ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 11.11.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἔντρομον τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ἀπό τό ἀντιπαπικό κίνημα τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ. Διαβεβαιώνει ὅτι εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον δέν θά προδοθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις.

◇ Καίριες ἐπισημάνσεις τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Παρεδώσαμεν τά Ἅγια Μυστήρια εἰς τάς πόρνας, ἤτοι εἰς τάς αἱρέσεις καί εἰς τούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν».

◇ Οἱ ἐπίσκοποι θά χωρίσουν τήν Πολιτείαν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ἐρήμην τῶν Πρεσβυτέρων; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

◇ Ἡ αἵρεσις τοῦ ἐφησυχασμοῦ καί ὁ Οἰκουμενισμός. Καυτά ἐρωτήματα πρός τό Ἅγιον Ὄρος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Μαρκᾶ

◇ Διεψεύσθη παταγωδῶς ἡ διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν δι᾽ «ἁρπαγήν τῆς Ἐκκλησίας.

◇  Μεθοδεύουν νέαν ἐπίθεσιν εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ σκοπόν τήν κατάργησίν του.

◇ Συγκλονιστική ἐπιστολή τοῦ προσωρινῶς ἀπελαθέντος μοναχοῦ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

◇ Ἀπάντησις τοῦ Φαναρίου εἰς τάς ἐπικρίσεις τῆς Μόσχας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει «Βατικάνειες τάσεις».

◇ Ἡ διαφορά τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν μετά τῶν Ἐσφιγμενιτῶν. Τοῦ κ. Γαβριἠλ Λαμψίδη.

◇ «Μέ τήν Ὀρθοδοξίαν, τόν Χριστόν καί τήν προσευχήν διά μίαν νέαν Ἑλλάδα» ἐπισημαίνει ὁ μουσικοσυνθέτης κ. Σταμάτης Σπανουδάκης.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-11112011.el.aspx  

Διαβάστε την εφημερίδα από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1901

 

Επιπρόσθετα: 

 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται, διαρκώς, 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο φύλλο 1923, το 1901, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1901 ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd (ή στο facebook) από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

 

 

 

 

 

 

11/11/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 11.11.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»