ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Οἱ ἄνεργοι θεολόγοι

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 4/11/2011

ΕΙΝΑΙ ἕνα θέμα τὸ ὁποῖον κάποιοι δημιουργοῦν συχνὰ ἀνὰ μερικὰ ἔτη, χωρὶς νὰ προβληματίζωνται κἄν. Πρόκειται διὰ τοὺς ἀδιορίστους – ἀνέργους θεολόγους. Κάποτε εἰς τὴν περίοδον τοῦ μεσοπολέμου οἱ ὑπεύθυνοι εἶδον τὸ πρᾶγμα μὲ κάποιαν αἰσιοδοξίαν καὶ ἤνοιξαν τὰς θύρας τῆς Θεολογίας καὶ ηὔξησαν τὸν ἀριθμὸν τῶν εἰσακτέων εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργήσουν θεολόγους ἀνέργους διὰ μερικὰ ἔτη. Τότε οὔτε ἡ Πολιτεία οὔτε ἡ Ἐκκλησία εἶχον τὴν δυνατότητα νὰ τοὺς ἀπασχολήσουν.
Καὶ ἡ μὲν Ἐκκλησία ἐδέχετο αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ὥδευον πρὸς τὸν κλῆρον καὶ μάλιστα μὲ σχετικὴν δυσκολίαν, διότι κάποιοι εἶχον κωλύματα ἱερωσύνης καὶ ἠμποδίζοντο πνευματικῶς. Ἄλλοι δὲν ἦσαν ἀρεστοὶ εἰς τινας ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι ἀπέφευγον νὰ τοὺς προσλάβουν ὡς συνεργάτας διὰ προσωπικούς των λόγους

Ὑπῆρξαν τὴν περίοδον ἐκείνην κάποιοι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν νοοτροπίαν, ποὺ ἐπεκράτει τοὺς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας καὶ ἠρκοῦντο νὰ βλέπουν τὸν «παπᾶν» μόνον λειτουργὸν καὶ τίποτε ἄλλο. Διὰ κήρυγμα, κατήχησιν, διὰ ἀνάλογον μὲ τὴν ἐποχὴν πνευματικὴν φροντίδα δὲν ἐνδιαφέροντο. Ἐπρόβαλλον πάντοτε οἰκονομικοὺς λόγους, διότι ἡ ἐναπομείνασα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἀπὸ τὰς συχνὰς ἀπαλλοτριώσεις ὑπὸ τοῦ Κράτους δὲν ἐτύγχανε ποτὲ κάποιας στοιχειώδους ἀξιοποιήσεως καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐφημέριοι δὲν ἠμοίβοντο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τὰς προσφορὰς τῶν πιστῶν, τὰ λεγόμενα «τυχερὰ φιλότιμα».
Μετὰ τὸν Β/ Παγκόσμιον Πόλεμον ἀνέλαβε καὶ τὸ Κράτος νὰ μισθοδοτῆ τοὺς ἐφημερίους ὑπὸ σχετικοὺς ὅρους βεβαίως. Διὰ τοὺς μὴ δυναμένους νὰ ἱερωθοῦν θεολόγους δὲν ἐγένετο τίποτε τὸ σπουδαῖον, διότι πολλοὶ Ἱεράρχαι ἐπικαλούμενοι οἰκονομικὴν ἀδυναμίαν ἀνέθετον ἔργον ἀνάλογον εἰς ἱερεῖς ἤ δὲν ἐνδιεφέροντο διὰ τὰς τοιαύτας ἀνάγκας. Ἡ πολιτεία ὡς ἦτο παλαιόθεν ἡ συνήθεια ἀπησχόλει ἀριθμὸν λαϊκῶν θεολόγων εἰς τὰ σχολεῖα διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὸ ὡράριον αὐτῶν ἦτο περιορισμένον καὶ συχνὰ ἐδημιουργεῖτο ἀδιαχώρητον. Περιωρισμένος δὲ ἦτο καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν σχολείων, διότι ὡς τὰ μέσα τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ὑποχρεωτική διὰ τοὺς Ἕλληνας πολίτας ἦ το ἑξαετὴς δημοτικὴ ἐκπαίδευσις, εἰς τὴν ὁποίαν εἰργάζοντο οἱ διδάσκαλοι. Ἡ Μέση καὶ Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις ἦσαν προαιρετικαὶ καὶ ὑπῆρχον δεσμεύσεις, δηλαδὴ δίδακτρα κ.λπ.
Πῶς προέρχεται ἡ ἀνεργία
Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Σχολὴ τοῦ Παν. Ἀθηνῶν καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἦσαν αἱ μόναι, αἱ ὁποῖαι κατήρτιζον ὀρθοδόξους θεολόγους διὰ τὸν κλῆρον καὶ τὴν Ἐκπαίδευσιν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ περισσότεροι λαϊκοί. Αἱ σχολαὶ αὐταὶ ἐνεφανίσθησαν συγχρόνως καὶ ἔχουν ἀφετηρίαν διαφέρουσαν μερικὰ ἔτη καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης, κατήρτιζε μόνον θεολόγους διὰ τὸν κλῆρον, ἐνῶ τῶν Ἀθηνῶν εἶχε καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀπησχολοῦντο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ ὡς ἐκπαιδευτικοί. Μέχρι τὸ 1926 ἦσαν μόνον ἄρρενες. Ἐπειδὴ ὅμως κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην τὰ Μέσα σχολεῖα ηὔξανον εἰς τὴν χώραν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐδέχθη πρὸς φοίτησιν καὶ θήλεις ὡς καὶ αἱ ἄλλαι πανεπιστημιακαὶ σχολαί.
Πλὴν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ἄλλοι χῶροι ἐχρησιμοποιήθησαν ἀναλόγως διὰ τὴν προώθησιν τοῦ ἔργου των. Πλὴν ὅμως εἰς τοὺς χώρους αὐτοὺς δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀπασχοληθοῦν πολλοὶ θεολόγοι. Καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία δὲν ἠδυνήθησαν να ἀξιοποιήσουν μεγάλον ἀριθμὸν πτυχιούχων τῆς Θεολογίας, ὥστε οὗτοι νὰ παραμείνουν πολλὰ ἔτη ἀναξιοποίητοι καὶ ἄνεργοι.
Τὸ περίεργον ὅμως εἶναι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἐνδιαφέρεται πλὴν τῆς ἱερωσύνης νὰ ἀπασχολήση θεολόγους. Ἐνῶ θὰ ἔπρπε νὰ ἀναζητηθοῦν χῶροι καὶ τρόποι, ὅπου σήμερον δὲν ὑπάρχουν, ἀδιαφοροῦν οἱ ὑπεύθυνοι διὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν σπουδαζόντων τὴν θεολογίαν ἀφήνοντες τὸ θέμα εἰς τὴν εὐθύνην τῆς Πολιτείας. Εἰς ἐποχὰς προόδου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔγιναν βήματα πρὸς τὸν τομέα αὐτόν. Καὶ θεολογικὸν οἰκοτροφεῖον ἵδρυσεν ἡ Ἐκκλησία. Καὶ διάφορα κατὰ τόπους μαθητικὰ οἰκοτροφεῖα ἵδρυσαν καὶ ἐλειτούργησαν διάφοροι ἱεραὶ μητροπόλεις καὶ εχρησιμοποίησαν θεολόγους.
Εἰς ἄλλους χώρους τῆς ἐκπαιδεύσεως ἡ Πολιτεία ἀπησχόλησε τούτους εἰς τὰ δικαστήρια ἀνηλίκων, εἰς κατασκηνώσεις κ.λ.π. Αὐτὰ τὰ ἀνοίγματα ἐγένοντο εἰς ὡρισμένας ἐποχὰς καὶ ὅταν συνέπεσε νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ τὸ ἀνάλογον ἐνδιαφέρον.
Δυστυχῶς ὅμως τὸ ἐκτὸς ἐκπαιδεύσεως ἔργον τῶν θεολόγων δὲν ἔτυχε προσεκτικῆς ἀξιολογήσεως καὶ δὲν δίδεται σωστὴ συνέχεια μὲ τὴν γενικὴν δικαιολογίαν ὅτι αὐτὸ μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ ἄλλοι. Δι᾽ αὐτὸ ὑπάρχει μία στασιμότης εἰς νευραλγικοὺς τομεῖς τῆς κοινωνίας. Ἀφοῦ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν δύναται νὰ ἀνταποκριθῆ εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ καιροῦ τότε θὰ πρέπη ἡ Πολιτεία νὰ περιορίση τὸν ἀριθμὸν τῶν εἰσερχομένων εἰς τὰ Πανεπιστήμια νέων, ἐφ᾽ ὅσον τοὺς περιμένει ἀνεργία.
Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/11/blog-post_1052.html

04/11/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οἱ ἄνεργοι θεολόγοι

Λέμε ΟΧΙ στη μείωση των ωρών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Ιωάννης Τάτσης, Λέμε ΟΧΙ στη μείωση των ωρών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Λέμε ΟΧΙ στη μείωση των ωρών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου

Το Νέο Λύκειο τέθηκε σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Οι προβλεπόμενες αλλαγές στα διδασκόμενα μαθήματα αφορούν προς το παρόν μόνο την Α΄ τάξη Λυκείου και θα ολοκληρωθούν εντός των δύο επόμενων ετών με την αποφοίτηση των μαθητών της φετινής Α΄ Λυκείου.
Το σχέδιο του Νέου Λυκείου που εφαρμόζει η κυβέρνηση προβλέπει ως γνωστόν μείωση των ωρών διδασκαλίας των Θρησκευτικών στη Β΄ τάξη από δύο (2) σε μία (1), αλλαγή που θα φανεί στην πράξη την επόμενη σχολική χρονιά, αν στο μεταξύ δεν ανατραπεί η σχετική πρόβλεψη με τις κατάλληλες παρεμβάσεις από πλευράς των Θεολόγων. Για δε την μεθεπόμενη χρονιά στην Γ΄ Λυκείου το μάθημα των Θρησκευτικών μετατρέπεται σε επιλογής από υποχρεωτικό που είναι σήμερα, μέσα σε ένα πλαίσιο που καθιστά μάλλον απίθανη την επιλογή του από ικανό αριθμό μαθητών ώστε να διδάσκεται, με αποτέλεσμα να μιλάμε για κατάργηση στην πράξη του μαθήματος στην τάξη αυτή

Τα παραπάνω είναι λίγο πολύ γνωστά. Φήμες που έλεγαν ότι τελικά το Υπουργείο θα διατηρήσει δίωρο μάθημα Θρησκευτικών στη Β΄ τάξη διαψεύστηκαν.
Ατυχώς Ενώσεις Θεολόγων και καθηγητές Θεολογικών Σχολών τηρούν σιγήν ιχθύος για το θέμα. Ομοίως και η Ιεραρχία που μόλις πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε τις εργασίες της ούτε καν ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό. Οι Θεολόγοι των σχολείων διαφωνούν ριζικά με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις πλήρους υποβάθμισης του μαθήματός τους στο Λύκειο αλλά οι περισσότεροι μένουν παθητικοί παρατηρητές όσων συμβαίνουν.
Είναι άμεση η ανάγκη να εγκαταλείψουμε όλοι μας την στάση σιωπής και να απαιτήσουμε με κάθε τρόπο τη διατήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Λύκειο. Αν η κυβερνητική απόφαση για το Νέο Λύκειο εφαρμοστεί ως έχει, τα δύο επόμενα χρόνια, η θρησκευτική εκπαίδευση των εφήβων της Ελλάδος θα έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση των οικονομικών περικοπών να προχωρήσει και σε πνευματικές περικοπές στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Αν εκείνοι δεν το αντιλαμβάνονται, εμείς ως παιδαγωγοί οφείλουμε να τους υπενθυμίσουμε ότι η οικονομική κρίση έχει την αιτία της πρωτίστως στην πνευματική κρίση. Σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες χωρίς στοιχειώδη πνευματική μόρφωση μέσα από ένα ζωντανό μάθημα Θρησκευτικών δεν θα μπορέσουν όχι μόνο να ξεπεράσουν την ποικιλόμορφη κρίση αλλά ούτε να αντέξουν τις φοβερές συνέπειές της σε όλα τα επίπεδα της ζωής.
Πίεση στην κυβέρνηση για διατήρηση των ωρών διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο Λύκειο, όπως τουλάχιστον είναι μέχρι σήμερα, και διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να εξασφαλιστεί σχετική δέσμευσή τους σε περίπτωση που συμμετέχουν στην επόμενη κυβέρνηση, είναι το λιγότερο που οφείλουν να πράξουν σε πολιτικό επίπεδο οι Ενώσεις Θεολόγων. Στον αγώνα για τη διάσωση των Θρησκευτικών στο Λύκειο οφείλουν να προεξάρχουν και όσοι Ιεράρχες διατηρούν ακόμη ζωντανή την αγωνία για τους νέους της πατρίδας μας.
Τέλος, όλοι οι συνάδελφοι Θεολόγοι οφείλουμε να εργαστούμε με κάθε τρόπο υπέρ του μαθήματός μας. Κι αν κάποιοι δεν συγκινούνται και τόσο πολύ από την πνευματική φτώχεια που φέρνει στους μαθητές μας η διαρκής υποβάθμιση των Θρησκευτικών, ας αναλογιστούν ότι η πλήρης εφαρμογή του Νέου Λυκείου ως έχει στην πράξη θα σημάνει σημαντική μείωση ωρών εργασίας, απώλεια οργανικών θέσεων Θεολόγων σε μικρά Λύκεια, αύξηση της δυσκολίας μετάθεσης προς μεγάλες πόλεις και παύση στους διορισμούς νέων Θεολόγων.

11/10/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ιωάννης Τάτσης | , , , , , | Σχολιάστε

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ»

04/10/2011 Posted by | Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , | Σχολιάστε