ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀνυσίας.

Ἦχος δ’

Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρθενίας λαμπρότησι, φαιδρυνθεῖσα Πανεύφημε, Μαρτυρίου ἤστραψας ἀγωνίσμασι· μὴ προσκυνῆσαι ἡλίῳ γάρ, πεισθεῖσα τὴν ἄδικον, καθυπέμεινας σφαγήν, φοινιχθεῖσα τοῖς αἵμασι· καὶ παρέστηκας, τῷ Ἡλίῳ τῆς δόξης στεφηφόρος, ταῖς ἐκεῖθεν λαμπομέναις, αὐγαζομένη φαιδρότησιν.

[…]

Στιχηρὰ τῆς Ἁγίας Μελάνης.

Ἦχος ὁ αὐτὸς

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ταῖς Ἀγγέλων χορείαις συναφθεῖσα· ὅτε σε ὁ ἔνθεος ἔρως ἀνέφλεξε, καὶ ὑπερίπτασθαι ἔπεισε τῶν ὀρωμένων, δι’ ἀπαθείας καὶ καθαρότητος, τότε σου τὸν σύνευνον, λόγοις ἐζώγρησας, θεοπειθέσι τὴν ἄστατον, ἀποβαλέσθαι, τύρβην τοῦ βίου τὴν διαρρέουσαν· ὅθεν σὺν τούτῳ τὴν αἰώνιον, εὗρες ζωὴν καὶ ἀπόλαυσιν, δυσωποῦσα Μελάνη, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

[ …]

Ἦχος πλ. α’

Χαίροις ἀσκητικῶν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μάγοι ἀνατολῶν Βασιλεῖς τῷ ἐκ Παρθένου Βασιλίδος ἐκλάμψαντι, ἁπάντων Θεῷ καὶ Κτίστῃ, καὶ Βασιλεῖ ἀληθεῖ, δῶρα προσκυνοῦντες προσεκόμισαν· πρὸς οὓς ἡ Πανάμωμος, ἐκπλαγεῖσα ἐφθέγγετο. Εἴπατε δὴ μοι, οἱ τὸ πῦρ καὶ τὸν ἥλιον, σεβαζόμενοι, καὶ ἐν σκότει βαδίζοντες, πῶς τὸν ὑπὲρ κατάληψιν, φωτίζοντα σύμπαντα, ἔγνωτε σάρκα λαβόντα, καὶ ἐν σπηλαίῳ, τικτόμενον, ἐν γῇ καὶ δι’ οἶκτον, παρεχόμενον τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος;

Στίχ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

Λόγοις ἀκολουθοῦντες ἡμεῖς, τοῦ Βαλαὰμ πρὸς τὴν ἁγνὴν ἀπεκρίθησαν, οἱ Μάγοι, παρετηροῦμεν, ἀνατολὴν καθαροῦ, καὶ λαμπροῦ Ἀστέρος, προσγενήσεσθαι, καὶ δὴ θεασάμενοι, ἀσυνήθη φαινόμενον, τοῦτον ἀρτίως, ὑπ’ αὐτοῦ ὁδηγούμενοι, οὐκ ὠκνήσαμεν, τὴν πορείαν ποιήσασθαι. Τὶς οὖν ὁ ταῖς ἀγκάλαις σου, ὡς βρέφος κρατούμενος; πῶς μυστηρίῳ τοιούτῳ, καθυπουργῆσαι ἠξίωσαι, σεμνὴ Παναγία; δι’ οὗ εὕρατο ὁ κόσμος, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Ἐκ γαστρὸς πρὸ Ἑωσφόρου ἐγέννησά σε, ὤμοσε Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται. Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

Λέξω πυνθανομένοις ὑμῖν, τὰ ὑπὲρ λόγον καὶ διάνοιαν ἅπασαν, ἡ Κόρη φησὶ τοῖς Μάγοις· βλέπω γὰρ νεύσει ὑμᾶς, ἀφικέσθαι ὧδε τοῦ παιδίου μου. Καινὰ καὶ παράδοξα, ὡς ὁρᾶτε τὰ πράγματα· ὁ γὰρ ἀχρόνως, τῷ Πατρὶ συννοούμενος, τὴν πτωχείαν μου, ἑκουσίως ἐφόρεσεν, ὅπως καταπλουτήσειε, τοὺς γνώμῃ πτωχεύσαντας, καὶ Παραδείσου τὴν θείαν, διαγωγὴν ἀπολέσαντας. Αὐτὸς ἐστιν οὗτος, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα… ὅμοιον

Βρέφος σωματωθὲν ἐξ αὐτῆς, τὸν προαιώνιον Θεὸν ἡ Πανάμωμος, ὁρῶσα χερσὶ κρατοῦσα, καταφιλοῦσα πυκνῶς, καὶ χαρᾶς πλησθεῖσα, προσεφθέγγετο αὐτῷ· Θεὲ ὕψιστε, Βασιλεῦ ἀθεώρητε, πῶς καθορῶ σε, καὶ νοεῖν τὸ μυστήριον, οὐ δεδύνημαι, τῆς ἀμέτρου πτωχείας σου; Σπήλαιον γὰρ σμικρότατον, καὶ τοῦτο ἀλλότριον, ἔνδον χωρεῖ σε τεχθέντα, καὶ Παρθενίαν μὴ λύσαντα, νηδὺν συντηροῦντα, ὡς πρὸ τόκου καὶ διδόντα, τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν… ὅμοιον

Φέρεις Ἀδαμιαίαν μορφήν, ὁ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων προτέλειος, καὶ θέλεις χερσὶ κρατεῖσθαι, ὁ τῇ χειρὶ τοῦ παντός, περιδεδραγμένος δυναστείᾳ σου· Ἁγνὴ ἡ Πανάμωμος, προσεφθέγγετο χαίρουσα· πῶς σε σπαργάνοις, ἐνειλήσω ὡς νήπιον, πῶς θηλάσω σε, τὸν τὰ σύμπαντα τρέφοντα; πῶς μὴ τὴν ὑπὲρ ἔννοιαν, πτωχείαν θαυμάσω σου; πῶς σε Υἱόν μου καλέσω, δούλη σου νῦν χρηματίζουσα; ὑμνῶ εὐλογῶ σε, τὸν δωρούμενον τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος.

http://analogion.gr/glt/texts/Dec/30.uni.htm

29/12/2011 Posted by | Λειτουργικά, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!) | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Επιστολή του Μητροπολίτη Νευροκοπίου (Βουλγαρία) στον Γέροντα Εφραίμ

Την συμπαράστασή του στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου εκφράζει με επιστολή του ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. «Δοκίμαζόμεθα σκληρά και Εσείς αλλά και εμείς εδώ στην Βουλγαρία. Ο αγώνας είναι σκληρός και δύσκολος διότι το κακό έχει με το μέρος του όλα τα μέσα επικοινωνίας και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης γίνεται πολύ πιο εύκολη γι αυτούς», αναφέρει ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ.

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Ναθαναήλ:
Σεβαστέ και αγαπητέ μου Γέροντα Εφραίμ,
Με ανάμεικτα συναισθήματα να παλεύουν μέσα μου Σας απευθύνω αυτή την επιστολή. Είναι αισθήματα χαράς και ανθρώπινης λύπης.
Το αίσθημα χαράς πηγάζει από την βεβαιότητα ότι Εκείνος που επέτρεψε αυτήν την δοκιμασία θα δείξει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αλήθεια και θα ανταμείψει τον πόνο που προκαλεί η ανθρώπινη σκληροκαρδία και απερισκεψία.
Δεν διάβασαν, φαίνεται, οι πολέμιοι ποτέ την Αγία Γραφή και εκείνο που είπε στον Παύλο ο ίδιος ο Κύριος «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν».
Έχω όμως και λύπη διότι οι ανθρωπότητα απομακρύνεται με ταχείς ρυθμούς από τον Θεό. Περιφρονεί τον Θεό και ανακηρύσσει θεό τον εαυτό του. … Διαβάστε περισσότερα μέσω http://hristospanagia1.wordpress.com

29/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η υπέρβαση του μοραλισμού

Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη

Ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο πιὰ ἡ διαπίστωση πὼς στὶς μέρες μας περνοῦμε μιᾷ πνευματικὴ κρίσῃ ἀπό τὶς λίγες στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Σὲ τέτοιες ἀκριβῶς ἐποχὲς διαπιστώνει κανένας ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καὶ μία ὑπέρμετρη αὔξηση τοῦ μοραλισμοῦ καὶ τοῦ σύστοιχού του νομισμοῦ. Ὅσο δηλαδὴ φτωχαίνει τὸ πνεῦμα τόσο αὐξαίνει ἡ σημασία τοῦ γράμματος στὴν προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῆς κρίσης.

Ἀγνοεῖται στὴν περἰπτωση αὐτὴ τὸ βάθος καὶ ἡ ἔκταση τῆς κρίσης καὶ ὅσοι τὴν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι μένουν στὸ ἐξωτερικὀ της περίβλημα καὶ προβαίνουν σὲ ἐξωτερικὲς καὶ στεῖρες ἠθικὲς ἐπιταγὲς ὡς θεραπευτικὰ μέσα, ἀνἰκανα φυσικὰ νὰ ἀναστήσουν τὸν νεκρωμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Δὲν εἶναι λοιπὸν παρἀξενο γιατὶ χαρακτηρίζει μία ἀπελπιστικὴ ἀγωνία πολλὲς σχετικὲς ἀπόπειρες ἀντιμετώπισης τοῦ ὅλου θέματος καὶ δὲν εἶναι ἀνεξἠγητη ἡ ἀποτυχία τους τελικά. Τέτοιες ὅμως ἀντιμετωπίσεις κάθε ἄλλο παρὰ στὴν ὑπερκἐραση τῆς κρίσης συντελοῦν. Ἀντίθετα περιπλέκουν περισσότερο τὴν κρίση καὶ ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδα τραγικὰ πολλὲς φορές.

Καὶ ὅμως ὁ μοραλισμὸς καὶ τὰ ὁμόλογά του πνευματικὰ φαινόμενα πρέπει νὰ ξεπεραστοῦν, ἂν θέλουμε ἐπὶ τέλους νὰ βγοῦμε ἀπὸ διάφορα ἀδιέξοδα καὶ τὴν ἀνελπιστία που σ’ αὐτὴν ὁδηγοῦν. Ἀσφαλῶς χρειάζεται κάποιος διαφορετικότερος τρόπος, κάτι ἐ ν τ ε λ ῶ ς  ἄ λ λ ο ποὺ θὰ ἔχει τὴ δύναμη ξεπερνώντας τὸ στεῖρο μοραλισμὸ νὰ ὁδηγήσει «ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων» στὴν ἀνθρώπινη ψυχή ποὺ παραπέει λιπόθυμη «ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ», μέσα σὲ μία ποικίλη ἀθλιότητα τόσο ὑποκειμενικὴ ὅσο καὶ ἀντικειμενική, ὥστε νὰ σωθεῖ τελικὰ καὶ νὰ λυτρωθεῖ. Ὑπάρχει ἄραγε ὁ τρόπος αὐτός;

Ψάχνοντας γιὰ κάποια ἄλλα θέματα βρήκαμε δύο διηγήσεις ἀνεξάρτητες τὴ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη. Εἶναι γραμμένες σὲ ἐποχὲς ἐντελῶς διαφορετικὲς καὶ τὶς χωρίζουν κάπου 14 – 15 αἰῶνες. Ἀναφέρονται ὅμως σὲ παράλληλα γεγονότα καὶ ἐκπροσωποῦν δυὸ διαφορετικὲς τοποθετήσεις μπρὸς στὸ ἴδιο πρόβλημα. Θὰ λέγαμε πὼς ἀποκτοῦν μπαίνοντας παράλληλα ἕνα συμβολικὸ καὶ ὑπἐρχρονο χαρακτῆρα καὶ θὰ εἶχαν πολλὰ νὰ μᾶς ποῦν γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ.

Νομίσαμε διαβάζοντας τὶς διηγήσεις αὐτὲς πὼς ἡ παρουσίασἠ τους θὰ ἀποτελοῦσε «εἰκονογραφημένη» συμβολὴ στὴν προσπάθεια ὑπερκεράσης τοῦ μοραλιστικοῦ πνεύματος στὴν ἀντιμετὠπιση τῆς κρίσης τῶν καιρῶν μας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὶς ἀφήσαμε νὰ μιλήσουν μόνες τους. Εἴμαστε βέβαιοι πὼς ὁ φίλος ἀναγνώστης εἶναι σὲ θέση νὰ βγάλει μόνος του τὰ ἀναγκαῖα συμπεράσματα διαβάζοντας τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν, ὥστε νὰ περιττεύει: κάθε σχολιασμὸς τους, ποὺ θὰ ἦταν πολὺ κουραστικὸς καὶ ἀνιαρός. …

Διαβάστε περισσότερα μέσω http://www.impantokratoros.gr/eusebios-vitths-moralismos.el.aspx


29/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ: Σκηνικό “πολέμου μυστικών υπηρεσιών” Δύσης και Ρωσίας!!!

Ο προσωπικός φίλος του Πούτιν, πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων Βλαντίμιρ Γιακούνιν, και επικεφαλής του Ίδρύματος Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, έκανε ανοικτά λόγο για πολιτική παρέμβαση στο θέμα. Ανησυχία στην Κυβέρνηση προκάλεσε η έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, τον Αύγουστο του 2011, στην οποία εκτός από τους μόνιμους Αντιπροσώπους συμμετέχουν και οι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών. «Το ανώτατο αυτό όργανο είχε επίσης συγκληθεί εκτάκτως και στο παρελθόν, για να αντιμετωπίσει την Χιτλερική παρουσία στο Άγιον Όρος και όχι μόνο» όπως σχολίαζαν Αγιορείτες. 

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού κράτους, που υπάγεται πολιτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και θρησκευτικά στην Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της ΚωνσταντινούποληςΈχει εδαφικά διαιρεθεί σε είκοσι αυτοδιοίκητες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μία κυρίαρχη μονή και διάφορους άλλους μοναστικούς οικισμούς γύρω από αυτήν (σκήτες, κελλιά, καλύβες, καθίσματα, ησυχαστήρια).
Υπεύθυνος της κάθε μονής είναι ο Ηγούμενος που εκλέγεται από τους μοναχούς της μονής ισόβια. Οι Ηγούμενοι κάθε μονής αποτελούν την Ιερά Σύναξη και ασκούν την νομοθετική εξουσία.
Παράλληλα κάθε χρόνο εκλέγεται από την μονή και ο αντιπρόσωπος της στην Ιερά Κοινότητα, η οποία ασκεί την διοικητική εξουσία, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η Ιερά Επιστασία που αποτελείται από 4 μέλη επιλεγμένα από τις 5 πρώτες ιεραρχικά μονές.η Ιερή Κοινότητα, ως Ανώτατη Αρχή, εποπτεύει για τη πιστή τήρηση τουΚαταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος αποτελείται απο 184 άρθρα και συνετάγει και ενεκρίθει στίς 10 Μαίου 1924 έν Καρυαίς.
Το Αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους, αποτελεί το αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και Αγίου Όρους, με κορυφή του παγόβουνου την προσπάθεια παραβίασης του Συντάγματος, καθώς και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.
Επίσης καταπατώνται οι Διεθνείς συμβάσεις της εισδοχής της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το θέμα της μη υποχρέωσης προς καταβολή Φ.Π.Α από τα Αγιορείτικα καθιδρύματα.  …  
Διαβάστε περισσότερα μέσω http://greeknation.blogspot.com/2011/12/blog-post_924.html

29/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

«Θρησκευτικοί εθνάρχες» οι Μούφτηδες – νέο νομοσχέδιο…

…. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα προβλέπει τη διεύρυνση της Επιτροπής Θεολόγων που μέχρι τώρα εξέλεγε τον εκάστοτε μουφτή. Με τον ισχύοντα νόμο, όταν εκλείπει ή παραιτείται ο μουφτής, η νομαρχία ορίζει τοποτηρητή, ο οποίος συγκαλεί κατόπιν μια επιτροπή δέκα εξεχουσών προσωπικοτήτων της μειονότητας, που τελικά αποφασίζουν ποιος ανάμεσα στους υποψηφίους θα είναι ο επόμενος μουφτής. Στις μουσουλμανικές χώρες ακολουθείται διαφορετική πρακτική, καθώς εκεί συνέρχεται το Συμβούλιο των Ουλεμάδων –δηλαδή των θεολόγων–, που προτείνουν έναν υποψήφιο και αυτόν διορίζει –εφόσον δεν υπάρχει ένσταση– ο ανώτατος άρχοντας. Η Ελλάδα προχωρά τώρα στη διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος, καθώς σε αυτό συμπεριλαμβάνει πλέον όχι μόνο τους θεολόγους, αλλά και τους εν ενεργεία ιμάμηδες, που, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξεπερνούν τα εκατό άτομα. Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι θα γίνεται κλήρωση, στην οποία δεν θα παρεμβάλλονται χριστιανοί, ώστε να επιλεγούν οι τριάντα που θα συγκροτήσουν και το τελικό εκλεκτορικό σώμα. Η δε διαδικασία γίνεται σε χώρο που έχει ορίσει η Περιφέρεια, όπου και θα αναγιγνώσκονται τα ονόματα των υποψηφίων και κατόπιν θα αρχίζει η ψηφοφορία…
Στη διαδικασία αυτή, πάντως, η οποία επί του πρακτέου ανατρέπει κάθε πρότερο υπολογισμό, αντιδρά ήδη το τουρκικό προξενείο, καθώς αντιλαμβάνεται πως, λόγω της δυσκολίας των χειρισμών που μέχρι τώρα έχει συνηθίσει να κάνει, ενδέχεται να απωλέσει πλήρως τον έλεγχο των αιρετών στελεχών της μειονότητας και, μάλιστα, του πιο σημαντικού, του μουφτή. Το νέο σύστημα ανάδειξης μουφτή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στο αίτημα για ανοιχτή δια δικασία, χωρίς ανάμειξη μη μουσουλμάνων, αλλά, παρ’ όλα αυτά, κρύβει ορισμένους κινδύνους, λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και του τρόπου με τον οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του το τουρκικό προξενείο, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο και, φυσικά, πακτωλό χρημάτων. Ακόμη και η διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος δεν εκμηδενίζει, εντούτοις, τη δυνατότητα του προξενείου να δώσει άτυπα το χρίσμα σε διαφορετικούς υποψηφίους, ώστε να μπορεί να αποκλείσει μη αρεστούς… Διαβάστε περισσότερα μέσω http://greeknation.blogspot.com/2011/12/blog-post_1612.html#more

29/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ο Εφραίμ, οι φυσικοί αυτουργοί και η ζημιά του Δημοσίου

Τρεις λόγους που θεωρεί «εξαιρετικά σοβαρούς» επικαλέστηκε η εφέτης ειδική ανακρίτρια Ειρήνη Καλού προς το Συμβούλιο Εφετών, για να αιτιολογήσει την άποψή της για προφυλάκιση του Εφραίμ και τη διαφωνία της με τον εισαγγελέα που έκρινε πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
1. Την εκμετάλλευση της ιδιότητας του ως καθηγούμενου αγιορείτικης μονής παγκόσμιας ακτινοβολίας προς επηρεασμό πολιτικών προσώπων, υπουργών και υφυπουργών, καθώς και ανώτερων κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων.
2. Την επί μακρόν χρόνο τέλεση των πράξεων, γεγονός που δεν προσιδιάζει στο μοναχικό σχήμα και την πνευματική του αποστολή.
3. Την πρόκληση ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Διαβάστε περισσότερα »

29/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , | Σχολιάστε

ΗΠΑ: Μετρούν αντίστροφα για την επίθεση στο Ιράν

ImageΣύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η αντίστροφη μέτρηση για μια αμερικανική επέμβαση στο Ιράν έχει ξεκινήσει ήδη και το μόνο ερώτημα που φαίνεται πως απομένει είναι… το πότε ακριβώς αυτή θα γίνει.

Όλα φαίνεται πως κρέμονται από μια λεπτή κλωστή καθώς οι απειλές του Ιράν για αποκλεισμό των στενών του Χορμούζ αυξάνονται σε συχνότητα, και η διοίκηση του 5ου Αμερικανικού Στόλου ανταπάντησε πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανεχτεί παρακώλυση της κυκλοφορίας προς και από τον Περσικό Κόλπο. Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αντιδρούν στις απειλές του Ιράν.

Ο αρχηγός του ιρανικού Ναυτικού ναύαρχος. Habibollah Sayyari δήλωσε σήμερα πως το Ιράν έχει τον ουσιαστικό έλεγχο των στενών και πως είναι ιδιαίτερα εύκολο να κλείσει τα στενά του Χορμούζ. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που το Ιράν απευθύνει απειλή για τον αποκλεισμό των στενών. Μόλις εχθές ο αντιπρόεδρος της ιρανικής κυβέρνησης  Mohamed Reza Rahimi είχε απειλήσει για το ίδιο σε περίπτωση που η Δύση επιβάλλει κυρώσεις στις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου.

Την ουσιαστική «σηματοδότηση» πάντως για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης έδωσε το Συμβούλιο για την Εξωτερική Πολιτική CFR (Council of Foreign Affairs)  με τεράστια επιρροή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, σε άρθρο του με τίτλο «Είναι καιρός να χτυπήσουμε το Ιράν».  

Το CFR είναι ένας αμερικανικός μη-κερδοσκοσπικός οργανισμός «δεξαμενής σκέψης», ο οποίος ιδρύθηκε το 1921 με έδρα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον και οι δημοσιεύσεις του θεωρούνται πως εκφράζουν στο σύνολό τους  τις μελλοντικές κινήσεις των ΗΠΑ στο διεθνές σκηνικό, όντας το «κέντρο γνώμης» με τη μεγαλύτερη επιρροή  στην αμερικανική κυβέρνηση.

Έτσι σε άρθρο του που κυκλοφορεί στη διμηνιαία έκδοσή του Foreign Affairs.Journal για τον «Ιανουάριο- Φεβρουάριο» ο αρθρογράφος Matthew Kroenig πρώην συνεργάτης του αμερικανικού Πενταγώνου προτείνει την πραγματοποίηση επίθεσης στο Ιράν τώρα, πριν το τελευταίο αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Η αλήθεια είναι ότι ένα στρατιωτικό κτύπημα με στόχο την καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, εάν υπολογιστεί σωστά, θα μπορούσε να απαλλάξει την περιοχή αλλά και τον κόσμο από μια πραγματική απειλή και να βελτιώσει δραματικά σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Kroenig.

Σε άλλο σημείο του άρθρου του ο πρώην σύμβουλος του αμερικανικού  Πενταγώνου σημειώνει:

«Οι σκεπτικιστές επικαλούνται πως μια επίθεση στο Ιράν, θα αποτύχει, αλλά και αν ακόμη επιτύχει αυτή θα πυροδοτήσει μια γενικευμένη σύγκρουση και μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Αυτό όμως που οι τελευταίοι δεν μπορούν να καταλάβουν είναι η πραγματική απειλή που ένα πυρηνικό Ιράν μπορεί να αντιπροσωπεύσει για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Και οι ζοφερές προβλέψεις μιλούν πως η «θεραπεία» θα είναι κατά πολύ χειρότερη από την «αρρώστια» την ίδια. Αυτό ερμηνεύεται πως η μια επίθεση στο Ιράν θα είναι τόσο κακή ή κα;ι χειρότερη από το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Δεν είναι όμως μόνο το άρθρο  του Kroenig το οποίο παρακινεί την αμερικανική προεδρία στην πραγματοποίηση επίθεσης στο Ιράν. Μια σειρά από άλλα δημοσιεύματα συγκλίνουν στην εκτίμηση  ότι κάτι σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται στους αμέσως επόμενους μήνες.

Ο σχεδιασμός της επίθεσης

Τα σενάρια που κυκλοφορούν στους κύκλους του Πενταγώνου και του αμερικανικού ΥΠΕΞ επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία κινήσεων:

Οι ΗΠΑ θα σχηματίσουν μια συμμαχία που θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες της περιοχής οι οποίες απειλούνται από ένα πυρηνικό Ιράν. Και αυτό σημαίνει πρακτικά όλες εκτός από τρεις: Τουρκία, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία οι οποίες τουλάχιστον επίσημα θα μείνουν έξω από τις επιχειρήσεις.

Αποκλεισμό του Ιράν από αέρα και θάλασσα με σκοπό να σταματήσει κάθε εμπορική κίνηση προς και από το Ιράν.

Επιλεγμένα κτυπήματα  στρατηγικής υφής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν  αλλά και άλλους στρατηγικούς στόχους.

Εκτεταμένες δολιοφθορές στο έδαφος του Ιράν, από αντιστασιακές ομάδες όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν όπου κατ΄ εκτίμηση καταστράφηκαν τουλάχιστον 400 πύραυλοι κόστισαν τη ζωή στον επικεφαλής του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν και παραλίγο να κοστίσουν τη ζωή στον Ιρανό πρόεδρο Ahmadinejad αλλά τον θρησκευτικό ηγέτη Khamenei.

Παρεμβολές σε όλα τα κυβερνητικά ΜΜΕ, κυβερνοπόλεμος μέσω του διαδικτύου και πιθανότατα χρήση Η/Μ με στόχο το δίκτυο παροχής ενέργειας.

Στόχος επίσης εκτός από την καταστροφή των πυρηνικών υποδομών του Ιράν θα είναι και το καθεστώς της χώρας. Αν και δεν ομολογείται ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας των Ahmadinejad και Khamenei εντούτοις η ανατροπή του καθεστώτος και η αναρρίχηση στην εξουσία άλλων πιο μετριοπαθών στοιχείων και οι οποίοι δεν θα είναι πιστοί οπαδοί της ιδεολογίας Khomeini, κάποιοι που θα μπορούσαν να έρθουν σε ένα έλασσον επίπεδο συνεννόησης με την διεθνή ατομική επιτροπή.

Κάθε προσπάθεια για εδαφική επέμβαση θα πρέπει να αποφευχθεί, πιθανή όμως κίνηση του Ιράν κατά γειτόνων του θα αποκρουστεί.

Από τους Αμερικανούς εκτιμάται πως καμιά χώρα της περιοχής δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα τα οποία κάποτε θα μπορούσαν να στραφούν κατά του Ισραήλ, της Τουρκίας ή της Σαουδικής Αραβίας ή ακόμη και εναντίον του Ιράκ.

Σε ότι αφορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι αποφασισμένος για την πραγματοποίηση επίθεσης  καθώς δεν θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος που άφησε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

29/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε