούς, με δύο λόγια, δε θα προβεί σε τίποτε εκείνο, το οποίο φοβούνται σήμερα οι ορισμένοι «προστάτες της Ορθοδοξίας», οι οποίοι επιδεικνύουν ζήλον ου κατ‘ επίγνωσιν», ανέφερε ο Μητροπολίτης.

Ακόμη πρόσθεσε: «Σε περίπτωση εάν μέσα στη Σύνοδο, Θεός φυλάξει, θα συμβεί κάτι, το οποίο θα αντιβαίνει στο πνεύμα ή στο γράμμα των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, στη μακραίωνη παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Ρωσική Εκκλησία δε θα την αναγνωρίσει και ούτε θα τη δεχθεί, όπως έγινε με τη Σύνοδο Φεράρας της Φλωρεντίας του 1441. Άλλωστε φρονώ ότι και οι άλλες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες σε αυτή την περίπτωση δε θα δεχθούν μια τέτοια Σύνοδο».

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας εξέφρασε την ελπίδα ότι εάν σήμερα οι κατά τόπους Εκκλησίες πετύχουν να υπερπηδήσουν τις εσωτερικές μεταξύ τους διαφωνίες και «εν ενί στώματι και μια καρδία» να διατρανώσουν την ενότητα, η οποία τους χαρακτηρίζει, αυτό θα είναι ένα σπουδαίο και σημαντικό γεγονός προς εμπέδωση της διορθόδοξης συνεργασίας.

«Αυτό θα συμβάλει στη διατύπωση και την τοποθέτηση πανορθοδόξως μιας σειράς επίκαιρων ζητημάτων, στον μεγαλύτερο συντονισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα μπορέσει να γίνει πραγματικός θρίαμβος της Ορθοδοξίας, με προϋπόθεση, βέβαια, να ληφθούν υπόψη, με πνεύμα γνήσιας φιλαδελφίας και αμοιβαίου σεβασμού, πεποιθήσεις, παραδόσεις και θέσεις όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών», είπε εν κατακλείδι ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ.

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9734:-q-8-q&catid=13

Σχόλιο

Βέβαια παλαιότερα, είπε ότι «εκ των πραγμάτων τα μυστήρια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναγνωρίζονται στην περίπτωση εάν ένας Καθολικός ασπάζεται π.χ. την Ορθοδοξία» (βλ. εδώ: +). Όπως όμως σχεδόν όλοι οι ποιμένες σήμερα, κάνει και αυτός πολιτική – διπλωματία… καθησυχάζει δηλαδή το ποίμνιο, προκειμένου να μην αντιδράσει και να το φέρει έτσι (μετά τη Μ. Σύνοδο), προ τετελεσμένων γεγονότων… Ας όψεται όμως. Γιατί οι αληθινοί ποιμένες και φύλακες είναι οι άγιοι, ανά τους αιώνες. Αυτοί θα διαφυλάξουν και πάλι την Πίστη του Χριστού την Αγία, το Μέγα Μυστήριο του Σταυρού, των ορθοδόξων το καύχημα, και αυτούς ταπεινώς ακολουθούμε… Αμήν.

…σήμερον…

05/11/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιλαρίων: «Η Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι η Όγδοη Οικουμενική Σύνοδος»

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 04.11.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΝ ΕΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΉΝ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ

ΑΣ ΕΛΠΙΣΩΜΕΝ ΟΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΡΑΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Η ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ –«ΦΩΤΙΑ» ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΕΔΟΞΑΣΑΜΕΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΗΘΙΚΗΝ ΜΑΣ

ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ… ΒΙΑΒΟΛΟΥ;

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΤΟ ΚΑΛΠΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Διαβάστε την εφημερίδα από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1900

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται, διαρκώς, 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο φύλλο 1922, το 1900, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1900 ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd (ή στο facebook) από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

04/11/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 04.11.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Εφησυχασμός και Οικουμενισμός. Ιωάννης Μαρκάς

«Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί, σκοπείν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ήν υμείς εμάθετε ποιούντας, και εκκλίνατε απ’ αυτών» (Ρωμ. ιστ΄ 17)
του Ιωάννου Ν. Μαρκά
 
Από το Άγιον Όρος στην Ασίζη. Διπρόσωπος ο πατριάρχης.
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών διαδραματίστηκαν με ρυθμό καταιγιστικό! Ο πατριάχης Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθολομαίος, μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα σε δύο διαφορετικές επισκέψεις. Αυτό του Ορθοδόξου ποιμενάρχου, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αθωνική Πολιτεία, κι αυτό του ηγέτου της θρησκευτικής παγκοσμιοποίησεως, ισταμένου στο πλευρό του πάπα Βενεδίκτου 16ου, στη διαθρησκειακή συνάντηση της Ασίζης. Δεν γνωρίζουμε εάν οι πατέρες του Αγίου Όρους που υποδέχθηκαν με κωδωνοκρουσίες, πολυχρόνια και …απολυτίκια τον οικουμενικό μας πατριάρχη, έχουν ενημερωθεί ή παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν στην Ασίζη

Καλόν θα ήταν, και τούτο το εκφράζουμε ως ταπεινή προτροπή, να παρακολουθήσουν μόνο τη συμπροσευχή όλων των θρησκευτικών ηγετών, ήτοι του πάπα, του πατριάρχου, του αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του αγγλικανού «αρχιεπισκόπου» (και εσχάτως «δρυϊδη») Ρόουαν Ουίλιαμς, των μουσουλμάνων, των βουδιστών, των ινδουϊστών, των βραχμανών, των ζωροαστριστών κ.α. Αυτό και μόνο το αποκρουστικότατο (για όσους έχουν ορθόδοξη συνείδηση) βίντεο, φτάνει! (βλ.http://www.youtube.com/watch?v=XWq7AdP-KJA&feature=player_embedded ).
Εμείς δεν επιθυμούμε προς το παρόν να αναλωθούμε σε αναλύσεις επί αναλύσεων, στην πραγματική «επίδειξη δυνάμεως» του πατριάρχου στο Άγιον Όρος, με τις προτροπές που απηύθηνε για «απροϋπόθετη υπακοή» και ουσιαστικά υποταγή στο «πρωτείο» του. Ούτε στα γεγονότα που συνέβησαν στο «πανθρησκειακό καρναβάλι» της Ασίζης. Έτσι κι αλλιώς, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, υπήρξε ήδη μια αρχική και, όπως πάντα, άριστη τοποθέτηση-απάντηση στα λεχθέντα του πατριάρχου, από τη γνωστή Σύναξη Κληρικών και Μοναχών, που κάνει «σκόνη και θρύψαλα» τα ψευδολογήματα του παναγιωτάτου. Εμείς θα θέσουμε το ζήτημα λίγο διαφορετικά, και θα το μεταφέρουμε στην πλευρά ορισμένων αγιορειτών πατέρων και στα ανησυχητικά μηνύματα που εκπέμπει μερίδα του Όρους προς τα έξω, προς τους πιστούς που το επισκέπτονται, το αγαπούν και το υπερασπίζονται, όπως είναι και ο γράφων τούτο τον προβληματισμό. Και ασφαλώς όποια ενδεχομένως απάντηση μας δοθεί, είμεθα διατεθειμένοι καλόπιστα να την αποδεχτούμε, εφόσον είναι τεκμηριωμένη πατερικά και όχι μετα-πατερικά.
 
Ο Οικουμενισμός «κτυπά» τη θύρα του Αγίου Όρους.
Ίσως ο ως άνω υπότιτλος, στους περισσότερους να ηχεί περίεργα, αν όχι και δυσάρεστα, όμως ας εξετάσουμε εάν έχει τη στοιχειώδη βάση. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λόγο τα τελευταία έτη, για την εκκοσμίκευση της Αθωνικής Πολιτείας, με τα διάφορα αναστυλωτικά προγράματα, τα ευρωκονδύλια κ.ο.κ. Εμείς θα τολμήσουμε να θέσουμε την εξής απλή ερώτηση:Μήπως έχει έρθει η ώρα της ανταποδόσεως; Μήπως το «θηρίο των Βρυξελλών» (κατά τον όσιο γέροντα Παϊσιο ο χαρακτηρισμός), ήρθε η ώρα να ζητήσει «ανταλλάγματα»; Και τολμούμε να γράφουμε κάτι τέτοιο, καθότι στο πρόσφατο παρελθόν και για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του Αγίου Όρους, παρατηρήθηκαν ορισμένα «προοδευτικά» ανοίγματα, σε χώρους οικουμενιστικούς από ηγουμένους αγιορείτικων μονών, μερικοί εκ των οποίων –όλως τυχαίως- ήσαν και οι υμνητές του οικουμενικού μας, αλλά και μεγάλου οικουμενιστού, πατριάρχου Βαρθολομαίου, κατά την τελευταία επίσκεψη.
Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε την στήριξη του καθηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, π. Ελισσαίου, στην παναιρετική, άλλως -πιο καλλωπισμένα- διαχριστιανική σύναξη του παπικού μοναστηριού του Bose, τον Σεπτέμβριο του 2010, μεταξύ Ορθοδόξων οικουμενιστών και παπικών; Η οποία στήριξη εκφράστηκε με την προσωπική και εγκαρδιοτάτη παρακαλώ επιστολή στον «ηγούμενο» του Bose, κ. Enzo Bianchi, τον οποίο προσφωνεί στα ιταλικά «πανσεβάσμιε πατέρα Έντσο Μπιάνκι» (Allo stimatissimo p. Enzo Bianchi Igumeno del Sacro Monastero di Bose a Magnano Italia), αναγνωρίζοντάς του ιερωσύνη και την ιδιότητα του ηγουμένου παράλληλα (βλ. http://www.monasterodibose.it/content/view/3669/528/lang,en/)!! Ή πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή του καθηγουμένου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, π. Εφραίμ, στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Συνεισφορά του Αγίου Όρους στην Ευρωπαϊκή πνευματική και διανοητική παράδοση», όταν αυτό το συνέδριο, όπως αποκάλυψε σε εκπομπή του Ρ/Σ της Ι.Μ. Δημητριάδος (την οποία έχουμε ολόκληρη στο αρχείο μας), ο «ιθύνων νους» της «Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών», κ. Παντελής Καλαϊτζίδης, χρηματοδοτήθηκε και από το γνωστό ιησουϊτικο πανεπιστημιακό ίδρυμα «Forhdam University», της Νέας Υόρκης και «λαμπρύνθηκε» με την παρουσία γνωστών και πρωτοκλασσάτων οικουμενιστών επισκόπων, όπως ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, Ιλαρίων; Μένουμε εδώ και δεν επεκτεινόμεθα σε άλλες περιπτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή μας, διότι σκοπός μας δεν είναι η αποκάλυψη και δημοσίευση «σκανδάλων», αλλά ο ανιδιοτελής προβληματισμός και η καλή ανησυχία την οποία μας εμφύσησε πρώτος ο Κύριος, ο οποίος μας πρόσταξε ρητώς «βλέπετε μη πλανηθήτε…» (Λουκ. κα΄ 8).
Μια διαχρονική διδαχή του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και μια ορθή κοσμική θεώρηση.
Ορθώς λοιπόν, ο εκ των ηγετών του αντιοικουμενιστικού μετώπου, π. Θεόδωρος Ζήσης, πρίν από λίγα έτη διέγνωσε πως στο χώρο του Αγίου Όρους, αλλά και πανορθοδόξως, καλλιεργείται μία νέα αίρεσις, η αίρεση του εφησυχασμού! Όπερ σημαίνει ότι τα ευρωπρογράμματα και οι αναστηλώσεις μπαίνουν σε πρώτη μέριμνα, με άμεση συνέπεια να χάνεται σιγά-σιγά το αγωνιστικό πνεύμα και το αντιστασιακό φρόνημα των Αγίων Πατέρων μας. Σε συνδυασμό με το γεγονός πως «φεύγουν» τα αμόρφωτα, πλήν όμως λεοντόκαρδα παλιά γεροντάκια, και αντικαθίστανται από νεαρούς «επιστήμονες» που παρουσιάζουν δυσκολία στην άσκηση και στους αγώνες, το Όρος εφησυχάζει όσο παέι ο καιρός και πιο πολύ. Ο κίνδυνος καταφανέστατος: το Άγιον Όρος να οδηγηθεί σε βάθος χρόνου, από την αίρεση του εφησυχασμού, στην παναίρεση του Οικουμενισμού! Γι’ αυτό ο μεγάλος Όσιος Γέροντας του καιρού μας και πνευματικός της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός τόνιζε προς πάσα κατεύθυνση «δεν προδίδουμε, δεν υποχωρούμε»! Συνιστούσε διαρκώς «…να μη γίνουμε προδότες από τα ιδανικά της Πίστεως και της Παράδοσης των προγόνων μας» (http://www.youtube.com/watch?v=pDXEo_Q0PfU). Κάνουμε άραγε υπακοή στις πατερικές νουθεσίες του μακαριστού αγίου γέροντα ή μήπως κάνουμε άκριτη υπακοή στους φορείς της πλάνης και της πτώσεως;
Και να κλείσουμε με ένα απόσπασμα, από ένα προ διετίας άρθρο του γνωστού περιοδικού «πολιτικής και πολιτισμικής παρέμβασης», Ρεσάλτο, οι συντάκτες του οποίου, πρώην ή και νύν αριστεροί, είχαν πάρει θέση υπέρ της νεο-κυκλοφορηθείσας τον καιρό εκείνο, Ομολογίας Πίστεως κατά του Οικουμενισμού, ξεσκεπάζοντας συγχρόνως τον ρόλο του πατριάρχη Βαρθολομαίου στο παγκόσμιο θρησκευτικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Ένα κείμενο αξιοπρόσεκτο, που αποδεικνύει περίτρανα πως όταν οι ποιμένες και πραγματικοί θεματοφύλακες της Πίστεως κωλυσιεργούν και αδρανούν, ο Θεός εκφράζεται ορισμένες φορές μέσα από καλοπροαίρετους κοσμικούς ανθρώπους που δεν δειλιάζουν μπροστά στον κίνδυνο του παγκόσμιου ολοκληρωτισμού, έστω και αν δεν κατέχουν επακριβώς, με την πατερική έννοια τα θέματα της θρησκευτικής παγκοσμιοποίησης.
Έγραψαν σχετικά: «Η Ορθοδοξία αποτελεί, για λόγους που έχουμε αναλύσει διεξοδικά στο Ρεσάλτο, το μεγάλο εμπόδιο στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης. Η άλωση της Ορθοδοξίας περνάει μέσα από τον “εκσυγχρονισμό” της, μέσα από τη θεσμοποιημένη εκκοσμίκευσή της. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η Ορθοδοξία με μετωπικές επιθέσεις. Μπορεί να νοθευτεί και να αλλοιωθεί εσωτερικά… Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται σήμερα ένα συνδυασμό επιθέσεων: Εσωτερική υπονόμευση, εξωτερικά χτυπήματα από το νεοταξικό κράτος και τις ποικίλες ελίτ της παγκοσμιοποίησης. Καθώς και μια επίθεση από την καταλυσμιαία εισαγωγή-εισβολή Ισλαμιστών στην Ελλάδα. Ο παπισμός και το κράτος του Βατικανού αποτελούν την μήτρα των μεγάλων απειλών εναντίον της Ορθοδοξίας, την αιχμή του δόρατος για την υπονόμευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το κράτος του Βατικανού είναι σε πνευματικό επίπεδο το αντίστοιχο του νεοταξικού κράτους. Ο παπισμός ΔΕΝ είναι εκκλησία, είναι θεσμοθετημένο εκκοσμικευμένο κράτος»(βλ. Ρεσάλτο,Ιούνιος 2009, τεύχος 40) !
Ενώ σχολιάζοντας οι συντελεστές του περιοδικού την αήθη επίθεση του πατριάρχη Βαρθολομαίου στους συντάκτες τηςΟμολογίας Πίστεως κατά του Οικουμενισμού, συμπληρωματικά αναφέρουν ότι «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντέδρασε με απροκάλυπτη επιθετικότητα εναντίον της “Ομολογίας Πίστεως”, στοχοποιώντας ανοιχτά αγωνιστές-κληρικούς της Ορθόδοξης αυτής “Κίνησης”. Ο Ασκός του Αιόλου ανοίγει και στο εσωτερικό της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το εκκλησιαστικό κατεστημένο, με ηγέτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη προωθεί την ισοπέδωση της Ορθοδοξίας και την επίθεση εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον αυτής της ισοπέδωσης. Η ωμή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη βαθαίνει και οξύνει περαιτέρω τις ήδη εκρηκτικές διεργασίες στο εσωτερικό της Εκκλησίας…»(http://resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=3754).
Δυο χρόνια μετά από την πρόσφατη-νέα ωμή παρέμβαση του πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αυτή τη φορά στο Άγιον Όρος, επειδή μεγάλη μερίδα των αδελφών της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας δεν ακολουθούν τον αδιάκριτα υπάκουο στον πατριάρχη ηγούμενο π. Πρόδρομο, είναι πλέον εμφανές ότι οι οικουμενιστές θορυβούνται και ταράσσονται, γιατί αποκαλύπτεται ολοφάνερα η αποστασία της πίστεως. Η αλήθεια όμως δεν είναι δυνατόν να αποκρυβεί με το να εκβιάζουν και να εξαναγκάζουν σε σιωπή τους αγωνιώντας και αγωνιζομένους, διότι κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου «εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. ιθ΄ 40).
Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/11/blog-post_3661.html

04/11/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Οικουμενισμός | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφησυχασμός και Οικουμενισμός. Ιωάννης Μαρκάς

Ασίζη και Βόλος: παράλληλα οικουμενιστικά πανηγύρια

 

Ταυτόχρονη φανέρωση του φαναριώτικου οικουμενισμού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο έγινε τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου. Την ώρα που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμπροσευχόταν στην Ασίζη με τον Πάπα, κάθε είδους Προτεστάντες, Μονοφυσίτες και αλλοθρήσκους, στον Βόλο βραβευόταν ένας από τους σημαντικότερους πρωτεργάτες του φαναριώτικου οικουμενισμού, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας). Ο Μητροπολίτης Περγάμου είναι πρόεδρος των σημαντικότερων επιτροπών ποικιλώνυμων διαλόγων που διεξάγει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις «αδελφές εκκλησίες» των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, μάλλον ειπείν των αιρετικών Λατίνων και Προτεσταντών. Μαζεύτηκαν λοιπόν στη γνωστή πατρομάχο Ακαδημία του Βόλου όλοι οι γνωστοί νεωτεριστές και οικουμενιστές κληρικοί και θεολόγοι σε μια εκδήλωση βράβευσης του Μητροπολίτη Περγάμου

Εκεί ο οικείος Μητροπολίτης, πρωτεργάτης της λειτουργικής «αναγέννησης» και κηπουρός του αμπελώνα της «μεταπατερικής θεολογίας» και ο άλλος Μητροπολίτης καθηγητής που με ευκολία διασπά την Αδιαίρετη Εκκλησία στα δύο και πάλι την ενώνει για να αποφύγει τον περαιτέρω συνοδικό έλεγχο των εκκλησιολογικών του απόψεων. Εκεί και ο εισηγητής του σύγχρονου θρησκειολογικού και σε κάθε περίπτωση μη κατηχητικού μαθήματος των Θρησκευτικών. Εκεί και οι θεσσαλονικείς καθηγητές που κατάφεραν εντός ολίγων ετών να μετατρέψουν τη Θεολογική Σχολή της συμπρωτεύουσας σε οικουμενιστικό αγρό.
Την ίδια στιγμή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μυρίζοντας ακόμη λιβάνι αγιορείτικο, λίγες μόνο μέρες μετά την επίσκεψή του στον Άθωνα, έσπευδε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πάπα. Εκεί στην Ασίζη συμπροσευχήθηκε με παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες, εβραίους, βουδιστές και παντός είδους πιστούς και απίστους, σε ποιον θεό άραγε; Και έτσι ανέμιξε την ευωδία του αγιορείτικου λιβανιού με τους καπνούς των διαθρησκειακών τελετών τις οποίες παρακολουθούσε προσεκτικά.
Φανάρι – Βόλος – Ασίζη είναι δυστυχώς τόσο κοντά. Απέχουν όμως χιλιόμετρα από την ασκητική πατερική Ορθοδοξία!

31/10/2011 Posted by | Ιωάννης Τάτσης, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ασίζη και Βόλος: παράλληλα οικουμενιστικά πανηγύρια