ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 20.07.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1936)

◇ Μὲ νέαν δυναμικὴν παρέμβασίν του ὁ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν ἐπαναφέρει εἰς τό προσκήνιον τήν ἀναγνώρισιν τῶν ἀντιπαπικῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (8η καί 9η).

◇ Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Σαμαρᾶς προεκλογικῶς εἶχεν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσίν του εἰς τὴν διακοπὴν τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱ. Κλήρου ὑπὸ τοῦ Κράτους.

◇ Πρό μηνῶν τόν ἀπεμάκρυναν, τώρα τόν ἐπαναφέρουν ὡς ἐκπρόσωπον μας εἰς τό ΠΣΕ. Πρόκειται διά τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναιρεῖ τόν ἑαυτόν της.

◇ Ὕμνοι διά τήν φιλοπαπικήν πορείαν τοῦ ἀοιδίμου Οἰκ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

◇ Ἡ ἑνότης τοῦ Χριστοῦ καί ἡ «ἕνωσις» τῶν ἀντιχρίστων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.

◇ «Ἁμαρτάνουν οἱ κληρικοί, ὅταν χωρίζουν τούς ἀνθρώπους μέ κομματικά κριτήρια καί ταυτίζονται μέ κομματικάς παρατάξεις» ἐπισημαίνει εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος. Τό Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύει εἰς τούς Κληρικούς νά πολιτεύωνται.

◇ Ἡ μανία τοῦ καινούργιου.Ὑπό τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως, Ἁγιορείτου.

◇ Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου περί τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιῶς.

◇ Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τό Νίς προκαλεῖ κρίσιν εἰς τάς σχέσεις τῶν Πατριαρχείων Σερβίας καί Μόσχας.

◇ Τζαμί-«Κυψέλη» τρομοκρατῶν ἐσχεδίαζαν αἱ Βρεττανικαί μυστικαί ὑπηρεσίαι εἰς τήν Ἑλλάδα συμφώνως πρός ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδος «Τέλεγκραφ».

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/1BCE1907.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1936.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1936.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

22/07/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 25.5.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Ἀνεξιθρησκείαν καὶ κατάργησιν ἐκκλησιαστικῶν νόμων ἐζήτησεν ὁ κ. Τσίπρας ἀπὸ τὴν Βουλήν.

◇ Ἐπίδειξις δυνάμεως ὑπὸ τῆς Μασωνίας εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

◇ Θλιβερὸς κατήφορος οἰκουμενιστοῦ Ἀρχιερέως.

◇ Αἱ «ἐρωτοτροπίαι» τῶν ταγῶν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς ξένας πίστεις, τὸν παπισμὸν καὶ τὸν οἰκουμενισμόν. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μανώλη, τοῦ  γέροντος Ἀγάθωνος.

◇ «Θέλουν νά μέ φιμώσουν μέ ἀβασίμους μηνύσεις, ἐπειδή ὡμίλησα ἐναντίον τοῦ Σιωνισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ», ἐπισημαίνει μέ γραπτήν δήλωσίν του ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

◇ «Μεθοδεύσεις» διά ἐπαναφοράν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας εἰς τήν ἐπιτροπήν διορθοδόξων σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας.

◇ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

◇ Ἡ ἐπιστολή τῶν τεσσάρων Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης διά τήν προνομιακήν μεταχείρισιν τῶν Μουσουλμάνων.

◇ Οἱ δεκατρεῖς Ὁσιομάρτυρες τῆς Ἱ. Μονῆς Καντάρας Κύπρου, τά ἄζυμα καί οἱ Λατῖνοι. Τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

◇ Οἰκουμενιστής ποιμήν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Πηγή:  http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-2552012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ:  Φύλλο 1928.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ: 1928, ή από το παρακάτω παράθυρο.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

26/05/2012 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μασονία, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε