ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πορίσματα – Λήξη Ημερίδας: «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αίρεση» Μέρος ΣΤ΄ Τελευταίο (βίντεο) κ.λ.π.

Αμοντάριστα πλάνα από τα Πορίσματα και την λήξη της θεολογικής Ημερίδας : «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μέρος ΣΤ΄  Τελευταίο.

Για τις υπόλοιπες πατήστε 

 

17/02/2012 Posted by | Μεταπατερική αίρεση, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης: Πώς να εκκλησιάζονται οι Χριστιανοί.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/F550BD3D.el.aspx

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Πώς πρέπει να εκκλησιάζονται οι Χριστιανοί

Από την Χρηστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου (Βίντεο)
12-02-2012

17/02/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί προσευχής, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η σημασία των Πατέρων της Εκκλησίας και οι Πατρομάχοι αρνηταί της

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Η   ΣΗΜΑΣΙΑ   ΤΩΝ   ΠΑΤΕΡΩΝ   ΤΗΣ   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ   ΟΙ   ΠΑΤΡΟΜΑΧΟΙ   ΑΡΝΗΤΑΙ   ΤΗΣ

Περίληψη τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ὁμ. Καθηγητοῦ π. Θεοδώρου Ζήση
στὴν ἡμερίδα τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς μὲ θέμα «Πατερικὴ Θεολογία καὶ μετα-πατερικὴ αἵρεση»

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴ διαχρονική της συνείδηση, ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα, σέβεται καὶ τιμᾷ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ διδασκάλους, ὄχι γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σοφία τους, ἡ ὁποία ὡς κτιστὴ παλιώνει καὶ φθείρεται καὶ γερνᾷ, ἀλλὰ γιὰ τὸν φωτισμό τους ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, οἱ ἐνέργειες τοῦ ὁποίου καὶ στὴν διδασκαλία τους καὶ στὴν ζωή τους δὲν παλιώνουν οὔτε γερνοῦν, ὥστε νὰ χρειάζονται ὑπέρβαση καὶ ξεπέρασμα, κατὰ τὴν καινοφανῆ διδασκαλία τῶν Μεταπατερικῶν Θεολόγων, παλαιῶν καὶ συγχρόνων.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον Ἀποστολική, ἀλλὰ καὶ Πατερική. Ἂν ἐπιτρεπόταν νὰ γίνει κάποια προσθήκη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, στὸ ἐκκλησιολογικὸ ἄρθρο «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», θὰ μπορούσαμε κάλλιστα νὰ προσθέσουμε «καὶ Πατερικήν» : «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν, Ἀποστολικὴν καὶ Πατερικὴν Ἐκκλησίαν». Δὲν χρειάζονται ὑπέρβαση καὶ ξεπέρασμα οἱ Πατέρες, ὅπως δὲν ὑπερβαίνεται οὔτε τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, διότι, ὅπως λέγει ὁ α΄ κανὼν τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, «ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες ὥρισαν τὰ συμφέροντα». Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα ὑφαίνουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν χιτῶνα τῆς Ἀληθείας, κατὰ τὸ ὡραῖο κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων. Κατὰ δὲ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐπαναλαμβάνει τὸν Ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν». … impantokratoros.gr

17/02/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μεταπατερική αίρεση, Μεταμοντερνισμός, Νέα εποχή, Οικουμενισμός | , , , , , , , | Σχολιάστε

ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΝΗΡ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Δανος

17/02/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3, Video | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ὁ Θεός, τό γλυκύ καί πρᾶγμα… ἐξ ἀγαθότητος μόνης ἠθέλησε νά κινηθῇ διά νά δημιουργῆσῃ πάντα τά ὄντα. Ἀγ. Νικοδήμου

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ

«ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ»

ΤΟΙΣ   ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ

(1)

Ὁ Θεός, τό γλυκύ καί πρᾶγμα καί ὄνομα τό παντοπόθητον καί παμπόθητον ὄν τό κατά πᾶσαν ἀπόλυτον ἀνάγκην ἀναγκαίαν ἔχον τήν ὕπαρξιν, καί τοῦ ὁποίου ἡ ἀνυπαρξία κατά πάντα ἐστίν ἀδύνατος ἀκίνητος ὧν, καί ἐν ἄκινητῳ ταυτότητι μονίμως πεπηγώς, κατά τόν ἐξοχώτατον ἐν Θεολόγοις Διονύσιον τόν Ἀρεοπαγίτην, ἐξ ἀγαθότητος μόνης ἠθέλησε νά κινηθῇ διά νά δημιουργῆσῃ πάντα τά ὄντα ὑλικά τέ καί ἄϋλα «κινεῖσθαι γάρ τόν Θεόν, ὁ αὐτός ἔφη. Ἱεροφάντης, εὐσεβῶς οἰητέον, οὐ κατά φορᾶν, ἥ ἀλλοίωσιν, ἥ ἑτεροίωσιν ἥ τροπήν, τοπικήν κίνησιν οὐ τήν εὐθεῖαν, οὐ τήν κυκλοφορικήν, οὐ τήν ἐξ ἀμφοῖν, οὐ τήν νοητήν, οὐ τήν ψυχικήν, ού την φυσικήν, ἀλλα τῷ εἴς ουσίαν ἄγεῖν τόν Θεόν, καί συνέχειν τά πάντα, καί παντοίως πάντων προνοεῖν»,(Περί θείων ὀνομάτ. Κεφ, θ.’). Ὅθεν καί ὁ θεῖος Αὐγουστῖνος χαριέντως λέγει: «Ἀκίνητός ἔστι, καί τά πάντα κινεῖ». Ἠθέλησε δε νά τά δημιουργήσῃ, ὄχι διά νά στέκωνται ἀκίνητα καί ἀργά, ἀλλά διά νά κινοῦνται πάντοτε, καί τρόπον τινά νά γυμνάζωνται καί ἠ αἰτία εἶναι, ἵνα διά τῆς παντοτινῆς ταύτης γυμνασίας καί κινήσεως συνιστώνται καί ἀπολαμβάνωσι τήν κατά φύσιν αὐτῶν τελειότητα. Ἀκίνητος μέν γάρ εἶναι ὁ Θεός, διότι εἶναι καί φύσι τέλειος, μάλλον δέ ὑπερτελής καί προτέλειος καί ἀκολούθως δέν χρήζει κινήσεως, ἵνα δι’ αὐτῆς ἔλθῃ ἐκ του ἀτελοῦς εἰς το τέλειον τά δέ κτίσματα πάντα φύσει ἀτελῆ ὄντα, ἀναγκαίως χρήζουσι να κινοῦνται καί νά γυμνάζωνται πάντοτε, διά νά δυνηθοῦν νά φθάσουν ποτέ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τοῦ παντός ἀνακαινίσεως, εἰς τήν ἐνδεχόμενην τῇ φύσει αὐτῶν τελειότητα. Δι ὅ καί ἀξίωμα τοῦτο παρά τοῖς φιλοσοφοῦσι κοινόν ἐστιν, ὄτι «πᾶν τό κινούμενον ἔνεκα τοῦ κινεῖται». Ἐπειδή καί ἄν αὐτά καμμίαν φορᾶν παύσουν ἀπό τό νά κινοῦνται, ἥ κατά φυσικήν ἀδυναμίαν, ἥ προαιρετικήν, εὐθύς χάνουν καί τάς τελειότητάς των, καί φθείρουν καί τό εἶναι τους.

Η συνέχεια εδώ +

17/02/2012 Posted by | Γυμνάσματα Πνευματικά, Φιλοκαλικά, ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο