ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Γ. Εφραίμ: Το επώνυμο του Χριστού είναι Εσταυρωμένος.

28/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Περί ασκήσεως, Περί μετανοίας, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Γ. Εφραίμ. Η ουσία του Μοναχισμού (15-12-2011). video

Πηγή: http://www.sxoligoneon.gr/index.php?option=com_content&view=article&i…

28/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καταπολέμηση παθών, Περί προσευχής, Περί υπακοής, Περί υπομονής, Περί ασκήσεως, Περί αγάπης, Περί ελεημοσύνης, Περί μετανοίας, Περί νηστείας | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

«Ενθουσιασμένη» δηλώνει η Noble Energy από το κυπριακό κοίτασμα

Image«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στο κυπριακό οικόπεδο 12», δήλωσε ο πρόεδρος και πρώτος εκτελεστικός διευθυντής της εταιρίας Noble Energy, Charles D. Davidson.


Η δήλωση καταγράφεται, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), σε ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας για τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης της στην Κύπρο.

Στη δήλωση του ο κ. Davidson αναφέρει ότι «αυτή είναι η πέμπτη στη σειρά ανακάλυψη φυσικού αερίου από τη Noble Energy και τους συνεταίρους μας στην ευρύτερη λεκάνη του Λεβιάθαν, με τα συνολικά ακαθάριστα υπολογιζόμενα αποθέματα των πέντε ανακαλύψεων μας να ξεπερνούν τα 33 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Η τελευταία ανακάλυψη στην Κύπρο τονίζει ακόμη περισσότερο την ποιότητα και παγκόσμια σημασία αυτής της λεκάνης».

Επίσης, πρόσθεσε ότι η Noble Energy προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση για «την ανάπτυξη αυτής της ανακάλυψης με τρόπο που θα μεγιστοποιεί την αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους».


Η Noble Energy, αναφέρει η ανακοίνωση της, λειτουργεί τη γεώτρηση κατέχοντας το 70% των μετοχών. Η Delek Drilling και η Avner Oil Exploration θα έχουν 15% η κάθε μια, νοουμένου ότι θα δοθεί η τελική έγκριση της κυπριακής Κυβέρνησης, προστίθεται.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr28/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ανακοίνωση Μητροπολίτου Πειραιώς για μουσουλμανικό Τέμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2011

Τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεόν «ἵνα ὁ ἄνθρωπος Θεός γένηται» λυσσωδῶς ἐπολέμησεν διά τῶν μισθάρνων ὀργάνων του ὁ βύθιος δράκων καί ἀλάστωρ δαίμων. Ἐπί δύο χιλιάδες μαρτυρικά χρόνια μέ τό δόρυ ἤ τή γραφίδα ἀπεπειράθησαν οἱ ἀνά τούς αἰῶνες διώκται νά ἀπομειώσουν τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ προφητευθέντος ὑπό τῶν ἁγίων Πατριαρχῶν καί Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Σωτῆρος τοῦ κόσμου καί μόνου ἀληθοῦς Μεσσίου μέ ἐκτρωματικές μορφές τόν αἱρεσιάρχη Ἄρειο τό 325 μ.Χ., τόν ἄραβα ἔμπορο Μωάμεθ τοῦ Ἀμπνταλάχ καί τῆς Ἄμινα Μπίντ Οὐαχάντ τό 570 μ.Χ. καί τόν Charles Russell τό 1870 ἱδρυτή τῆς φυλλαδικῆς μετοχικῆς ἑταιρείας Σκοπιᾶς τοῦ Πύργου τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Κοινός στόχος καί τῶν τριῶν ἡ ἐκμηδένησις τοῦ Παναγίου Τρισυποστάτου Θεοῦ, κοινός λόγος καί τῶν τριῶν ἡ ἀπομείωσις τοῦ Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ καί κοινός ὑποφήτης καί ὑποβολεύς καί τῶν τριῶν ὁ προαναφερθείς πολυώνυμος ἀνθρωποκτόνος διάβολος.

Τό γένος τῶν Ἑλλήνων ἐξῆλθε διά μέσου ποταμῶν αἱμάτων καί  ὁλοκαυτωμάτων, ἐπί πέντε ἀτέλειωτους μαρτυρικούς αἰῶνες, τῶν χιλιάδων ἀδούλωτων νεομαρτύρων ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν πού πότισαν μέ τό παρθενικό τους αἷμα τό ἱερό δένδρο τῆς Ἑλληνικῆς καί Ὀρθοδόξου ἰδιοπροσωπείας εἰς τήν Παλιγγενεσίαν. Εἰς τήν ἄφθιτον καί αἰώνιον καί ἱεράν μνήμην αὐτῶν τῶν πανιέρων προσώπων ἔστω καί γιά ἀπότισιν φόρου τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης ἀλλά καί γιά τήν σημειολογίαν τοῦ γεγονότος δέν θά ἔπρεπε ποτέ τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο νά ψηφίση τόν ἐπαίσχυντον Νόμον 3512/2006 γιά τήν ἀνίδρυση Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα καί δέν θά ἔπρεπε ἡ Διοίκησις δῆθεν ὁρμωμένη ἀπό «δημοκρατικές εὐαισθησίες» νά ὑλοποιήση ἕνα τέτοιο δεινό ἀνοσιούργημα εἰς βάρος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῶν πορφυρῶν αἱμάτων τῶν ἁγίων ἐνδόξων νεομαρτύρων μας ἔνεκεν τῶν ὁποίων δέν ἀποτελοῦμεν σήμερον τό ὑπόλοιπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας.  …………. http://www.impantokratoros.gr/83FB760C.el.aspx

28/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ισλαμισμός, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. | , , , , , , , | Σχολιάστε

Γιατί σταυρώνουν τούς ἀθώους;

 Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Π. ΕΦΡΑΙΜ

«Οἱ ἀμόρφωτοι (πνευματικά) καί ἰδιῶτες (χαμηλῆς νοημοσύνης) θεωροῦν γελοῖο πρᾶγμα τούς λόγους καί δέν θέλουν νά τούς ἀκοῦνε διότι ἐλέγχεται ἡ ἀμορφωσιά τους καί θέλουν ὅλους νά εἶναι ὅμοιοι μέ αὐτούς. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί οἱ ἀκόλαστοι ὡς πρός τόν βίο καί τούς τρόπους, προσπαθοῦν νά καταστήσουν ὅλους χειρότερους ἀπό τούς ἑαυτούς των, νομίζοντας ὅτι λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν κακῶν (ὅλων τῶν ἄλλων) θά ἐπιτύχουν τό ἀκατηγόρητο γιά τούς ἑαυτούς των.

Χάνεται καί θολώνει ἡ ἄτονη ψυχή ἀπό τήν κακία ἡ ὁποία ἔχει μέσα της ἀσωτεία, ὑπερηφάνια, ἀπληστία, ὀργή, προπέτεια, λύσσα, φόνο, ὀδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, ἁρπαγή, πόνο, ψεῦδος, ἡδονή, ὀκνηρία, λύπη, δειλία, νόσο, μῖσος, μέμψη, ἀδυναμία, πλάνη, ἄγνοια, ἀπάτη, λήθη Θεοῦ. Μέ αὐτά καί τά ὅμοια μέ αὐτά τιμωρεῖται ἡ ἄθλια ψυχή πού χωρίζει τόν ἑαυτό της ἀπό τόν Θεό»[1].

Πῶς ἑρμηνεύεται ἡ προσπάθεια τῶν κακῶν νά παρασύρουν καί ὅλους τούς ἄλλους στήν κακία τους; Εἶναι γνωστός ὁ μύθος μέ τήν ἀλεποῦ καί τήν κομμένη οὐρά της.

-Γιατί βάλθηκε νά πείσει καί ὅλες τίς ἄλλες ἀλεποῦδες νά γίνουν σάν κι αὐτήν;.

-Πολύ ἁπλά: Γιά νά μήν τήν κατηγορεῖ κανένας. Γιατί ὅταν κάποιος κάνει κάτι ἄτοπο δημόσια (ὁλοφάνερο στούς πολλούς) ποτέ δέν θά κατηγορήσει κάποιον ἄλλο γιά τό ἴδιο πρᾶγμα. Ἄν τό κάνει θ’ ἀκούσει τό δίκαιο ἐρώτημα: «ἀφοῦ δέν εἶναι σωστό ἐσύ γιατί τό κάνεις;» . Νά γιατί προσπαθοῦν νά παρασύρουν τούς πάντες στήν κακία τους…Γιά νά μήν ἔχουν κανένα νά τούς κατηγορήσει. ………..

Διαβάστε περισσότερα μέσω http://hristospanagia1.wordpress.com

28/12/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Περί υπομονής | , , , , , , , | Σχολιάστε

Γ. Εφραίμ. Διώκεται η Ορθοδοξία (15-12-2011). video

Πηγή: http://www.sxoligoneon.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=81

28/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Γ. Εφραίμ. Η αποστολή της Ι.Μ. Βατοπεδίου (15-12-2011).

28/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Περί ασκήσεως, ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε