ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Δεν είναι… «Ερυθρός Σταυρός» Γ. Ζερβός (Ορθόδοξος Τύπος)

ΛΕΓΟΥΝ πολλοί ὅτι, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς χρεωκοπίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀποσυνθέσεως, εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅμως δὲν ἔχει τὰ μυαλὰ τῶν «πολλῶν». Εἶναι στοιχισμένη ὄπισθεν τῆς κρατικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Οἱ πολλοὶ ἀνέμενον λόγον ἐθνικόν, λόγον βαθύτατον εὐαγγελικὸν καὶ πατερικόν. Λόγον ἐλεκτικὸν πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστάς, οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Πατρίδος. Λόγον – «φωτιὰ» πρὸς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐσυκοφάντησαν τὰ ἰδανικά, τὰς ἀξίας, τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν, τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τοὺς ἱεροὺς θεσμοὺς ὡς εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἡ Πατρίς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἰσοπέδωσαν διὰ νομοσχεδίων τὸν ἱερὸν θεσμὸν τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, ἐνομιμοποίησαν τὰς ἐκτρώσεις εἰς τὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς ἐπαναστάσεως καὶ τῆς «ἐπαγγελματικῆς καριέρας». Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διὰ μεθοδικοῦ σχεδίου, ἀφελλήνισαν τὴν οἰκονομίαν, τὴν βιοτεχνίαν, τὴν βιομηχανίαν καὶ τὴν ἀγροτιὰν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν τῆς χώρας. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀλβανοποίησαν, ἀφρικανοποίησαν, ἀσιατοποίησαν τὴν χώραν μὲ «καραβάνια» λαθρομεταναστῶν καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιτάσσουν τὴν ἀλλαγὴν τῆς θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς καὶ ἱστορικῆς ταυτότητος τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μετέβαλον τὴν Ἑλλάδα εἰς χρεωκοπημένον προτεκτοράτον.

Οἱ «πολλοὶ» χειροκροτοῦν τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὸν ἀγῶνα της ὑπὲρ τῶν ἀναξιοπαθούντων καὶ τῶν ἀστέγων. Διαπιστώνουν ὅμως ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποῦσα διὰ τὸν ὑπόλοιπον πληθυσμόν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἐθνικόν, κοινωνικόν, πνευματικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν λόγον. Ἀρκεῖται εἰς τὰ συσσίτια (μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πιστῶν) ὡς νὰ εἶναι ὁ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Τί κάμνει ὅμως διὰ τὴν πνευματικὴν στήριξιν τοῦ λαοῦ; Αἱ αὐτοκτονίαι, τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, ἡ καταφυγὴ εἰς τὰ ψυχιατρεῖα καταδεικνύουν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι μακρὰν τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ. Καὶ ὅμως, ἐὰν ἐνεργοποιεῖτο ὁ Πατερικὸς Λόγος, ὁ ὁποῖος θεραπεύει «πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν» καὶ ἀποτελεῖ τὸν καλύτερον ψυχολόγον ἢ ψυχίατρον, θὰ εἶχον δοθῆ λύσεις εἰς πολλοὺς ἢ θὰ ἀντιμετώπιζον πολὺ διαφορετικῶς τὴν κρίσιν καὶ τὴν κατάρρευσιν. Οἱ φερόμενοι ὡς ὑγιεῖς καὶ ὡς ψυχραιμότεροι εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως ἔχουν μεγαλυτέραν πνευματικήν, ἐκκλησιαστικὴν καὶ παρηγορητικὴν (πατερικὴν) στήριξιν. Τὸ ἐρώτημα: Τί κάμνει ἡ Ἐκκλησία διὰ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν εὑρίσκονται εἰς τὰ συσσίτια ἢ δὲν εἶναι ἄστεγοι, εὑρίσκεται εἰς τὰ χείλη πολλῶν πιστῶν (καὶ ὄχι μόνον). Ἔκπληκτοι οἱ πολλοὶ διαπιστώνουν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔφερε εἰς πολύ τραγικὸν ἀδιέξοδον τὸ κράτος διὰ τῶν πολιτικῶν του. Μὲ ἔκπληξιν διαπιστώνει ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σκέπτεται, ὑπὸ τὸν φόβον καὶ τὴν τρομοκρατίαν τῶν ἐκκλησιομάχων, ὅπως οἱ πολιτικοὶ – ἐφιάλται τῆς χώρας. Μένει ἄφωνος, ὅταν ἀναγιγνώσκη εἰς τὰς ἐφημερίδας, ὅπως εἰς τὸ «Παρὸν» (8ης Ἰανουαρίου), ὅτι τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι τὰ συνδεόμενα μὲ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐκκλησίας τὴν προώθησιν ἐπενδυτικῶν σχεδίων. Εἰς αὐτὰ περιλαμβάνονται αἱ ἐπενδύσεις ἀπὸ τὸ Κατάρ,­­ αἱ ἐπενδύσεις εἰς τὰ φωτοβολταϊκά, ἡ ἀπορρόφησις τῶν κονδυλίων τοῦ ΕΣΠΑ διὰ τὴν δημιουργίαν φιλανθρωπικῶν ἔργων (εἰς τὰ θετικὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας) ἡ ἐκμετάλλευσις ἀκινήτων κ.λπ. Γράφει ἡ προαναφερομένη ἐφημερίς:
«Κατάρ. Γιὰ νὰ προχωρήσει ἡ συνεργασία τοῦ ἐμιράτου μὲ τὴν Ἐκκλησία ἐκκρεμεῖ, λένε πηγὲς τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Συνόδου, νὰ δοθεῖ ἡ ὁριστικὴ ἔγκριση τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ μέχρι τὸν Μάρτιο. Οἱ πάμπλουτοι ἐπίδοξοι συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας καλοβλέπουν ἀκίνητα στὰ νότια προάστια τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ νησιωτικὲς Μητροπόλεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ μισθώσουν γιὰ πολλὲς δεκαετίες καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦν τουριστικά.
Φωτοβολταϊκά. Ἕλληνες καὶ ρῶσοι ἐπιχειρηματίες σὲ συνεργασία μὲ μεγάλες κινεζικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν δείξει ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ μεγάλο φωτοβολταϊκὸ πάρκο στὴν Ἀττική, σὲ ἔκταση ἰδιοκτησίας τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης. “Κάθε εὐρὼ θὰ ἀξιοποιηθεῖ σὲ φιλανθρωπίες”, λένε στὴν Ἐκκλησία καὶ φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ τὰ βάλουν μὲ ὅσους ἀντιδροῦν, ὥστε νὰ μποῦν οἱ βάσεις γιὰ τὸ ἔργο μέχρι τὸν Ἰούνιο.
Φιλανθρωπίες καὶ ἔργα. Ἡ νέα χρονιὰ δὲν προβλέπεται καλύτερη γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ ἀντίθετο μᾶλλον. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία προετοιμάζονται γιὰ τὰ χειρότερα. Γιὰ νὰ προλάβουν τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση χιλιάδων Ἑλλήνων. Συντονισμένες δράσεις μεταξὺ Μητροπόλεων καὶ δήμων (συσσίτια, παντοπωλεῖα) καὶ μὲ ἁρμόδια ὑπουργεῖα, περισσότερα φιλανθρωπικὰ ἔργα καὶ ἱδρύματα μὲ τὴν ἀπορρόφηση κονδυλίων ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ εἶναι οἱ προτεραιότητες στὸν συγκεκριμένο τομέα. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Μητροπολίτες σπεύδουν νὰ προετοιμαστοῦν (καταθέτουν προτάσεις, προχωροῦν κατασκευὲς κ.ἄ.) μέχρι τὸν Ἀπρίλιο γιὰ νὰ “τρέξουν”, ἂν εἶναι δυνατὸν τὸ ἀργότερο μέχρι τὸν Σεπτέμβριο.
Ἐκμετάλλευση ἀκινήτων, ποὺ παραμένουν ἀναξιοποίητα. Οἱ οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. Συνόδου, ὑπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος, βγάζουν μέχρι καὶ στὸ ἴντερνετ ἀγγελίες μήπως καὶ καταφέρουν νὰ ξαναενοικιάσουν ἢ νὰ δώσουν γιὰ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση τὰ ἑκατοντάδες ἀκίνητα, ποὺ ἄδειασαν λόγῳ τῆς κακῆς προηγούμενης οἰκονομικῆς διοίκησης. Στόχος τοῦ κ. Ἱερώνυμου εἶναι νὰ γεμίσουν ἀμέσως τὰ ἄδεια ταμεῖα τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ νὰ μπορέσουν νὰ “βγάλουν” τὶς μισθοδοσίες τῶν ὑπαλλήλων, ἀφοῦ κάθε ἀποθεματικὸ ἐπενδύθηκε σὲ μετοχὲς τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ποὺ τώρα ἔχουν ἀξία… χαρτοπετσέτας! Μέσα στὸν Ἰανουάριο θὰ γίνει ἕνας ἀκόμη διαγωνισμὸς γιὰ τὰ ἀκίνητα – φιλέτα (παλιὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ Σύνταγμα κ.λπ.), ποὺ πιὰ ἡ Ἐκκλησία τὰ δίνει “κοψοχρονιά”, ὅμως ἐξαιτίας τῆς κρίσης κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται οὔτε νὰ περάσει ἀπ᾽ ἔξω…».
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προσεκτικὴν ἀνάγνωσιν καὶ μελέτην τῶν ἀνακοινώσεων τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν προκύπτει σχέδιον δράσεως διὰ τὴν ἄσκησιν ποιμαντικῆς εἰς τοὺς κόλπους τῶν «πολλῶν», οὔτε σχέδιον προσηλυτισμοῦ ἀλλοδαπῶν – ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων – εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Οὔτε σχέδιον πνευματικῆς στηρίξεως τῶν οἰκογενειῶν. Οὔτε σχέδιον διὰ τὴν προσέγγισιν τῆς νεολαίας καὶ τῆς παραμονῆς της εἰς τὴν Ἑλλάδα. Οὔτε ἔκκλησις εἰς τοὺς «σάπιους» πολιτικοὺς διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Παιδείας μὲ σύνθημα: «Ἡ παιδεία εἰναι μήτηρ ὅλων τῶν κρίσεων». Οὔτε ἔκκλησις διὰ νὰ τερματισθοῦν ὅλοι οἱ ἀντιεκκλησιαστικοί, ἀντεθνικοὶ καὶ ἀντιοικογενειακοὶ νόμοι (ἐκτρώσεις, νομιμοποίησις τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νομιμοποίησις τῆς ἐλευθέρας συμβιώσεως, νομιμοποίησις τῆς παιδοφιλίας κ.λπ.). Οὔτε ζητεῖ νὰ τερματισθῆ ἡ ἀνεξέλεγκτος μετανάστευσις καὶ μάλιστα εἰς μίαν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν «ἀδειάζει» ἡ Ἑλλὰς ἐξ αἰτίας τῆς νομίμου μεταναστεύσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ ἐργατικοῦ προλεταριάτου τῆς Πατρίδος μας (Διὰ νὰ φύγη πρέπει προηγουμένως νὰ εὑρεθῆ ἐργασία εἰς τὴν χώραν εἰς τὴν ὁποίαν μεταναστεύει, προσκομίζει ποινικὸν Μητρῶον, ἐλέγχεται διὰ τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας του κ.λπ.). Οὔτε ἀναδεικνύει τὸν Ὀρθόδοξον τρόπον ζωῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐναντίον τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, διδάσκει τὴν ἐγκράτειαν, τὴν παῦσιν τῶν παθῶν, εἶναι ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας, διδάσκει διατὶ ὁ νοσηρὸς ἐγωϊσμὸς καὶ ὁ φθόνος εἶναι καταστροφικός· χαρακτηριστικῶς διὰ τὸν ἄνθρωπον, διδάσκει τὴν ἐλεημοσύνην, τὴν νηστείαν, τὴν προσευχήν, καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, τὴν πορνείαν, τοὺς μέθυσους, τοὺς τοκογλύφους κ.λπ. Οὔτε ἀναδεικνύει τοὺς ἀγῶνας τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος. Δὲν ζητεῖ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ νὰ σταματήσουν νὰ ὑπηρετοῦν συμφέροντα, νὰ προβάλλουν χυδαῖα προγράμματα καὶ νὰ εὑρίσκωνται εἰς παραλλήλους δρόμους μὲ ξένα καὶ ντόπια συμφέροντα ἢ μὲ φαύλους, σάπιους, ἐκκλησιομάχους καὶ ἀθέους πολιτικούς. Οὔτε ζητεῖ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὴν προβολὴν καλῶν εἰδήσεων συνδεομένων μὲ καλὰς καὶ ἡρωϊκὰς πράξεις. Οὔτε ἀξιώνει τὴν προβολὴν ἡρωϊκῶν μορφῶν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, αἱ ὁποῖαι παραδειγματίζουν καὶ φρονιματίζουν. Οὔτε ζητεῖ τὴν κήρυξιν μίας ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ διὰ τὸ καλὸν τοῦ Ὀρθοδόξου γένους τῶν Ἑλλήνων.
Γνωρίζει νὰ σιωπᾶ, νὰ συστρατεύεται μὲ τοὺς σάπιους ἐκκλησιομάχους ἢ ἀθέους, ποὺ ἔχουν εἰς τὰς χεῖρας των τὰς τύχας τοῦ Ἔθνους. Ὁ ρόλος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνο διὰ τὰ συσσίτια. Ἔχει ἀποστολὴν βαθύτατα πνευματικήν, ἐκκλησιολογικήν, σωτηριολογικήν, ἐθνικήν καὶ κοινωνικήν.
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Ορθόδοξος Τύπος (20-01-2012, αρ.φ. 1911)

25/01/2012 Posted by | Γεώργιος Ζερβός, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Γ. ΖΕΡΒΟΣ. Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

View this document on Scribd

(Ὀρθόδοξος Τύπος, 09-12-2011, φυλ. 1905)

20/12/2011 Posted by | Γεώργιος Ζερβός, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γ. ΖΕΡΒΟΣ. Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

   

Αρέσει σε %d bloggers: