ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου.

Ἦχος δ’

Ἔδωκας σημείωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

 Ἑρμύλος ὁ ἔνδοξος, καὶ ὁ θεόφρων Στρατόνικος, ἡ δυὰς ἡ θαυμάσιος, Τριάδα τὴν ἄκτιστον, καθομολογοῦντες, πολύθεον πλάνην, μετὰ πολλοὺς τοὺς αἰκισμούς, καὶ τάς βασάνους κατετροπώσαντο, καὶ νίκης διαδήματι, στεφανωθέντες πρεσβεύουσι, δωρηθῆναι τοῖς πέρασι, τὴν εἰρήνην καὶ ἔλεος.

 

Τοῦ Λόγου γενόμενος, Μάρτυς διάκονος, Ἕρμυλε, ἐκλογὴ θείου Πνεύματος, τῷ λύθρῳ τοῦ αἵματος, τῆς ἱερωσύνης, στολὴν ἐπιχρώσας, ἱερωτέραν ἀληθῶς, καὶ λαμπροτέραν ταύτην ἐτέλεσας· καὶ νῦν εἰς τὰ βασίλεια, τὰ νοητὰ μεταβέβηκας, πρεσβευτὴς τῶν τιμώντων σε, χρηματίζων θερμότατος.

 

Ξεσμοὺς καρτερήσαντες, ταῖς προσταγαῖς τοῦ δικάζοντος, ἐν σαργάνῃ ἐβλήθητε· καὶ τέλος μακάριον, καὶ πνιγμὸν ὑδάτων, ἄμφω δεδεγμένοι, τὸν πολυμήχανον ἐχθρόν, τούτοις ἐμφρόνως ἐναπεπνίξατε· καὶ νῦν περιπολεύετε, περιχαρῶς τὰ οὐράνια, ὑπὲρ πάντων δεόμενοι, Ἀθληταὶ γενναιότατοι.

 [ …]

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

Τὸν ἰσάγγελον βίον πολιτευσάμενοι, πόνοις ἀσκητικοῖς Πατέρες Ὅσιοι, ἐγκρατείᾳ τὸ σῶμα δουλαγωγήσαντες, καθυπετάξατε τῷ πνεύματι· ἐργάται γενόμενοι τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τὸ ἀρχέτυπον κάλλος, τῆς εἰκόνος ἐφυλάξατε, καὶ ἀθλητικοὺς ἀγῶνας, ἐκ τῶν ἀσκητικῶν ἱδρώτων διηνύσατε· καὶ διπλοῖς στεφάνοις κατακοσμηθέντες, ἐκτενῶς τὸν Σωτῆρα ἱκετεύσατε, σωθῆναι ἡμᾶς.

Καὶ νῦν… Ὁ αὐτὸς

Τὰ τῶν Ἀγγέλων στρατεύματα ἐξίσταντο, ὁρῶντά σε σήμερον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, γυμνὸν ἑστῶτα Σωτὴρ ἐν τοῖς ὕδασι, καὶ τὴν ἄχραντον κορυφήν σου ὑποκλίναντα, βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου· σοῦ γὰρ πτωχεύσαντος ἑκουσίως, ὁ κόσμος ἐπλουτίσθη, Κύριε δόξα σοι.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίας , ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς Ἦχος α’

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σὲ Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

http://analogion.gr/glt/texts/Jan/13.uni.htm

12/01/2012 Posted by | ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!) | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Πῆγα ἐκεῖ πάνω ὑποτακτικός. Γέροντας Πορφύριος

Πῆγα ἐκεῖ πάνω, ὑποτακτικός. Ὑποτακτικός, κύριε! Ἐδόθηκα ἐξ ὁλοκλήρου. Ἀγάπησα τοὺς Γέροντές μου. Τοὺς ἀγάπησα εἰλικρινά. Τοὺς ἐσεβόμουνα. Τοὺς ἐσεβόμουνα. Τί νὰ σᾶς πῶ ὁ σεβασμός μου! Θεοί!!! Χριστοί!!! ἦταν γιὰ μένα καὶ οἱ δύο.

Ἀλλὰ ἤξερα ὅμως καὶ τὶ θέλουνε. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ τοὺς εἶχα. Τὸ καταλάβαινα πῶς θέλουνε νὰ βάλω ἕνα πράγμα, πῶς ἤθελαν νἀ κλείσω τὴν πόρτα, πῶς, πῶς… Τὸ καταλάβαινα. Καὶ πουθενὰ δὲν τοὺς στενοχωροῦσα. Ἐνῶ μοῦ εἴπανε γιὰ τὸ ἐργόχειρο, ὅτι ἔτσι θὰ τὸ κάνεις. Καὶ εἶπα στὸν παπα-Ἰωαννίκιο:

— Δὲν μοῦ τὰ λὲς ὅλα;

Λέει:

— Νά! Κόβουμε τὸ ξύλο, τὸ βράζουμε, τὸ ἀφήνουμε καὶ στεγνώνει, τὸ κάνουμε ἔτσι, ἔτσι, ἔτσι.

Τὸ βράδυ, λοιπόν, ἔκανα τὸν κανόνα, ὅλα μόνος μου, πρὶν κοιμηθῶ ἔκανα τὸ σχέδιο, ὥστε νὰ μὴν βρεθῶ σὲ δυσκολία, δηλαδὴ νὰ μοῦ ποῦνε “Δὲν στὸ εἴπαμε;”. Δηλαδὴ γιὰ νὰ μὴν τοὺς στενοχωρήσω. Συγχωρᾶτε με. Αὐτὸ τὸ πράγμα ἡ ἔρημος μὲ ἔκανε, ἡ ὑπακοή, νὰ γίνω τέτοιος. Πολὺ μὲ ὠφέλησε ἡ ὑπακοή, πάρα πολύ. Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω τὶς καλοσύνες τῆς ὑπακοῆς. Ἡ χάρις τῆς ὑπακοῆς εἶναι ἀπερίγραπτος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

12/01/2012 Posted by | πατήρ Πορφύριος, Περί υπακοής | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Από τη Θεσσαλονίκη αρχίζουν οι οικουμενιστικές συμπροσευχές για το 2012

ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ ÓÕÌÐÑÏÓÅÕ×ÇÓ ÓÔÇ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

Οικουμενική βραδιά συμπροσευχής

Οικουμενική βραδιά συμπροσευχής διοργανώνεται το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στον καθολικό καθεδρικό ναό Θεσσαλονίκης, της Ασπίλου Συλλήψεως της Θεοτόκου, επί της οδού Φράγκων 19.
Στη βραδιά συμπροσευχής θα συμμετάσχουν καθολικοί, ορθόδοξοι, αποστολικοί Αρμένιοι, αγγλικανοί και ευαγγελικοί, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο επίκουρος καθηγητής Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Ατματζίδης. Πρόκειται για μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της εβδομάδας παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, που διοργανώνεται από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου.
Αγγελιοφόρος, 11/01/2012
Σήμερα μάλιστα 11/01/2012 κατά  τη Δεύτερη συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Ιανουάριο υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε περί της διοργανώσεως τριμηνιαίου επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους Κληρικούς, από το τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μήπως εδώ θα ισχύσει το «Μ΄όποιον δασκάλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις»; 

12/01/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ένας ασυμβίβαστος Ιεράρχης – Ιερομάρτυς Ανδρόνικος Αρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918),

ag.andronikos

Ένας ασυμβίβαστος Ιεράρχης 
Ιερομάρτυς Ανδρόνικος Αρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918)
του Ηγουμένου Δαμάσκηνου (Ορλόφσκι)
Διασκευή από τα ρωσικά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011
***
«και η δική μας πατρίδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη Ιστορική καμπή, σε μιαν εποχή πού παρουσιάζει εκπληκτική και ανησυχητική ομοιότητα μ’ εκείνην της προεπαναστατικής Ρωσίας…»
«Η ζωή έχει γίνει πια, τρομερή για όλους. Έχουμε αυτοεξευτελιστεί μπροστά σ’ όλους τους λαούς του κόσμου. Μας αποφεύγουν σαν την πανούκλα και συνεννοούνται ήδη, όσο εμείς αλληλοτρωγόμαστε, να μοιραστούν τη λατρευτή μας πατρίδα… Εμείς οι ίδιοι ρημάζαμε την πατρίδα μας,…
Άς στραφούμε όλοι με καρδιά γεμάτη συντριβή στον Θεό, πού μας τιμώρησε δίκαια για τα άνομα έργα μας. Ας ικετέψουμε θερμά τον Κύριο να μας λυπηθεί…

Διαβάστε περισσότερα

12/01/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Κουμουνισμός, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ο Ελληνισμός, εμπόδιο για την εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης

Ο Σιωνισμός είναι μια απάνθρωπη, αντίθεη και ρατσιστική ομάδα που αιώνες τώρα παραπλανά τους Εβραίους και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με στόχο την παγκόσμια κυριαρχία.Κατά την εξορία των Εβραίων στη Βαβυλώνα και γύρω στο 586, κάποιοι Εβραίοι αναμείχθηκαν με τους Χαλδαίους και μυήθηκαν από αυτούς στην αστρολογία, τον πνευματισμό και τη μαγεία. Έτσι προέκυψε η μαγεία Καμπάλα, το βιβλίο Ταλμούδ και η ομάδα των Φαρισαίων, η οποία επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ το 583 με τους υπόλοιπους Εβραίους. Σιγά σιγά οι Φαρισαίοι, που ονειρεύονταν ότι ο Θεός θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο μέσω αυτών και ενός θεϊκού απεσταλμένου (Μεσσία) που θα υπέτασσε τους άλλους λαούς με το σπαθί, απέκτησαν τον έλεγχο των δικαστηρίων και του Μεγάλου Συνεδρίου (Σανχεντρίν), που ίδρυσε το 457 ο Έσδρα. Αυτοί μεθόδευσαν τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, που δεν ήταν όπως Τον ήθελαν.

Διαβάστε περισσότερα »

12/01/2012 Posted by | Ιουδαϊσμός, Νέα εποχή, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η Ρωσία προειδοποιεί για κίνδυνο «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στο Ιράν!

Image
Τον κίνδυνο «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στο Ιράν εξέφρασε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ, ο οποίος υποστήριξε στην εφημερίδα Kommersan… 

12/01/2012 Posted by | Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Άρειος Πάγος: Αθώος ο Ηγούμενος Εφραίμ κα ο Μοναχός Αρσένιος.

Ο Άρειος Πάγος ανατρέπει την απόφαση του Εφετείου Ροδόπης και δεν ισχύει πλέον η καταδίκη σε δεκάμηνη φυλάκιση (με τριετή αναστολή) του Ηγουμένου της Μονής Βατοπαιδίου και (ήδη προφυλακισμένου γέροντα Εφραίμ), του μοναχού Αρσενίου και της εφέτου Μαρίας Ψάλτη, η οποία εσφαλμένα είχε κριθεί ένοχος παραβίασης δικαστικού απορρήτου και παράβασης καθήκοντος με ηθικούς αυτουργούς τους δύο μοναχούς.
Διαβάστε περισσότερα »

12/01/2012 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε