ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Η κατά Σάρκα Γέννησις τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Iησού Χριστού.

Ήχος β’  Γερμανού

Δεύτε αγαλλιασώμεθα τώ Κυρίω, τό παρόν μυστήριον εκδιηγούμενοι, τό μεσότοιχον τού φραγμού διαλέλυται, η φλογίνη ρομφαία τά νώτα δίδωσι, καί τά Χερουβίμ παραχωρεί τού ξύλου τής ζωής, καγώ τού παραδείσου τής τρυφής μεταλαμβάνω, ού προεξεβλήθην διά τής παρακοής, Η γάρ απαράλλακτος είκων τού Πατρός, ο χαρακτήρ τής αϊδιότητος αυτού, μορφήν δούλου λαμβάνει, εξ απειρογάμου Μητρός προελθών, ου τροπήν υπομείνας, ο γάρ ήν διέμεινε, Θεός ών αληθινός, καί ο ουκ ήν προσέλαβεν, άνθρωπος γενόμενος διά φιλανθρωπίαν, αυτώ βοήσωμεν, ο τεχθείς εκ Παρθένου Θεός, ελέησον ημάς. (Δίς)

Ανατολίου, ο αυτός

Τού Κυρίου Ιησού γεννηθέντος εκ τής αγίας Παρθένου, πεφώτισται τά σύμπαντα, Ποιμένων γάρ αγραυλούντων, καί Μάγων προσκυνούντων, Αγγέλων ανυμνούντων, Ηρώδης εταράττετο, ότι Θεός έν σαρκί εφάνη, Σωτήρ τών ψυχών ημών. (Δίς)

Ο αυτός

Η Βασιλεία σου, Χριστέ ο Θεός, βασιλεία πάντων τών αιώνων, καί η Δεσποτεία σου, εν πάση γενεά καί γενεά, ο σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου, καί εκ τής αειπαρθένου Μαρίας ενανθρωπήσας, φώς ημίν έλαμψας, Χριστέ ο Θεός, τή σή παρουσία, φώς εκ φωτός, τού Πατρός τό απαύγασμα, πάσαν κτίσιν εφαίδρυνας, Πάσα πνοή αινεί σε, τόν χαρακτήρα τής δόξης τού Πατρός, Ο ών καί προών, καί εκλάμψας εκ Παρθένου Θεός, ελέησον ημάς.

Ο αυτός

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γής ως άνθρωπος δι’ ημάς; έκαστον γάρ τών υπό σού γενομένων κτισμάτων, τήν ευχαριστίαν σοι προσάγει, οι Άγγελοι τόν ύμνον, οι ουρανοί τόν Αστέρα, οι Μάγοι τά δώρα, οι Ποιμένες τό θαύμα, η γή τό σπήλαιον, η έρημος τήν φάτνην, ημείς δέ Μητέρα Παρθένον, ο πρό αιώνων Θεός ελέησον ημάς. […]

Ήχος α’

Ιάννου Μοναχού

Ο ουρανός καί η γή, σήμερον προφητικώς εφραινέσθωσαν. Άγγελοι καί άνθρωποι, πνευματικώς πανηγυρίσωμεν, ότι Θεός εν σαρκί επέφανε, τοίς εν σκότει καί σκιά καθημένοις, γεννηθείς εκ γυναικός, Σπήλαιον καί φάτνη υπεδέξαντο αυτόν, Ποιμένες τό θαύμα ανακηρύττουσι, Μάγοι εξ Ανατολών, εν Βηθλεέμ δώρα προσάγουσιν, ημείς δέ τόν αίνον αναξίοις χείλεσιν, αγγελικώς αυτώ προσάξωμεν, Δόξα εν υψίστοις Θεώ, καί επί γής ειρήνη, ήλθε γάρ η προσδοκία τών εθνών, ήλθεν, έσωσεν ημάς, εκ τής δουλείας τού εχθρού.

Ο αυτός, τού αυτού

Ο ουρανός καί η γή, σήμερον ηνώθησαν, τεχθέντος τού Χριστού, Σήμερον Θεός επί γής παραγέγονε, καί άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε, Σήμερον οράται σαρκί, ο φύσει αόρατος, διά τόν άνθρωπον, διά τούτο καί ημείς δοξολογούντες, βοήσωμεν αυτώ, Δόξα εν υψίστοις Θεώ, καί επί γής ειρήνη, ήν ημίν εβράβευσεν, η παρουσία σου, Σωτήρ ημών δόξα σοι.

Ο αυτός, τού αυτού

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, έν Βηθλεέμ ακούω, υπό Ασωμάτων σήμερον, τώ επί γής ειρήνην, ευδοκήσαντι γενέσθαι. Νύν η Παρθένος ουρανών πλατυτέρα, εξανέτειλε γάρ φώς τοίς εσκοτισμένοις, καί ταπεινούς ύψωσε, τούς αγγελικώς μελωδούντας, Δόξα εν υψίστοις Θεώ.

Ο αυτός

Τόν κατ’ εικόνα καί ομοίωσιν, ρύσαντα εκ παραβάσεως, ιδών ο Ιησούς, κλίνας ουρανούς κατέβη, καί ώκησεν εν μήτρα παρθενική αναλλοιώτως, ίνα εν αυτή, τόν φθαρέντα Αδάμ, αναπλάση κράζοντα, Δόξα τή επιφανεία σου, ο λυτρωτής μου καί Θεός.

Δόξα…  Ήχος πλ. α’

Ιωάννου Μοναχού

Μάγοι Περσών Βασιλείς, επιγνόντες σαφώς, τόν επί γής τεχθέντα, Βασιλέα ουράνιον, υπό λαμπρού αστέρος ελκόμενοι, έφθασαν εν Βηθλεέμ, δώρα προσφέροντες έγκριτα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, καί πεσόντες προσεκύνησαν, είδον γάρ εν τώ Σπηλαίω, βρέφος κείμενον τόν Άχρονον.

Καί νύν…  Ήχος πλ. β’

Γερμανού

Χορεύουσιν Άγγελοι πάντες εν ουρανώ, καί αγάλλονται σήμερον, σκιρτά δέ πάσα η κτίσις, διά τόν γεννηθέντα εν Βηθλεέμ, Σωτήρα Κύριον, ότι πάσα πλάνη τών ειδώλων πέπαυται, καί βασιλεύει Χριστός εις τούς αιώνας. […]

Απολυτίκιον  Ήχος δ’ εκ γ’

Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τώ κόσμω, τό φώς τό τής γνώσεως, εν αυτή γάρ οι τοίς άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σέ προσκυνείν, τόν Ήλιον τής δικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα σοι.

24/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η κατά Σάρκα Γέννησις τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Iησού Χριστού.

αντιχριστοκάλαντα!….

Σε ποιους -και φέτος- άρχοντες

Τα κάλαντα να πούμε;
Και τα «καλά Χριστούγεννα»
Σε ποιους να ευχηθούμε!

Αφού στη μπανανία μας
Άρχοντες δεν υπάρχουν….
Και στη σκλάβα πατρίδα μας
Γερμαναράδες άρχουν!…

Κι οι μάγοι τώρα του Χριστού
Πώς να τα βρουν τα ίχνη.
Που το λαμπρό τ’ αστέρι του
Πνίγει η αιθαλομίχλη!…

Χριστός γεννάται, αδελφοί
Εν βηθλεέμ τη πόλει
Και τη ζωή του απειλούν
Ηρώδες και διαβόλοι…

Οι τοκογλύφοι όλης της Γης
Η φύτρα των διαβόλων
Σ’ όλη τη Γη αναζητούν
Το Βασιλιά των όλων…

Εκατομμύρια παιδιά
Άσπλαχνα τα αρπάζουν
Και στο βωμό του Μαμωνά
Απάνθρωπα θυσιάζουν…

Κι έτσι ως πανηγυρίζουνε
Ηρώδες και διαβόλοι
Βαριά πενθεί ο ουρανός
Και οι αγγέλοι όλοι …

Κι εμείς οι-τάχα-χριστιανοί,
Που το Θεό υμνούμε
Τους δολοφόνους των λαών
Τυφλά ακολουθούμε!

Και τους απανταχού της γης
Δήμιους χειροκροτούμε…

Υ. Γ. Και, παρόλα αυτά εύχομαι ολόψυχα σε όλους: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και καλή λευτεριά!

Αφού, σε πείσμα όλων των αντίχριστων δολοφόνων και εφιαλτών, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός…

Που μακάρι να απαλλάξει εμάς και όλους τους λαούς τη Γης απ’ τα δηλητηριώδη φίδια και τα ανθρωποφάγα θεριά!

Και θα γίνει! Αρκεί να βγάλουμε την δουλόφρονα προβιά και να ντυθούμε-όπως και οι πρόγονοί μας- την ανύσταχτη αγάπη για τη λευτεριά!

παπα-Ηλίας http://papailiasyfantis.wordpress.com

24/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο αντιχριστοκάλαντα!….

Τι ακριβώς συνέβη με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, κάντε κλικ εδώ + 

http://ellanodikis.com/

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=436139

24/12/2011 Posted by | Παγκόσμια θέματα | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι ακριβώς συνέβη με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Κλίμαξ – Λόγος Δʹ: Περὶ τῆς μακαρίας, καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς. Κείμενο και μετάφραση

View this document on Scribd

Πηγή (επεξεργασμένου) αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, κάντε κλικ εδώ + 

24/12/2011 Posted by | κείμενο και μετάφραση. | , , , , , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κλίμαξ – Λόγος Δʹ: Περὶ τῆς μακαρίας, καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς. Κείμενο και μετάφραση

Οι πραγματικοί εγχώριοι τρομοκράτες

….Τα περισσότερα που κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πέρα ​​από τα όρια των συνταγματικών διατάξεων. Αυτό την καθιστά παράνομη. Αυτό το οποίο είναι παράνομο τελικά τρομοκρατεί την κοινωνία. Ο Jefferson μας είπε ότι ο θεμελιώδης νόμος της γης θα πρέπει να θεωρείται ως η αλυσίδα που κρατάει ένα ιδιότυπο επικίνδυνο θηρίο (την κεντρική κυβέρνηση). Για ένα διάστημα το θηρίο είχε με επιτυχία δεσμευθεί. Ωστόσο, γλίστρησε από τις αλυσίδες του για τα καλά το 1865 και η δημοκρατία μας χάθηκε. Σήμερα, ζούμε κάτω από ένα περίεργο συνδυασμό σοσιαλισμού και φασισμού που σίγουρα θα ικανοποιούσε τον Χίτλερ, τον Στάλιν, τον Λένιν, τον Μάο και θα έκανε τους Ιδρυτές μας να νιώθουν αηδία.

Το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο είναι αρκετά σαφές-υπήρχε μια αργή και σταθερή επανάσταση, και οι περισσότεροι Αμερικανοί ήταν κοιμισμένοι, ενώ αυτή δούλευε υπομονετικά το δρόμο της μέσα σχεδόν σε κάθε ίδρυμα στη χώρα. Μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Αλλά σύντομα θα το καταλάβουν… ….μέσω Οι πραγματικοί εγχώριοι τρομοκράτες | Φιλούμενος -Eνάντια στην νέα τάξη πραγμάτων.

24/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εθνικά θέματα, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι πραγματικοί εγχώριοι τρομοκράτες

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἡ ταύτισις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὰς θέσεις τῆς Μασωνίας, εἶναι σύμπτωσις;

◇ Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη. «Τὸ παιδίον Ἰησοῦς Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορίας».

◇ Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ συσκότισίς του.Τοῦ πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

◇ «Ὁ Θεὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», ἀπὸ ὁμιλίαν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Μάρκου Μανώλη.

◇ «Ἤγηρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν» (Λουκ. 1, 69). Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου.

◇ Ὁ κ. Γ. Καρατζαφέρης ἐπιλέγει τήν ἠθικήν ἀτίμωσιν ἀπό τήν ὑπερήφανον ἐθνικήν στάσιν.

◇ Κατηργήθη τό Συνοδικόν σύστημα;

◇ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης εἰς τήν ἀκαδημαϊκόν κ. Γλύκατζη-Ἀρβελέρ;

◇ Νά ἀνακληθῆ ἡ ἀπόφασις διά τήν κατασκευήν ἀποτεφρωτηρίου νεκρῶν εἰς τόν Δῆμον Μαρκοπούλου ζητεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος μέ ἐγκύκλιόν του.

◇ Πάθημα Παπικῶν εἰς τὴν Κέρκυραν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον

http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-23122011.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1907

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται διαρκώς τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο φύλλο 1929, το 1907, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1907 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.  

24/12/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η]

1) Κατά τό ἴδιο δέ ἔτος, ἐπειδή ἡ Σάρα εἶχε δεῖ ὅτι εἶναι στείρα, εἶπε στόν ᾽Αβραάμ: “᾽Ιδού ὁ Θεός μέ ἀπέκλεισε, γιά νά μή γεννήσω. Πήγαινε μέ τή θεραπαινίδα σου, μήπως καί βρῶ παρηγοριά ἀπό ἐκείνη”(Γεν 16, 2). ᾽Αφοῦ δέ ὁ ᾽Αβραάμ τήν παρότρυνε νά κάνη ὑπομονή καί δέν τήν ἔπεισε, γράφθηκε: “Ὑπάκουσε στά λόγια τῆς συζύγου του, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τήν ῎Αγαρ τήν Αἰγύπτια, τήν ὁποία τῆς εἶχε δώσει ὁ Φαραώ μέ ἄλλα (δῶρα) τήν ἡμέρα πού τήν πῆρε κοντά του ὡς σύζυγο”(Γεν 16, 2-3).

2) Ἀφοῦ δέ ἐκείνη (ἡ ῎Αγαρ) συνέλαβε, ἔδειξε περιφρόνησι στήν κυρία της, ἡ ὁποία ὑποτιμήθηκε στά μάτια τῆς ῎Αγαρ διότι πίστευσε ὅτι ὁ γόνος της θά εἰσέλθη καί θά κληρονομήση τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καί ὅταν μπόρεσε ἡ Σάρα, τήν ἅρπαξε καί τήν ἐπέπληξε τότε δηλ. πού θεώρησε ὅτι, ἄν καί αὐτή (ἡ ῎Αγαρ) ἦταν θεραπαίνιδα τῆς (Σάρας) πρίν δοθῆ στό σύζυγό της, σήμερα ἔγινε σύννυμφός της· περιφρονώντας, λοιπόν, ἡ ῎Αγαρ τή σύζυγο τοῦ ᾽Αβραάμ γιά νά μήν καταφρονήση καί τόν ᾽Αβραάμ, τοῦ εἶπε (ἡ Σάρα): “᾽Εγώ σέ πίεσα, ἐπειδή δέν σέ ἀντάλλαξα μέ τό βασιλιά, ἐσύ, ὅμως, σήμερα προτίμησες τή θεραπαίνιδα ἀπό ἐμένα”.      …………. μέσω ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η].

24/12/2011 Posted by | Αγ. Εφραίμ του Σύρου, ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ 14η]