ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ναυάγιο στὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

. Ναυάγιο ὑπῆρξε στὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ Κανονισμοῦ ἐργασιῶν τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Ἡ ἀποτυχία τῶν δεκατεσσάρων κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ καταλήξουν σὲ θετικὸ ἀποτέλεσμα ἐπὶ θέματος ὄχι οὐσίας, δείχνει τὴ δυσκολία ποὺ ὑπάρχει στὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος. Οἱ πιθανότητες ἔχουν περιοριστεῖ σημαντικά.
. Οἱ συνεδριάσεις ἦταν νὰ διεξαχθοῦν ἐπὶ τριήμερο πρωὶ -ἀπόγευμα ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 16ης Δεκεμβρίου, ἕως τὴν ἀπογευματινὴ συνεδρίαση τῆς Παρασκευῆς, 18ης τοῦ ἰδίου μηνός. Τελικὰ οἱ ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν ὁλοκληρώθηκαν ποτέ. Οὐσιαστικὰ τελείωσαν ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα. Στὸ ἀδιέξοδο, ποὺ ὑπῆρξε τὴν πρώτη ἡμέρα, ἀποφασίστηκε νὰ σταματήσουν νὰ συζητοῦν ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, Πέμπτη, 17η Δεκεμβρίου, νὰ καταλήξουν τουλάχιστον σὲ ἕνα Ἀνακοινωθέν. Οὔτε αὐτὸ κατέστη δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ οἱ ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ τὴν Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν ἄπρακτες. Χρήματα, κόποι, χρόνος δαπανήθηκαν εἰς μάτην…
. Ἡ Ἐπιτροπὴ τερμάτισε τὶς ἐργασίες της πρὶν κὰν ἀρχίσουν σὲ ξενοδοχεῖο βορείου προαστείου τῆς Ἀθήνας. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ φάνηκαν οἱ δυσκολίες ποὺ ὑπῆρχαν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης ἡμέρας καὶ ἐνῶ συζητοῦνταν τὰ πρῶτα τέσσερα ἄρθρα τοῦ σχεδίου Κανονισμοῦ, ἀπὸ τὰ δεκαέξι ποὺ κατέθεσε τελικὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ζήτησε νὰ περιληφθεῖ στὸν Κανονισμὸ εἰδικὸ ἄρθρο, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ προβλέπεται ὅτι στὴν περίπτωση ἀπουσίας ἢ ἀποχωρήσεως μίας ἢ περισσοτέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὴ Σύνοδο νὰ ἐπιβάλλεται ἡ διάλυσή της. Τὴν πρότασή της ὑποστήριξαν καὶ οἱ Ἐκκλησίες Ρωσίας, Γεωργίας καὶ Τσεχίας καὶ Σλοβακίας καὶ μᾶλλον τῆς Σερβίας. Οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ὑποστήριξαν ὅτι ἂν περάσει μία τέτοια πρόταση, τότε ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση ἢ ὄχι ἔστω καὶ μίας Ἐκκλησίας, ποὺ ἔτσι θὰ μπορεῖ νὰ δρᾶ ἐκβιαστικὰ ἔναντι τῶν ὑπολοίπων.
. Ὁ προεδρεύων τῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης μπρὸς στὸ προφανὲς ἀδιέξοδο ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Ἀντιόχειας καὶ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ὑποστήριξαν τὴν πρότασή της, πρότεινε νὰ διακοπεῖ ἡ συζήτηση ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ καὶ νὰ δημιουργηθεῖ Ἐπιτροπὴ ποὺ νὰ καταθέσει νέα πρόταση. Ὅμως καὶ αὐτὴ δὲν ἔγινε ὁμόφωνα δεκτή. Ἔτσι ἀπὸ τὰ δεκαέξι ἄρθρα τῆς προτάσεως τοῦ Φαναρίου τὶς δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς ἡμέρες τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχαν συζητηθεῖ μόνο τὰ τέσσερα καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἐπέμεναν στὴν πρότασή τους. Τὸ ἀδιέξοδο ἦταν ἀνυπέρβλητο καὶ ἄδοξα διακόπηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς.
. Ἡ συζήτηση ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ παραπέμφθηκε στὴν προσεχῆ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μᾶλλον τὸν προσεχῆ Ἰανουάριο. Ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ Σύναξη φαίνεται ὅτι θὰ ἔχει τεράστιες δυσκολίες νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα. Μητροπολίτης διερωτήθηκε, ἀφοῦ οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δὲν συμφώνησαν ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ συμφωνήσουν οἱ ἐπικεφαλῆς τους;… Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας, καὶ ἂν παραστεῖ στὴ Σύναξη, θὰ θέσει τὴν ἴδια πρόταση, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἀποδεκτὴ καὶ ἑπομένως, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει συμφωνία γιὰ νὰ προχωρήσει ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος.
. Οἱ δυσκολίες στὴ Σύναξη τοῦ προσεχοῦς Ἰανουαρίου δὲν θὰ εἶναι μόνο ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ. Θὰ εἶναι καὶ ἐπὶ τῆς συμμετοχῆς Προκαθημένων σ’ αὐτήν. Ὁρισμένοι ἔχουν ἤδη δηλώσει ὅτι δὲν θὰ παραστοῦν, ὑποβαθμίζοντας ἔτσι τὴ σημασία της. Ἂν δὲν ὑπάρξει κάποια ἀλλαγὴ στὴν ἀπόφασή τους, οἱ Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Μόσχας καὶ Γεωργίας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν καὶ Τσεχίας καὶ Σλοβακίας δὲν πρόκειται νὰ συμμετάσχουν. Ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, σὲ διάλειμμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ, ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ νὰ τὸν μεταπείσει καὶ νὰ συμμετάσχει στὴ Σύναξη τοῦ Ἰανουαρίου, ἀλλὰ τοῦ δόθηκε ἀρνητικὴ ἀπάντηση. Σημειώνεται ὅτι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἰλαρίων…

Advertisements

19/12/2015 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ

Sorry, the comment form is closed at this time.