ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν κενοδοξία.

Ἡ πρᾶξις πού ἀποβλέπει μόνο στή δόξα τοῦ Θεοῦ ἀπαλλάσσει εὔκολα τόν ἄνθρωπο, μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν κενοδοξία.Ἡ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ διασφαλίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτήν.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ πιστός πού γνώρισε ἐμπειρικά τόν Θεό δέν κινδυνεύει ἀπό τό ζημιογόνο πνευματικά πάθος τῆς κενοδοξίας. «Ὁ τῆς θείας καταξιωθείς γνώσεως καί τόν ταύτης φωτισμόν διά τῆς ἀγάπης κτησάμενος, οὐ ῥιπισθήσεταί ποτέ ὑπό τοῦ τῆς κενοδοξίας πνεύματος»1. Ὁ χριστιανός πού καταξιώθηκε τῆς θείας γνώσεως, δηλαδή τῆς μετοχῆς τοῦ ἀκτίστου, τῆς ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ, αὐτός διασφαλίζεται καί δέν κινδυνεύει ἀπό τήν κενοδοξία. Ἀντίθετα ὅποιος δέν ἔχει μετοχή στή ζωή καί τά ἀγαθά τοῦ ἄκτιστου Θεοῦ εὔκολα γίνεται ὑποχείριό της.
«Ὁ δέ ταύτης μήπω καταξιωθείς, εὐχερῶς ὑπ’ αὐτῆς φέρεται»2.
Ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος, πού ἀκόμη δέν ἔφθασε στό σημεῖο νά ἔχει ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ, ἄν ὅ,τι πράττει, τό πράττει ἀποβλέποντας στόν Θεό καί τήν δόξα Του, αὐτός μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἀπαλλαχθῇ εὔκολα ἀπό τήν κενοδοξία καί θά τοῦ ἀνοιχθῇ ὁ δρόμος γιά τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. «Ἐάν οὖν ὁ τοιοῦτος ἐν πᾶσι τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ πραττομένοις πρός τόν Θεόν ἀποβλέψῃ, ὡς δι’ αὐτόν πάντα ποιῶν, ῥᾳδίως, σύν Θεῷ, ἐκφεύξεται αὐτήν»3.

Συνέχεια

15/06/2013 Posted by | Υπερηφάνια - κενοδοξία | , , , , , | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: