ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Η Ευαγγελική περί χρόνου αντίληψις είναι διάφορος της περί χρόνου ιδέας του Νεύτωνος, του Αϊνστάϊν ή των φιλοσόφων και γνωστικών των διαφόρων τύπων.

Εικόνα του Αγίου Σιλουανού, αγιοΠοία η έννοια των λόγων: «έσχατοι χρόνοι», «τα τέλη των αιώνων»; Ή τι το εν τη Λειτουργία λεγόμενον, «και την Βασιλείαν Σου εχαρίσω την μέλλουσαν» ή «είδομεν της Αναστάσεως Σου τον τύπον· ενεπλήσθημεν της ατελευτήτου Σου ζωής»; }144}
Η Ευαγγελική περί χρόνου αντίληψις είναι διάφορος της περί χρόνου ιδέας του Νεύτωνος, του Αϊνστάϊν ή των φιλοσόφων και γνωστικών των διαφόρων τύπων. Χρόνος έξω της Θείας αιωνιότητος δεν υπάρχει και δεν δύναται να υπάρξη, ως και πας τρισδιάστατος χώρος δεν υπάρχει και δεν δύναται να υπάρξη έξω της τα πάντα φερούσης εν εαυτή Θείας απειρίας. Όταν δια του νοός ημών βυθιζώμεθα εις την σκέψιν ή εάν θέλητε την θεωρίαν του πάντοτε ασαφούς και καταπλήσσοντος ημάς απείρου του χώρου και αλήκτου του χρόνου, τότε παν γεγονός, παν πράγμα, έστω και κοσμικόν, θεωρείται ως «μετεωρούμενον επ’ ουδενός», και ουδέν κτίσμα δύναται να καθορίση εν απολύτω εννοία τον «χώρον» ή τον «χρόνον» του γεγονότος, του πράγματος. Ούτε ημερομηνίαι, ούτε τόποι υπάρχουν. Το παν γίνεται σχετικόν. Πάντες ημείς κληθέντες «εκ του μη όντος» ζώμεν εν τοις ορίοις της επιγείου υπάρξεως, εν τοις δεσμοίς του σχετικού χρόνου και του σχετικού χώρου ημών. Εις το πνεύμα του ανθρώπου τα πλαίσια του κόσμου αυτού είναι στενά, στενά μέχρις απελπισίας. Εν τούτοις πέραν των ορίων της απογνώσεως αυτής άρχεται προσευχή άλλης εντάσεως, άλλων διαστάσεων· προσευχή «παρ’ ελπίδα επ’ ελπίδι».

23/01/2012 Posted by | Αγ. Σιλουανού | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Θεοφιλὴς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀπολαμβάνει ὅλα τὰ φυσικὰ καὶ ἀναμάρτητα δῶρα τοῦ Θεοῦ, συγχρόνως ὅμως δὲν ἀμελεῖ, ὅσο μπορεῖ, νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ἀγαθό.

ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ 1, 5-9.

Λόγος πρώτος: Περὶ ἀποταγῆς βίου.

Κείμενο και μετάφραση

 

 

5. Ἀσεβής ἐστιν, φύσις λογικὴ, θνητὴ, ἑκουσίως τὴν ζωὴν ἀποφεύγουσα, καὶ τὸν οἰκεῖον Ποιητὴν, τὸν ἀεὶ ὄντα, οὐκ ὄντα λογιζομένη.

5. Ἄνθρωπος ἀσεβῆς εἶναι μία ὕπαρξις λογικὴ καὶ θνητή, ἡ ὁποία θεληματικὰ ἀποφεύγει τὴν ζωή, καὶ τὸν Δημιουργό της, ποὺ ὑπάρχει αἰώνια, τὸν θεωρεῖ ὡς ἀνύπαρκτο.

 

6. Παράνομός ἐστιν ὁ τὸν νόμον τὸν ἐκ Θεοῦ μετ’ οἰκείας κακονοίας κατέχων, καὶ μεθ’ αἱρέσεως ἐναντίας πιστεύειν Θεῷ νομίζων.

6. Παράνομος εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν κακή του σκέψι διαστρέφει τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ποὺ νομίζει ὅτι πιστεύει, ἐνῷ ἔχει ἐπιθυμίες καὶ ἀντιλήψεις ἀντίθετες πρὸς τὸν Θεόν.

 

7. Χριστιανός ἐστιν, μίμημα Χριστοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπων, λόγοις, καὶ ἔργοις, καὶ ἐννοίᾳ εἰς τὴν ἁγίαν Τριάδα ὀρθῶς καὶ ἀμέμπτως πιστεύων.

7. Χριστιανὸς εἶναι ἡ ἀπομίμησις τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι δυνατὸν στὸν ἄνθρωπο, καὶ στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα καὶ στὴν σκέψι. Πιστεύει δὲ ὀρθὰ καὶ ἀλάνθαστα στὴν Ἁγία Τριάδα.

 

8. Θεοφιλής ἐστιν ὁ πάντων τῶν φυσικῶν καὶ ἀναμαρτήτων ἐν μετουσίᾳ ὑπάρχων· καὶ τῶν κατὰ δύναμιν ἀγαθῶν μὴ ἀμελῶν.

8. Θεοφιλὴς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀπολαμβάνει ὅλα τὰ φυσικὰ καὶ ἀναμάρτητα δῶρα τοῦ Θεοῦ, συγχρόνως ὅμως δὲν ἀμελεῖ, ὅσο μπορεῖ, νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ἀγαθό.

 

9. Ἐγκρατής ἐστιν ὁ ἐν μέσῳ πειρασμῶν, καὶ παγίδων, καὶ θορύβων, ἀπηλλαγμένου τρόπους πάσῃ δυνάμει μιμεῖσθαι φιλονεικῶν.

9. Ἐγκρατὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ζῆ μέσα στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς παγίδες καὶ τοὺς θορύβους τοῦ κόσμου καὶ ἀγωνίζεται μὲ ὅλη του τὴν δύναμι νὰ μιμηθῆ τὴν ζωὴ ἐκείνων ποὺ εἶναι ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τοὺς θορύβους τοῦ κόσμου. 

Πηγή (επεξεργασμένου) αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου.

23/01/2012 Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | Σχολιάστε

Πρώτη αντίδραση από Ιράν για το εμπάργκο: «Θα αποκλείσουμε τα στενά»!

Image

Το Ιράν αψηφά το εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο που αποφάσισε σήμερα η ΕΕ, και σε μια πρώτη αντίδραση η επιτροπή εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της ιρανικής Βουλής (Majlis) ανακοίνωσε  ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αποκλεισμό  των στενών του Χορμούζ.

«Εάν πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε διαταραχή αναφορικά με την πώληση ιρανικού πετρελαίου τα στενά του Χορμούζ είναι σίγουρα ότι θα κλείσουν», σημείωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής Mohammad Kossari μιλώντας προ ολίγου στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Fars.

Παράλληλα ο ναύαρχος Habibollah Sayyari αρχηγός του Ναυτικού του Ιράν δήλωσε πως η ανακοίνωση  της ΕΕ για επιβολή εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο θέτει σε δοκιμασία την υπομονή του Ιράν προσθέτοντας πως η απόφαση για τον αποκλεισμό των Στενών είναι επικείμενη.

Σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει στην υλοποίηση της απειλής του η κατάσταση στην περιοχή αναμένεται να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανεχθεί οποιαδήποτε παρακώλυση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Κόλπο. […] ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: www.defencenet.gr

23/01/2012 Posted by | Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 20.1.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Διὰ πέντε ἐθνικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς λόγους δὲν πρέπει νὰ ἀνεγερθῆ τὸ τέμενος. Ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Πειραιῶς μὲ προσφυγήν του εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας.

◇ Δὲν εἶναι… «Ἐρυθρὸς Σταυρός».

◇ Διεσπασμένη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ.

◇ Ἡ ΔΙΣ διά τήν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ καί τάς κοινωνικάς δράσεις – ἀλληλεγγύης τῆς Ἐκκλησίας.

◇ Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραίμ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή. Τοῦ κ. Νίκου Χειλαδάκη.

◇ Ὁ Σεβ. Σταγῶν: «Ἐγκληματικόν τό μέτρον ἀπαγορεύσεως διορισμῶν ἱερέων.

◇ Ἀνθενωτικοὶ μαζὶ μὲ τὸν Ἅγ. Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν. Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

◇ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ περιγράφει τάς εὐθύνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τό 2012.

◇ Ἀνάγκη παρρησίας. Τοῦ κ. Νικολάου ᾿Ιω. Σωτηροπούλου.

◇ Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Στ. Παπαδόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-2012012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1910

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται διαρκώς τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο φύλλο 1932, το 1911, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1911 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

23/01/2012 Posted by | Ισλαμισμός, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης – Ομιλία στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Γατζέα Βόλου (22/1/2012)

23/01/2012 Posted by | Δημήτριος Τσελεγγίδης, Δημητρίου Τσελεγγίδη, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Αγίου Αναστασίου του Πέρσου Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου (22/1/2012)

23/01/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί αγίων, mp3, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε