ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 02.03.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1917)

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Βατικανόν: Ὅλαι αἱ ἐλπίδες διά τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τήν Πανορθόδοξον Σύνοδον. Ὁμολογεῖ τήν χρεωκοπίαν τῶν θεολογικῶν Διαλόγων καί τοῦ λαϊκοῦ–κοινωνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

◇ Ἀπό τήν λογοκρισίαν τῶν ἀντιεβραϊκῶν ἐγκωμίων τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τήν αἱρετικήν μεταπατερικήν θεολογίαν καί τήν «διηρημένην» Ἐκκλησίαν. Οἱ Ἱεράρχαι μέ γνήσιον Ὀρθόδοξον φρόνημα ὀφείλουν νά ἀντιδράσουν δυναμικῶς.

◇ Ἀπό τήν Πατερικότητα εἰς τήν Μεταπατερικότητα. Ἡ αὐτοαναίρεσις τῆς Ὀρθοδόξου ἡγεσίας. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

◇ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Μαρτύριον. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

◇ «Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον». Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασσίου κ. Ἱεροθέου.

◇ Συνέντευξις-«φωτιά»ἐναντίον τοῦ Ἀθηνῶν καὶ τῶν Σεβ. Δημητριάδος καὶ Ἀρκαλοχωρίου ἀπό τόν ἐπί τριετίαν στενόν συνεργάτην τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, Δρ.  Γεώργιον Μοῦρτον.

◇ Ἔκκλησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν νὰ «κουρέψουν» αἱ τράπεζαι τὰ χρέη τῶν Ἑλλήνων Δανειοληπτῶν.

◇ Ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἱσπανίας προωθεῖ τήν κατάργησιν τῶν νόμων διά τάς ἀμβλώσεις καί τήν ἀντισύλληψιν.

◇ Εἰς κατάστασιν πανικοῦ «τὰ παπαγαλάκια» τῶν μεταπατερικῶν θεολόγων μετὰ τὰς ἀποκαλύψεις εἰς τὴν ἡμερίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ.

◇ Ὁ Πάπας καὶ τὸ Βατικανὸν ἐμπαίζουν ἐμφανῶς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: impantokratoros.gr

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1917.

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται μόνο 21 φύλλα αναρτημένα.

Μετά από 21 εβδομάδες θα μπορείτε να το διαβάσετε, ή να το κατεβάσετε από εδώ: 1917 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.

View this document on Scribd

03/03/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση στους A’ Χαιρετισμούς της Θεοτόκου 2/3/2012

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/EB37901B.el.aspx

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση στους A’ Χαιρετισμούς της Θεοτόκου 2/3/2012

 Αρχείο mp3 – διάρκεια: 00:31:48 μέγεθος: 29,1 MB

03/03/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί αγίων, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

Τυπικό Ιερών Ακολουθιών Μηνός Μαρτίου (2012)

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ

 

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

῾Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12

 

1. Πέμπτη. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος (†160-170), Μαρκέλ­λου καὶ ᾿Αντωνίνης μαρτύρων.

Τῇ Πέμπτῃ πρωί. Τὸ μεσονυκτικόν, ὁ ὄρθρος τῆς ἡμέρας, αἱ ὧραι καὶ ὁ ἑσπερινὸς τῆς ἑπομένης (2 Μαρτίου) ἄνευ προη­για­σμένης.

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας. Τὸ μέγα ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ δ΄ τμή­μα­τος τοῦ μεγάλου κανόνος· Εὐαγγέλιον τῆς Πέμπτης τῶν παν­νυχίδων «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν»(Μτθ. ζ΄ 7-11)· εἰς τὴν συγχώρησιν «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον».

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +

Πηγή:symbole.gr

03/03/2012 Posted by | Λειτουργικά, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!), Τυπικό | , , , , , , , | Σχολιάστε

Μιά προσευχή γιά συγχώρηση (ΨΑΛΜΟΣ 38).

  1. Σέ μεγάλη στενοχώρια.
  2. Μιά προσευχή γιά συγχώρηση.
  3. Γιά νά μονιάσουν οἱ χωρισμένοι.
  4. Γιά αὐτούς πού δέν νοιάζονται γιά τό σπίτι τους.
  5. Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρός καί ἐσύ θέλεις νά τόν ἀντιμετωπίσης.
  6. Γιά νά βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καί δυστυχισμένοι, γιά νά μήν θλίβονται.
  7. Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

 

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +

03/03/2012 Posted by | ψαλμοί, ΓΕΝΙΚΑ, Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , , , , | Σχολιάστε

Όλος ο νοητός ομού και ο αισθητός κόσμος θεωρούμενος, δεν είναι άλλο, πάρεξ ένα μέγιστον, καί ευρυχωρότατον γυμναστήριον. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ

“ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ”

ΤΟΙΣ   ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ

(2)

(Προηγούμενο)

Θέλεις να το καταλάβης; Πήγαινε μοναχός σου, και κάμε την απαρίθμησιν και ιδέ πως όλα τα κτίσματα από των πρώτων έως των εσχάτων εν κινήσει και γυμνασία ευρίσκονται· έτσι και όλαι αι τάξεις των αΰλων Αγγέλων κινούνται αγγελοπρεπώς κατά τρεις τρόπους κινήσεως·· τις κυκλικές, δι ης ενούνται ταις ανάρχοις και ατελευτήτοις ελλάμψεσι του καλού και αγαθού της ευθείας, δί ης προνοούσι των καταδιεστέρων και της ελικοειδούς, δι ης και προνοούντες τούτων, μένουσιν ανεκφοιτήτως εν ταύτοτητι περί τον Θεόν, κατά τον προρρηθέντα φιλάγγελον Διονύσιον, (Κεφ. δ’. περί θείων ονομάτ.) έτσι τα ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, και η του παντός ουρανού σφαίρα, ο και πρώτον κινητόν καλείται, κινούνται πάντοτε κατα κύκλον· έτσι τα στοιχεία κινούνται κατ’ ευθείαν, ή εκ του κέντρου της γης ανερχόμενα, ή προς το κέντρον της γης κατερχόμενα. Και απλώς ειπείν, έτσι όλα τα φυτά· έτσι όλα τα ζώα, τα χερσαία, τα ένυδρα, τα πετεινά, τα αμφίβια, ακαταπαύστως κινούνται, εσωτερικώς μεν δια της κυκλοφορικής κινήσεως του αίματος αυτών, ή των αναλογούντων τω αίματι υγρών· εξωτερικώς δε, διά της των μερών αυτών διαφόρου κινήσεως, και της εκ τόπου εις τόπον πολυετούς μεταβάσεως. Δι ο και η θεία Γραφή τούτο θέλουσα να φανέρωση, τώρα μεν λέγει· «πᾶν ἑρπετόν κινούμενων ἐπί τῆς γῆς. (Γέν. ζ’. 14)· τώρα δέ και «πᾶν πετεινόν κινούμενον ἐπί τῆς γῆς», (αὐτοθ. η’. 19), Καί πάλιν «οὗτος ὁ νόμος περί πάσης ψυχῆς τῆς κινουμένης ἐν τῷ ὕδατι». (Λευιτ. ια’. 46). Ὥστε όπου, όλος ο νοητός ομού και ο αισθητός κόσμος θεωρούμενος, δεν είναι άλλο, πάρεξ ένα μέγιστον, καί ευρυχωρότατον γυμναστήριον, μέσα εις το οποίον όλα τα κτίσματα, μικρά, μεγάλα, υλικά, άϋλα, πάντοτε γυμνάζονται, πάντοτε, κινούνται πάντοτε σπουδάζουν, δια να λάβουν το καθ’ ένα την τελειότητά του, αναλόγως κατά την φυσικήν επιτηδειότητα όπου έχει.

συνεχίζεται… (πρώτα ο Θεός)

03/03/2012 Posted by | Γυμνάσματα Πνευματικά, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Φτιάχνουμε -πολύ εύκολα- το ΔΙΚΟ ΜΑΣ μας απορρυπαντικό

Είναι γνωστό πλέον ότι σαν χώρα μας κατάφεραν και με διάφορες «στρατηγικές» μας κλείσανε τα εργοστάσια μας και έτσι δεν παράγουμε τίποτα σαν λαός .Μας επιδοτήσανε να βγάλουμε τα δέντρα μας και τις παραγωγές μας. Μας αναγκάσανε να φάμε τα ζώα μας και έτσι δυστυχώς είμαστε έρμαιο του κάθε καραγκιόζη που ΠΛΗΡΏΝΕΙ μια πολυεθνική σε κάποιο γραφείο και δεν… γνωρίζει ούτε που είναι η Ελλάδα ούτε την ιστορία της παρά μόνο θέλει να βλέπει κέρδη, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που προκαλεί, έτσι αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν λαός και να ξανασταθούμε στα πόδια μας θα πρέπει σταδιακά να ανακτήσουμε όσα μας πήραν με δόλιο τρόπο και να απαλλαχτούμε από την ανάγκη τους για οτιδήποτε.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +

Πηγή: http://anti-ntp.blogspot.com/2012/02/40-45-2.html#more

03/03/2012 Posted by | Εθνικά θέματα, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ (ψυχοσωματική), Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: