ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Γ. Μεταλληνός – π. Θ. Ζήσης. Οικονομική κρίση.

13/01/2012 Posted by | πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Απόδοσις – Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἰωάννου Μοναχοῦ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν, τὸν φωτίσαντα πάντα ἄνθρωπον, ἰδὼν ὁ Πρόδρομος, βαπτισθῆναι παραγενόμενον, χαίρει τῇ ψυχῇ, καὶ τρέμει τῇ χειρί· δείκνυσιν αὐτόν, καὶ λέγει τοῖς λαοῖς· Ἴδε ὁ λυτρούμενος τὸν Ἰσραήλ, ὁ ἐλευθερῶν ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. (Δίς)

Τοῦ Λυτρωτοῦ ἡμῶν, ὑπὸ δούλου βαπτιζομένου, καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος παρουσίᾳ μαρτυρουμένου, ἔφριξαν ὁρῶσαι Ἀγγέλων στρατιαί, φωνὴ δὲ οὐρανόθεν ἠνέχθη ἐκ Πατρός. Οὗτος ὃν ὁ Πρόδρομος χειροθετεῖ, Υἱός μου ὑπάρχει ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ ηὐδόκησα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. (Δίς)

Τὰ Ἰορδάνια ῥεῖθρα, σὲ τὴν πηγὴν ἐδέξατο, καὶ ὁ Παράκλητος, ἐν εἴδει περιστερᾶς κατήρχετο, κλίνει κορυφήν, ὁ κλίνας οὐρανούς, κράζει καὶ βοᾷ, πηλὸς τῷ πλαστουργῷ· Τί μοι ἐπιτάττεις τὰ ὑπὲρ ἐμέ; ἐγὼ χρείαν ἔχω τοῦ σοῦ Βαπτισμοῦ. Ὢ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Σῶσαι βουλόμενος, τὸν πλανηθέντα ἄνθρωπον, οὐκ ἀπηξίωσας δούλου μορφὴν ἐνδύσασθαι· ἔπρεπε γὰρ σοὶ τῷ Δεσπότῃ, καὶ Θεῷ, ἀναδέξασθαι τὰ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν· σὺ γὰρ βαπτισθεὶς σαρκὶ Λυτρωτά, τῆς ἀφέσεως ἠξίωσας ἡμᾶς, διὸ βοῶμέν σοι· Εὐεργέτα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

[…]

Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἦχος πλ. δ΄

Θεοφάνους

Τὸν ἐκ Παρθένου Ἥλιον, βλέπων ὁ ἐκ στείρας Λύχνος φαεινός, ἐν Ἰορδάνῃ αἰτούμενον Βάπτισμα, ἐν δειλίᾳ καὶ χαρᾷ, ἐβόα πρὸς αὐτόν. Σὺ με ἁγίασον Δέσποτα τῇ θείᾳ Ἐπιφανείᾳ σου.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

http://analogion.gr/glt/texts/Jan/14.uni.htm

13/01/2012 Posted by | Λειτουργικά, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!) | , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Το τέλος της ανθρωπότητας.

13/01/2012 Posted by | Παγκόσμια θέματα, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

«Ἄν μέχρι τώρα… ζούσαμε μέσα στήν ἁμαρτία, ἄς μετανοήσουμε χωρίς ἀναβολή»

«Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ στη ζωή μας»
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βασισμένο σέ κείμενο τοῦ ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Προσέχετε νά φυλᾶτε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί μία μέρα θά δώσουμε λογαριασμό γιά τά ἔργα μας. Διῶξτε τήν ἀμέλεια, γιά νά μήν πέσετε στό βάραθρο τοῦ ἅδη. Ἄν τηρεῖτε ὅλες, χωρίς ἐξαίρεση, τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, θά σωθεῖτε καί δέν θά πιαστεῖτε στά δίχτυα τοῦ διαβόλου, ὅπως πιάνεται τό ἐλάφι στά βρόχια καί τό πουλί στήν παγίδα.
Πρώτη καί σπουδαιότερη ἐντολή εἶναι ν’ ἀγαπᾶμε τό Θεό μ’ ὅλη μας τήν ψυχή, καί μεταξύ μας ὁ ἕνας ν’ ἀγαπάει τόν ἄλλο, ὅπως καί ὁ Ἴδιος ὁ Θεός ἀγάπησε τόν κόσμο.
Πότε ἀγαπᾶμε ἀληθινά τόν Θεό καί τόν ἀδελφό μας; Συνέχεια →

13/01/2012 Posted by | Περί αγάπης, Περί μετανοίας | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

13.01.2012: ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

του Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου*

»Λάθος εκτιμήσεις μας οδήγησαν σε λάθος μέτρα», λένε κυβερνητικοί παράγοντες και με τη σειρά της η Τρόικα μας λέει: «Με λάθος εκτιμήσεις δώσαμε λάθος συνταγή στην Ελλάδα». Το πολιτικό λάθος ως πολιτικό έγκλημα, και το πολιτικό έγκλημα ως εθνικό και ιστορικό έγκλημα. Αποτέλεσμα: Δολοφόνησαν τον ελληνικό λαό και το μέλλον των Ελλήνων για δεκάδες χρόνια…
Τους δεύτερους, τους της Τρόικας, δεν μπορούμε να τους δικάσουμε, αλλά τους δικούς «μας» πρέπει. Από τέτοια «λάθη» και εγκλήματα είναι γεμάτη η Ιστορία, και δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές δολοφονίες αλλά και τις αποφάσεις και επιλογές των πολιτικών και των κυβερνώντων. …

You might also like:

13/01/2012 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , , | 2 Σχόλια

Οι «φίλοι» μας οι Ισραηλινοί αγοράζουν τις περιουσίες μας στην κατεχόμενη Κύπρο –

Τουρκοκυπριακή εφημερίδα αναφέρει ότι ισραηλινές εταιρείες αγοράζουν ελληνοκυπριακή γη στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Haberdar (11.01.12) αναφέρει ότι το λεγόμενο σχέδιο του Ισραήλ για εποίκιση στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί σταδιακά από το 2004, μετά το δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν.

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η εφημερίδα αναφέρει ότι, με την εξασφάλιση πόρων σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες, η ισραηλινή κυβέρνηση άρχισε να αγοράζει γη στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου κοντά στις ακτές της νότιας Τουρκίας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, Ισραηλινοί επιχειρηματίες συνεργάζονται με δικηγόρους στις κατεχόμενες περιοχές, δημιουργούν «εταιρείες φούσκα» και αγοράζουν γη που βρίσκεται στις περιοχές των κατεχόμενων χωριών Κώμη Κεπήρ, Καλογραία, Ακανθού, χερσόνησο Καρπασίας: Ριζοκάρπασο, Γιαλούσα και στα Λιβερά.
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι Ισραηλινοί επιχειρηματίες έχουν χτίσει μια μεγάλη μαρίνα στην κατεχόμενη περιοχή του Ριζοκαρπάσου και ότι έχουν πραγματοποιήσει επαφές με αξιωματούχους του αποσχισθέντος καθεστώτος σε μια προσπάθειά τους να μετατρέψουν την μαρίνα αυτή σε «ελεύθερη ζώνη», αλλά δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα όσον αφορά αυτό το αίτημα. … http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2012/01/our-israeli-friends-are-buying-up-greek.html

13/01/2012 Posted by | Εθνικά θέματα | Σχολιάστε

Αυξάνεται και άλλο η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο

ImageΟι ΗΠΑ αυξάνουν την στρατιωτική παρουσία τους στην Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο με την αποστολή στο Κουβέιτ τουλάχιστον 15.000 στρατιωτών οι οποίοι συνθέτουν … 

13/01/2012 Posted by | Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε