ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Μηρτ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ – Περί της καύσεως των νεκρών

Τυγχάνει γνωστόν ότι ένιοι εντόπιοι κύκλοι του διεθνιστικού περιπαίγματος μη κηδόμενοι της πατροπαραδότου Χριστιανικής παραδόσεως της αμωμήτου ημών πίστεως διεισδύουν εις παν μέσον επικοινωνιακής μορφής και δι’ αυτών εις τας συνειδήσεις του συγχρόνου ανθρώπου, δηλητηριάζουν αυτάς και κλονίζουν τας βάσεις της πίστεως. Ωσαύτως η αδιαφορία περί την πίστιν και τας χριστιανικάς παραδόσεις, υπό την επίδρασιν των ανωτέρω αποκτά οσημέραι ρίζωμα εις τας ηθικώς ατόνους και θρησκευτικώς καχεκτικάς συνειδήσεις. Διαβάστε περισσότερα μέσω Μηρτ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ – Περί της καύσεως των νεκρών.

02/12/2011 Posted by | Καύση κεκοιμημένων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μηρτ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ – Περί της καύσεως των νεκρών

   

Αρέσει σε %d bloggers: