ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Η Θεοτόκος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας

Ο Λόγος έγινε αληθινά άνθρωπος. Πήρε την πραγματική ανθρώπινη φύση, με μίαν όμως καινότητα που δεν είχε η παλαιωθείσα φύση τού Αδάμ. Ο Χριστός είχε μεν τη φύση τού Αδάμ (σώμα και ψυχή), χωρίς όμως το στοιχείο της φθοράς, που επικάθησε σ αυτήν με την παράβαση. Έπρεπε να ήταν η αυτή ανθρώπινη φύση, σε καινούργια όμως διάσταση. Γιατί μια οποιαδήποτε παλαιά φύση δεν μπορούσε να πετύχει το θαύμα της λυτρώσεως. Όπως το καινούργιο κρασί δεν το βάζουν σε ασκιά τριμμένα και παλαιά, διότι υπάρχει κίνδυνος να διαρραγούν αυτά από το βάρος τού νέου οίνου, έτσι και το ρεύμα της νέας ζωής δεν μπορούσε να διοχετευτεί σε αγωγούς σκιουργιασμένους και παλαιούς. Έπρεπε η φύση μέσω της οποίας θα διοχετευόταν στον κόσμον η νέα ζωή, να είναι και αυτή νέα, φύση αληθινή μεν και πραγματική, χωρίς όμως την φθαρμένη παλαιότητά της, το στοιχείο εκείνο που την έκανε να έχει ανάγκη λυτρώσεως, δηλαδή την αμαρτία…….. μέσω Η Θεοτόκος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.

25/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Θεομητορικά | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Θεοτόκος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας

Προσευχή εἰς τήν σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἦχος β’ Γερμανοῦ

 Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ῥομφαία τὰ νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβίμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, κἀγὼ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς. Ἡ γὰρ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός, ὁ χαρακτήρ τῆς ἀϊδιότητος αὐτοῦ, μορφὴν δούλου λαμβάνει, ἐξ ἀπειρογάμου Μητρὸς προελθών, οὐ τροπὴν ὑπομείνας·ὃ γὰρ ἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινός, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν· αὐτῷ βοήσωμεν· Ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀνατολίου ὁ αὐτὸς

Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος, ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου, πεφώτισται τὰ σύμπαντα. Ποιμένων γὰρ ἀγραυλούντων, καὶ Μάγων προσκυνούντων, Ἀγγέλων ἀνυμνούντων, Ἡρῴδης ἐταράσσετο, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐφάνη, Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὁ αὐτὸς

Ἡ Βασιλεία σου, Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ Δεσποτεία σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ. Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας, φῶς ἡμῖν ἔλαμψας, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ σῇ παρουσίᾳ, φῶς ἐκ φωτός, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας. Πᾶσα πνοὴ αἰνεῖ σε, τὸν χαρακτῆρα τῆς δόξης τοῦ Πατρός. Ὁ Ὢν καὶ προών, καὶ ἐκλάμψας ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὁ αὐτὸς

Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς· ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἀγγελοι τὸν ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα· οἱ Μάγοι τὰ δῶρα· οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα· ἡ Γῆ τὸ Σπήλαιον· ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα… Καὶ νῦν … Ἦχος πλ. β’

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ, τὸν καθήμενον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθέν, θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. […]

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον, Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. (Δίς)

 Κάθισμα ὅμοιον

Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ; τὶ ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοὶ; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα φησί, τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα. Ἄνανδρος εἰμί, καὶ πῶς τέξω Υἱόν; ἄσπορον γονὴν τὶς ἑώρακεν; ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται. Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. (Δίς)

 Κάθισμα ὅμοιον

Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς, ηὐδόκησεν· ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώθη ἑκών· καὶ γέγονεν ὁ Ὢν ὃ οὐκ ἦν δι’ ἡμᾶς· καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος. Διπλοῦς ἐτέχθη, Χριστὸς τὸν ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι. (Δίς) […]

Ἐξαποστειλάριον Αὐτόμελον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος. Ἐκ γ’.

http://analogion.gr/glt/texts/Dec/26.uni.htm

25/12/2011 Posted by | Θεομητορικά, Λειτουργικά | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή εἰς τήν σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Έξω φρενών η Τουρκία με ντοκυμαντέρ που αποκάλυψε την τρισάθλια κατάσταση που επικρατεί στα κυβερνητικά ορφανοτροφεία της Τουρκίας

Έξω φρενών έγινε η Τουρκία με το ντοκυμαντέρ με τον τίτλο “Duchess and Daughters: Their Secret Mission” που προβλήθηκε από το βρετανικό ιδιωτικό κανάλι ΙΤV [6 και 7/11/2008] και που αποκάλυψε την τρισάθλια και μεσαιωνική κατάσταση που επικρατεί στα κυβερνητικά ορφανοτροφεία της Τουρκίας και την πρωτοφανή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών.

Εκείνο που έχει εξοργίσει ακόμα περισσότερο την Τουρκία,  είναι ότι της έρευνας του ITV ηγήθηκε, υπό κάλυψη,  η Δούκισσα του Γιόρκ Sarah Margaret Ferguson με τις δύο κόρες τις, Πριγκίπισσες Beatrice και Eugenie, με την άδεια και εγγυημένη την ασφάλεια τους από το Foreign Office [Associated Press, 06/11/2008]. Οι τουρκικές κοινωνικές υπηρεσίες έχουν καταθέσει μήνυση κατά της Δούκισσας και η Άγκυρα έχει παραπονεθεί με κάθε τρόπο στο Λονδίνο [Hürriyet, 20/11/2008].

Για ορισμένες εβδομάδες η ομάδα του τηλεοπτικού καναλιού και η δούκισσα με τις θυγατέρες της επισκέπτονταν ορφανοτροφεία στην Τουρκία και Ρουμανία. Η δούκισσα μεταμφιεσμένη με περούκα και μαντήλα μπήκε, βγήκε, κατέγραψε και φωτογράφισε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης σε τουρκικά κυβερνητικά ορφανοτροφεία, σε ιδρύματα για ανεπιθύμητα και παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε σύνολο 700, στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. .῎…………… μέσω ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ – www.N-A.gr – Αποκαλύπτουμε την Νέα Τάξη στην Ελλάδα και τον κόσμο.

25/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έξω φρενών η Τουρκία με ντοκυμαντέρ που αποκάλυψε την τρισάθλια κατάσταση που επικρατεί στα κυβερνητικά ορφανοτροφεία της Τουρκίας

Ουγγαρία: Πρόστιμο ή φυλάκιση σε άστεγους!!!

Ουγγαρία: Ποινικοποιείται η έλλειψη στέγης

Αντιμέτωποι με πρόστιμο 450 ευρώ ή φυλακή θα βρίσκονται στο εξής οι άστεγοι στην Ουγγαρία, αφού τέθηκε σε ισχύ νόμος που ποινικοποιεί την… έλλειψη στέγης. Εμπνευστής του παράδοξου νόμου είναι ο βουλευτής του δεξιού κυβερνώντος κόμματος Φιντέζ, Μάτε Κοτσίς, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Βουδαπέστη δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων που ζουν στους δρόμους.

Να σημειωθεί ότι η ουγγρική πρωτεύουσα φιλοξενεί περί τους 10.000 αστέγους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, όσοι βρίσκονται να κοιμούνται στον δρόμο και όχι στους ειδικούς ξενώνες για τους αστέγους αρχικά θα λαμβάνουν μία προειδοποίηση από τις Αρχές, ενώ στη συνέχεια θα τους επιβάλλεται το πρόστιμο ή θα φυλακίζονται.

Επικριτές της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων για τους αστέγους, υποστηρίζουν ωστόσο ότι τα καταφύγια των αστέγων δεν επαρκούν και περίπου 1.000 με 3.000 άτομα θα παραμείνουν στους δρόμους. Ο Μίκλος Βετσέι, αναπληρωτής διευθυντής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hungarian Maltese Charity Service, είπε ότι ο νόμος δεν ψηφίστηκε στη βάση ορθολογικών κριτηρίων αλλά επειδή οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έχουν αγανακτήσει με τους αστέγους.

Σύμφωνα με τον ίδιο το φαινόμενο των αστέγων «πρέπει να θεραπευθεί και όχι να ποινικοποιηθεί». Η ανεργία στην Ουγγαρία ξεπερνάει το 10% αλλά μεταξύ της μειονότητας των Ρομά, αποδέκτες συστηματικών ρατσιστικών επιθέσεων και διώξεων το τελευταίο διάστημα στη χώρα, το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 60% και 90%.

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=432904

25/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Παγκόσμια θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ουγγαρία: Πρόστιμο ή φυλάκιση σε άστεγους!!!

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ‏

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, κάντε κλικ εδώ + 

25/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα | , , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ‏

Οι Αγιορείτες βλέπουν το πρόβλημα στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

Την αμέριστη συμπαράστασή τους εξέφρασαν Ηγούμενοι του Αγίου Όρους καθώς και σεβάσμιοι πατέρες, προς τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ οι οποίοι από νωρίς το πρωί έφτασαν στο Μοναστήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, οι Ηγούμενοι έκαναν λόγω για μεσαιωνικά πράγματα, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό πολεμείται φανερά πλέον η Εκκλησία.

Επίσης πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν λόγω για πρωτάκουστο νομικό κατασκεύασμα, να υπάρχει στη Κυβέρνηση Υφυπουργός Δικαιοσύνης!

Αγιορείτες αναρωτήθκαν μιλώντας στη Romfea.gr: «Εμείς ερωτάμε πότε στα 180 χρόνια του Εθνικού μας βίου έχει τοποθετηθεί Υφυπουργός Δικαιοσύνης; Μήπως ποτέ; Και γιατί τοποθετήθηκε τώρα; Μήπως για την υπόθεση Βατοπαιδίου;»

Πάντως στο Άγιον Όρος μετέβη σήμερα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Αντώνιος Παπαματθαίου και ο αστυνομικός διευθυντής Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Παπουτσής, για την υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών.

Τον Εισαγγελέα όμως συνόδευαν 30 Αστυνομικοί οπλοφορούντες (ναι σωστά διαβάσατε οπλοφορούντες), οι οποίοι παραμένουν έξωθεν την πύλης της Μονής Βατοπαιδίου και κατά τη νύχτα!

Τέλος σύμφωνα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Αρίστο Κασμίρογλου, ο ηγούμενος παραμένει κλινήρης στη Μονή καθώς οι γιατροί του ιατρικού κέντρου Καρυών διαπίστωσαν ότι εμφάνισε υψηλό πυρετό και απορύθμιση του σακχάρου.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10338%3A2011-12-24-17-49-24&catid=13

25/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Αγιορείτες βλέπουν το πρόβλημα στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

Με υψηλό πυρετό και σάκχαρο φρουρείται στο κελί του ο ηγούμενος Εφραίμ

ImageΣτο κελί του στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου θα παραμείνει κλινήρης αλλά φρουρούμενος ο ηγούμενος Εφραίμ, που παρουσίασε υψηλό πυρετό και απορρύθμιση σακχάρου μετά την περίεργη απόφαση προφυλάκισής του δήθεν γιατί είναι «ύποπτος φυγής και διάπραξης νέων αδικημάτων».

Την απόφαση αυτή πήρε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Αντώνιος Παπαματθαίου που πήγε στη μονή συνοδεία του αστυνομικού διευθυντή Χαλκιδικής, Κωνσταντίνου Παπουτσή, για να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το συμβούλιο εφετών και αφού ο κ. Εφραίμ υπεβλήθη εκ νέου σε εξετάσεις από ιατροδικαστή που τους συνόδευε.

Ο ηγούμενος που κατηγορείται για την υπόθεση ανταλλαγών μεταξύ Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου, εμφάνισε προβλήματα υγείας, όπως έγινε γνωστό από τον γιατρό του Κέντρου Υγείας στις Καρυές και δεν παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα ώς όφειλε.

Σημειώνεται ότι ο ηγούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος την Παρασκευή με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο έλυσε τη διαφωνία που είχε σημειωθεί μεταξύ της εφέτου ειδικής ανακρίτριας κ. Καλου και του εισαγγελέα κ. Ματζούνη. Ο δεύτερος είχε υποστηρίξει ότι ο κ. Εφραίμ πρέπει να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

25/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Με υψηλό πυρετό και σάκχαρο φρουρείται στο κελί του ο ηγούμενος Εφραίμ