ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 6.1.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Μήνυσις ἐναντίον τῶν Παπικῶν διὰ προσηλυτισμὸν μαθητῶν ἐντὸς σχολείου. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέως πλημμελιοδικῶν.

◇ «Λάθος ἐπιλογή διά τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν ἡ ἐκλογή τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου» ἐπισημαίνει εἰς συνέντευξίν του ὁ πρώην Ζακύνθου.

◇ Ὀρθόδοξος Τύπος: Πεντηκοστὸν δεύτερον ἔτος.

◇ Ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ.

◇ Δυναμικαί ἀντιδράσεις ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας διά τήν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ.

◇ Αἶσχος! Ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Παπαδήμου προωθεῖ τὴν νομιμοποίησιν τοῦ σοδομισμοῦ.

◇ Ἡ ἀφετηρία τοῦ ψευδομακεδονικοῦ ἔθνους τῶν Σκοπίων. Τοῦ κ. Νικολάου Μάρτη.

◇ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς.

◇ Νέα βίαια ἐπεισόδια μέ τραυματισμούς ὑπό τῶν αἱρετικῶν Ἀρμενίων εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ.

◇ Ἡ ἀνθρώπινος δικαιοσύνη. Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-412012.el.aspx

 

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1909

 

 

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται διαρκώς τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο φύλλο 1930, το 1909, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1909 

 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

07/01/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης. Θεοφάνεία (2012).

07/01/2012 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης. Σύναξις Αγ. Ιωάννου Προδρόμου (2012).

07/01/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενισμός, Περί αγίων, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ανακοίνωη: Αφιέρωμα στην αναίρεση του Zeitgeist

Το γνωστό νεοεποχήτικο κίνημα με το όνομα Zeitgeist μας είχε κάνει πριν από μήνες να δημοσιεύσουμε ειδικό αφιέρωμα, με βίντεο και μελέτη- αναίρεση, που αντικρούει με πλήθος επιχειρημάτων τα ψευδολογήματα του zeitgeist σε ό,τι αφορά τον Θεάνθρωπο Χριστό και την Πίστη σ’ Αυτόν.

Για την καλύτερη ενημέρωση των αναζητητών της αλήθειας, αλλά και των πιστών που θέλουν επιχειρήματα για να αντιβάλουν στις κακόβουλες επιθέσεις δημιουργήσαμε ξεχωριστή σελίδα για το ως άνω αφιέρωμα- αναίρεση.

Παρακαλούμε τους ιστοχώρους που χρησιμοποιούν το αφιέρωμα, να παραπέμπουν σ’ αυτόν τον σύνδεσμο:http://www.zeitgeist-anairesi.info/ για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών.

http://www.impantokratoros.gr/anakoinosh-anairesh-zeitgeist.el.aspx

07/01/2012 Posted by | Αποκρυφισμός, Γνωστικισμός, Μασονία, Νέα εποχή, Οικουμενισμός, Zeitgeist | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Προσευχή επί τη μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου τού Χοζεβίτου, καί τής Οσίας Μητρός ημών Δομνίκης.

Ήχος δ’

Ως γενναίον εν Μάρτυσιν

Τής ψυχής τήν ακρόπολιν, λογισμών ού κατέσεισαν, προσβολαί Μακάριε, σύ γάρ έπαλξιν, ώσπερ τήν σήν προβαλλόμενος, στερέμνιον άσκησιν, διετήρησας σαυτόν, τού δεινού πολεμήτορος, απαράτρωτον, απήμαντον όλως, καί παρέστης, τώ Δεσπότη τών απάντων, νικητικώς στεφανούμενος.

Ουχ oδού μήκος ίσχυσεν, ουδέ τόπων δυσχέρεια, παραλύσαι Όσιε τό διάπυρον, τής πρός Θεόν εκδημίας σου, κακεί γάρ γενόμενος, καί τοίς τόποις ευφρανθείς, ού οι πόδες επάτησαν, τού Θεού ημών, ουκ ημέλησας όλως, ειμή φθάσης, δι’ ασκήσεως καί πονων, καί πρός Σιών τήν ουράνιον.

Τόν εγκάρδιον έρωτα, υποφαίνων τοίς δάκρυσι, κατανύξει Ένδοξε, γήν κατέβρεχες, καί ταίς θριξίν εναπέματτες, Χριστού υποπόδιον, εννοών τε καί αυτόν, ως παρόντα καί βλέποντα, όν επόθησας, καί ιχνών επελάβου διανοίας, θεωρίαις θειοτάταις, τήν σήν ψυχήν αυγαζόμενος.

Ετερα τής Αγίας

Έδωκας Σημείωσιν

Εκ Δυσμών ανέτειλας, πρός τήν Εώαν πανόλβιε, ως αστήρ φαεινότατος, ακτίσιν αστράπτουσα, τών σών εναρέτων, πράξεων Οσία, καί κατεφώτισας πιστών, τάς διανοίας φέγγει θαυμάτων σου, διό σε μακαρίζομεν, καί τήν σήν μνήμην γεραίρομεν, τόν Χριστόν μεγαλύνοντες, τόν σεπτώς σε δοξάσαντα.

Τρωθείσα τώ έρωτι, τής τού Χριστού αγαπήσεως, ώ Δομνίκα πανεύφημε, αυτώ ηκολούθησας απαρνησαμένη, επίκηρον δόξαν, καί τής σαρκός τάς ηδονάς, καί πάσαν βίου άλλην απόλαυσιν, διό σε εισωκίσατο, εις φωτεινότατον θάλαμον, Ιησούς ο φιλάνθρωπος, καί Σωτήρ τών ψυχών ημών.

Πάθη τού Κυρίου σου, καί Ποιητού αναπλάττουσα, εν αυτή αναδέδειξαι, τού Λόγου ως ποίημα, λογικόν Παρθένε, καί διά τού Λόγου, επαιδαγώγησας παθών, τής αλογίας τά παρεκκλίματα, διό καί καθ’ ομοίωσιν, ευθυπορούσα αοίδιμε, αληθές καί ακίβδηλον, τού Θεού ώφθης άγαλμα.

Δόξα… Καί νύν… Ήχος α’

Ο περιβάλλων τόν ουρανόν εν νεφέλαις, ρείθρα περιβάλλεται σήμερον τά Ιορδάνια, καί τήν εμήν καθαίρεται κάθαρσιν, ο τού κόσμου αίρων τήν αμαρτίαν, καί υπό τού συγγενούς άνωθεν μαρτυρείται Πνεύματος, Υιός μονογενής υπάρχων τού υψίστου Πατρός. Πρός όν βοήσωμεν, ο επιφανείς καί σώσας ημάς, Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι.

Απόστιχα Στιχηρά Προσόμοια

Ήχος πλ. β’  Αι Αγγελικαί

Τό φωτιστικόν, καί φωτίζον τούς ανθρώπους, φώς αυτολαμπές, σύ υπάρχων Ιησού μου, εν ρείθροις, Ιορδάνου, βαπτισθείς όλως έλαμψας, φώς τό ομοούσιον Πατρί σου, έν ώ πάσα η κτίσις φωτισθείσα, Χριστέ κράζει σοι, Ευλογημένος ο φανείς, Θεός ημών δόξα σοι.

Στίχ. Η θάλασσα είδε καί έφυγεν, ο Ιορδάνης εστάφη εις οπίσω.

Ως διά σαρκός, κορεσθήναι θείας δόξης, δεύτε νοητώς, καθαρθώμεν τάς αισθήσεις, καί τόν Χριστόν ιδόντες, εν σαρκί βαπτιζόμενον, τήν τε τού δολίου διαθλώντα, κάραν ευφυώς υμνολογούντες, αυτώ κράξωμεν. Ευλογημένος ο φανείς, Θεός ημών δόξα σοι.

Στίχ. Τί σοί εστι θάλασσα, ότι έφυγες; καί σοί Ιοράνη ότι ανεχώρησας εις τά οπίσω;

Νάμα ζωτικόν, σύ ποτίζεις Ιησού μου, εν τώ ποταμώ, Ιορδάνη ευσπλαγχνία, ημάς τούς εκκαέντας, σού τή δίψει φιλάνθρωπε, όθεν ποτισθέντες εκ πηγής σου, τής αθανάτου καί φωσφόρου, Χριστέ ψάλλομεν. Ευλογημένος ο φανείς, Θεός ημών δόξα σοι.

Δόξα… Καί νύν… Ήχος β’

Εν Ιορδάνη ποταμώ ιδών σε ο Ιωάννης πρός αυτόν ερχόμενον, έλεγε Χριστέ ο Θεός. Τί πρός τόν δούλον παραγέγονας, ρύπον μή έχων Κύριε; εις όνομα δέ τίνος σε βαπτίσω; Πατρός; αλλά τούτον φέρεις εν σεαυτώ. Υιού; αλλ’ αυτός υπάρχεις ο σαρκωθείς. Πνεύματος Αγίου; καί τούτο οίδας διδόναι τοίς πιστοίς διά στόματος. Ο επιφανείς Θεός, ελέησον ημάς.

Απολυτίκιον τής εορτής  Ήχος α’

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

http://graeca.canto.ru/glt/texts/Jan/08.htm

07/01/2012 Posted by | Λειτουργικά, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!) | , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Δημήτριος Τσελεγγίδης – Χριστούγεννα (17.12.11)

07/01/2012 Posted by | Δημητρίου Τσελεγγίδη, Περί αγάπης, Περί θαυμάτων, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ο Πούτιν, παρακολούθησε την λειτουργία των Χριστουγέννων στο Ναό που είχε βαπτιστεί…

putin-ekklisia

Ο ρώσος πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πούτιν παρέστη σήμερα στην λειτουργία για τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε εκκλησία στη γενέτειρά του, την Αγία Πετρούπολη, όπου-όπως είπε ο ίδιος-βαπτίστηκε στα κρυφά τη σοβιετική εποχή.

Τόσο ο Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ παρακολούθησαν την λειτουργία των Χριστουγέννων, που, σύμφωνα με το παλαιό, Ιουλιανό ημερολόγιο που ακολουθεί η Ρωσία, τελείται τη νύχτα της 6ης Ιανουαρίου και στις 7 Ιανουαρίου που είναι αργία.

Ο Πούτιν, παρακολούθησε την λειτουργία τα μεσάνυχτα σε έναν καθεδρικό ναό στην Αγία Πετρούπολη και όπως μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα καθόταν στην πρώτη σειρά μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς.

Κατά την έξοδό του από την εκκλησία είπε στους δημοσιογράφους: «Αυτός ο ναός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για εμένα. Εδώ βαπτίστηκα».

Όπως είπε ο ίδιος, η μητέρα του και ένας γείτονας τον πήγαν στα κρυφά να τον βαπτίσουν, από φόβο ότι δεν θα το εγκρίνει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, που προωθούσε τον αθεϊσμό ως επίσημη ιδεολογία του κράτους.

Ο Πούτιν γεννήθηκε το 1952, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Στάλιν. «Ο πατέρας μου ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν ένας συνεπής, αυστηρός άνθρωπος.

Το έκαναν αυτό (την βάπτιση) χωρίς να το γνωρίζει–ή τουλάχιστον θεωρούσαν ότι ήταν μυστικό», είπε ο Πούτιν που σπανίως μιλάει για την προσωπική του ζωή.

Ο ρώσος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι κηδείες της μητέρας και του πατέρα του τελέστηκαν στην ίδια εκκλησία.

http://www.romfea.gr

07/01/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: