ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Σχόλια εις την Υπαπαντήν του Κυρίου (mp3)

Για να ακούσετε την ομιλία κάντε κλικ εδώ.

Ὁ Χριστός, ἄν καί δέν ὑπῆρχε λόγος, ἔπρεπε ὡς ἄνθρωπος νά ἐφαρμόση τόν Νόμο περί καθαρισμοῦ, γιά νά μή φανῆ στούς ἄλλους ὅτι ἦτο παραβάτης.

Κατά τόν Νόμο, κάθε παιδίο πού θά πρωτοάνοιγε τήν μήτρα τῆς μητέρας του θά ἦταν ἅγιο καί χρισμένο ἀπό τόν Θεό. Αὐτό ὅμως ἐφαρμόζεται μόνον στόν Χριστό καί αὐτή ἡ ρῆσις παίρνει ἀποκλειστικά χριστολογικό καί μεσσιανικό χαρακτῆρα, ἐφ᾽ ὅσον μόνον ὁ Χριστός ὄντως διήνοιξε τήν μήτρα τῆς παρθένου Μαρίας, ἐπειδή στίς ἄλλες μητέρας ὁ ἄνδρας διανοίγει τήν μήτραν.

Ὁ Συμεών προσδοκοῦσε τήν πραγματική παρηγοριά τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή τοῦ εἶχε φανερωθῆ ὅτι δέν θά ἀπέθνησκε προτοῦ ἴδη τόν Μεσσία. Μόλις ἀντίκρυσε τόν Χριστόν ἐζήτησε τήν ἀπόλυσί του καί διότι ἐφλέγετο νά ἀναγγείλη καί στόν Ἅιδη τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία.

Ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου Συμεών γιά τόν Χριστό, ὅτι «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ἐκπληρώνεται ὅλο καί περισσότερο στίς ἡμέρες μας.

Ἄν καί ὁ Χριστός ἦταν νήπιο, ταυτόχρονα ἦτο ὁ πρό αἰώνων Θεός. Ὅσον ηὔξανε κατά τό κορμί, τοσοῦτον ἐφανερώνετο ἡ ἅμα τῇ συλλήψει ἐνυπάρχουσα εἰς Αὐτόν ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ὁ σαρκωμένος Θεός ἠθέλησε νά δείχνη τήν σοφία Του ἀνάλογα μέ τό μέτρον τῆς ἡλικίας Του. Γι᾽ αὐτό, τήν ἐφανέρωνε πρός τά ἔξω σταδιακά.

Ὅπως ὁ Ἡσαΐας δεχόμενος τόν ἄνθρακα κατέστη ἄξιος νά εἶναι Προφήτης, τοιουτοτρόπως καί ὁ εὐλαβής Συμεών, ἔχων Ἅγιον Πνεῦμα, δέν κατεκάη. Γιά νά μή μᾶς κάψη ἡ Θεία Κοινωνία, πρέπει, διά τῆς ἐξομολογήσεως, νά ἔχωμε μέσα μας Χάριν Ἁγίου Πνεύματος.

»Ὑπαπαντή» σημαίνει »ἔρχομαι σέ συνάντησι μέ κάποιον ἄλλον». Εὔχομαι ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς νά συντελέση στήν προσωπική μας ὑπαπαντή-συνάντησι μετά τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
(Ἑσπερινή ὁμιλία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος  4/2/2007)

Πηγή: http://impantokratoros.gr/D4880C66.el.aspx

03/02/2015 Posted by | πατήρ Αρσένιος Κατερέλος | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: