ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 22

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Μεγαλομάρτυς (ἢ Φαρμακολύτρια)

Ὁ πατέρας της ἦταν Ῥωμαῖος πατρίκιος, Πραιτεξτάτος ὀνομαζόμενος καὶ ἡ μητέρα της Φαῦστα. Ἡ Ἀναστασία διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σώματος, τὴν μόρφωση, τὸ ἄμεμπτο ἦθος καὶ τὴν σωφροσύνη της. Σὲ μικρὴ ἡλικία, παντρεύτηκε ἕνα Ῥωμαῖο ἄρχοντα, τὸν Ποπλίονα. Αὐτὸς ἦταν φανατικὸς εἰδωλολάτρης καὶ μισοῦσε θανάσιμα τοὺς χριστιανούς. Ἡ Ἀναστασία, ὅμως, ὄχι. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν ἄργησε νὰ δεχθεῖ τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ νὰ γίνει χριστιανή. Ἀλλὰ καὶ ἡ στάση της δὲν ἦταν παθητική. Ἔβαζε φτωχὰ ῥοῦχα καὶ πήγαινε στὶς φυλακές, ὅπου ἔδινε τροφὲς καὶ χρήματα στοὺς φυλακισμένους χριστιανοὺς μάρτυρες. Ὅταν ἔμαθε αὐτὸ ὁ σύζυγός της, ἐξοργισμένος τῆς εἶπε ὅτι, ἂν δὲν ἀλλάξει τὸ χριστιανικό της φρόνημα, θὰ γίνει ὁ χειρότερος ἐχθρός της. Ἡ Ἀναστασία, χωρὶς νὰ ταραχθεῖ, ἀπάντησε στὸ σύζυγό της ὅτι αὐτὰ ποὺ λέει δὲν τὴν ἐκπλήσσουν, οὔτε τὴν φοβίζουν. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἐνημέρωσε τοὺς ἀγωνιζόμενους πιστούς Του ὅτι: «Ἐχθροί του ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ». Δηλαδή, ἐχθροί του πιστοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ του, ποὺ δὲ θὰ δεχθοῦν τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο φέρνει τὴν ἀληθινὴ καὶ οὐράνια εἰρήνη. Τότε ὁ Ποπλίων χωρὶς δισταγμὸ τὴν κατήγγειλε στὸ Διοκλητιανό. Αὐτὸς τὴν φυλάκισε καὶ κατόπιν τὴν ἐξόρισε σὲ ἕνα νησί, ὅπου ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο μέσα στὴ φωτιά. ……… μέσω Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 22.

Advertisements

21/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Συναξάρι | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 22

Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (22/12).

Ὅλην ἀποθέμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἄδυτος Ἥλιος, Παρθενικῶν ἐκ λαγόνων, ἀνίσχειν ἐπείγεται, τοῦ φωτίσαι ἅπασαν τὴν ὑφήλιον, καθαροῖς ὄμμασι, καὶ ἁγναῖς πράξεσιν, ὑπαντῆσαι τούτῳ σπεύσωμεν, καὶ ὑποδέξασθαι, νῦν ἑτοιμασθῶμεν ἐν πνεύματι, ἐρχόμενον εἰς ἴδια, ξένῳ τοκετῷ ὡς ηὐδόκησεν, ὅπως ξενωθέντας, ἡμᾶς τῆς ἐν Ἐδὲμ διαγωγῆς, ἐπαναγάγῃ ὡς εὔσπλαγχνος, Βηθλεὲμ τικτόμενος.  […]

Ὡς περικαλέστατα τὰ σά, Μάρτυς προτερήματα! ὡς εὐκλεεῖς οἱ ἀγῶνές σου! ὡς περιβόητος, ἡ Ὁμολογία! ὡς πολλὰ τὰ θαύματα, καὶ ἄπειρα τὰ θεῖα τεράστια! δι’ ὧν δοξάζει σε, εἰς αἰῶνας ὃν ἐδόξασας, ἐναθλοῦσα, τοῖς σεπτοῖς σου μέλεσι.

Στέργουσα τὴν εὔκλειαν σεμνή, τῶν ἀθλούντων ἔσπευσας, τούτων τὸν ζῆλον μιμήσασθαι· ὅθεν ὑπήνεγκας, πόνους σφοδροτάτους, καὶ νῦν θεία χάριτι, κουφίζεις πάντα πόνον Πανεύφημε, ἐκ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σωμάτων τῶν τιμώντων σου, τοὺς ἀγῶνας, καὶ τὰ προτερήματα.  […]

Δόξα… Τῆς Ἁγίας Ἦχος β’

Τῆς ἀναστάσεως εἴληφας τὸ δώρημα, Ἀναστασία πανεύφημε, ἀθληφοροῦσα ἐν τῷ σταδίῳ· δαιμόνων γὰρ ἐξηφάνισας πληθύν, καὶ πόντῳ παρέδωκας ἀθληφόρε, Μάρτυς ἀξιοθαύμαστε.

Καὶ νῦν … Προεόρτιον

Ἦχος πλ. β’ Βύζαντος

Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις; τὶς ὁ τεκών σε, τὶς καὶ ἡ Μήτηρ σου; πῶς τὸν Κτίστην φέρεις ἐν ἀγκάλαις; πῶς οὐκ ἐφθάρης τὴν νηδύν; μεγάλων χαρισμάτων ἐπὶ σοί, φρικτῶν μυστηρίων ἐπὶ γῆς τελουμένων, ὁρῶμεν Παναγία, καὶ προευτρεπίζομεν ἐπάξιόν σοι χρέος, ἐπὶ γῆς τὸ Σπήλαιον, καὶ οὐρανὸν αἰτοῦμεν, παρασχεῖν τόν ἀστέρα, καὶ Μάγοι δὲ προέρχονται, ἀπὸ Ἀνατολῶν τῆς γῆς, εἰς Δυσμὰς θεάσασθαι, τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ὡς βρέφος γαλουχούμενον. […]

 Ἀπολυτίκιον, Προεόρτιον

Ἦχος δ’ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ, Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα, Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Δόξα… Τῆς Ἁγίας

Ἦχος δ’ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῇ φωνῇ, Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι, καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου, καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνῄσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί, ἀλλ’ ὡς θυσίαν ἄμωμον, προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νῦν …

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ, Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα, Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

http://analogion.gr/glt/texts/Dec/22.uni.htm

21/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (22/12).

Δεκάδες δις επιχειρεί να επαναπατρίσει στη Ρωσία ο Πούτιν

Αποφασισμένος να λάβει μέτρα για να επαναπατρίσει δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρωθυπουργός, ο οποίος θεωρεί ότι προκαλούν αιμορραγία στη ρωσική οικονομία οι υπεράκτιες εταιρείες, επιχειρεί επαναπατρισμό κεφαλαίων στο Κρεμλίνο μέχρι το Μάρτιο. Σύμφωνα, με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Ρόιτερς μιλώντας χθες σε συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για την ενεργειακή πολιτική, τόνισε ότι: «ήρθε η ώρα να τεθεί ένα τέλος στην υπεράκτια νομοθεσία, η οποία υφίσταται από την εποχή των άγριων ιδιωτικοποιήσεων».  …. http://geopoliticsdailynews.blogspot.com/2011/12/blog-post_8887.html

21/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Παγκόσμια θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δεκάδες δις επιχειρεί να επαναπατρίσει στη Ρωσία ο Πούτιν

Ὅσο λιγότερα ἔχει κάποιος τόσο πιό εὐτυχισμένος εἶναι. Αγ. Αντωνίου

«Ὅσο πιό μέτριο (ταπεινό) βίο (καί μικρή περιουσία) ἔχει κάποιος» μᾶς διδάσκει ὁ Μέγας Ἀντώνιος «τόσο πιό εὐτυχισμένος εἶναι. (Καί αὐτό συμβαίνει) Διότι δέν φροντίζει γιά πολλά. (Δέν φροντίζει) Γιά δούλους, γεωργούς καί τήν ἀπόκτηση ἀλόγων ζώων.

Διότι (ἐκεῖνο πού συμβαίνει συνήθως εἶναι ὅτι) προσηλώνοντας σ’ αὐτά τούς ἑαυτούς μας καί περιπίπτοντας στίς δυσκολίες (πού ἀνακύπτουν) ἀπό αὐτά (στή συνέχεια) κατηγοροῦμε τόν Θεό.

Μὲ τὴν αὐθαίρετη ἐπιθυμία μας (δηλαδή τήν ἐπιθυμία γιά πολλά κτήματα καί περιουσία, ἡ ὁποία δέν συνάδει μέ τήν μόνη θεάρεστη ἐπιθυμία πού πρέπει νά ἔχουμε καί αὐτή εἶναι ὁ Θεός καί ἡ ὁμοίωσή μας μέ Αὐτόν) ἀρδεύεται ὁ θάνατος καὶ ἔτσι μένομε στὸ σκοτάδι τοῦ ἁμαρτωλοῦ βίου, παραμένοντας  στὴν πλάνη, χωρὶς ν’ ἀναγνωρίζομε τούς (ἀληθινούς) ἑαυτούς μας (πού εἶναι πλασμένοι γιά νά εὐχαριστοῦν καί ὄχι νά κατηγοροῦν τόν Θεό)»[1].

Οἱ πολλές κτήσεις καί μεγάλες περιουσίες ἔχουν καί μεγάλες φροντίδες καθώς καί μεγάλες δυσκολίες-στενοχώριες. Ἡ ἀκτημοσύνη ἤ ἔστω ἡ ὀλιγοκτημοσύνη εἶναι αὐτή πού ὁδηγεῖ στήν ἀμεριμνία-ὀλιγομεριμνία καί ἡ ἀμεριμνία στήν εὐδαιμονία.

μέσω Ὅσο λιγότερα ἔχει κάποιος τόσο πιό εὐτυχισμένος εἶναι | ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ hristospanagia1.

21/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Καταπολέμηση παθών, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ὅσο λιγότερα ἔχει κάποιος τόσο πιό εὐτυχισμένος εἶναι. Αγ. Αντωνίου

Ἐκεῖνος ποὺ τρέχει νὰ φθάση τὴν ἀπάθεια… κάθε ἡμέρα ποὺ δὲν συνέβη νὰ τὸν κακολογήσουν, σκέπτεται ὅτι ζημιώθηκε… Αγ. Ιωάννης Κλίμακος

ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ 4, 130-134.

Περὶ τῆς μακαρίας, καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς.

Κείμενο και μετάφραση

130. Ὅσοι ἐξ ὑπακοῆς ἀπεπήδησαν, οὗτοί σοι ἀναγγελοῦσι τὴν ταύτης ὠφέλειαν. Τότε γὰρ ἔγνωσαν ἐν ποίῳ οὐρανῷ ἵστανται.

130. Ὅσοι ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὴν ὑπακοή, αὐτοὶ θὰ σοῦ παραστήσουν καλύτερα τὴν ὠφέλειά της. Διότι τότε κατάλαβαν σὲ ποιὸ οὐρανὸ ἐζοῦσαν.

131. Ὁ πρὸς τὴν ἀπάθειαν καὶ τὸν Θεὸν τρέχων, πᾶσαν ἡμέραν, ἐν ᾗ οὐ λοιδορεῖται, πολλὴν ζημίαν λογίζεται.

131. Ἐκεῖνος ποὺ τρέχει νὰ φθάση τὴν ἀπάθεια καὶ τὸν Θεόν, κάθε ἡμέρα ποὺ δὲν συνέβη νὰ τὸν κακολογήσουν, σκέπτεται ὅτι ζημιώθηκε πολύ.

132. Ὥσπερ τὰ δένδρα ὑπὸ τῶν ἀνέμων σειόμενα, βαθείας ῥίζας καταβάλλουσιν· οὕτω καὶ οἱ ἐν ὑπακοῇ διατρίβοντες ἰσχυρὰς καὶ ἀσαλεύτους ψυχὰς κέκτηνται.

132. Ὅπως τὰ δένδρα ποὺ σείονται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους ρίχνουν βαθειὲς ρίζες, ἔτσι καὶ ὅσοι ζοῦν σὲ ὑπακοὴ ἀποκτοῦν δυνατὲς καὶ ἀκλόνητες ψυχές.

133. Ὅστις καθ’ ἡσυχίαν καθήμενος, ἐπέγνω τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, καὶ μετελθὼν πέπρακεν ὑπακοῇ, οὗτος τυφλὸς ὢν, ἀκόπως πρὸς Χριστὸν ἀνέβλεψε.

133. Ἐκεῖνος ποὺ ζοῦσε ἡσυχαστικὴ ζωὴ καὶ ἀντελήφθηκε τὴν ἀδυναμία του, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπῆγε καὶ πουλήθηκε στὴν ὑπακοή, ἦταν ἄνθρωπος τυφλὸς ποὺ χωρὶς κόπο βρῆκε τὸ φῶς του καὶ ἀντίκρυσε τὸν Χριστόν.

134. Στῆτε, στῆτε, καὶ πάλιν ἐρῶ, στῆτε τρέχοντες, ἀδελφοὶ ἀθληταὶ, ἀκούοντες περὶ ὑμῶν τοῦ σοφοῦ ἐκείνου βοῶντος· Ὡς χρυσὸν ὁ Κύριος ἐν χωνευτηρίῳ, μᾶλλον δὲ ἐν κοινοβίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς, καὶ ὡς ὁλοκαύτωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτοὺς ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ· ᾧ ἡ δόξα, καὶ τὸ κράτος αἰώνιον σὺν Πατρὶ ἀνάρχῳ καὶ Πνεύματι ἁγίῳ καὶ προσκυνητῷ, Ἀμήν.

134. Μείνατε σταθεροί, μείνατε σταθεροί, καὶ πάλι σᾶς λέγω, μείνατε σταθεροὶ στὸν δρόμο ποὺ τρέχετε, ἀδελφοί μου ἀθληταί. Καὶ ἂς ἠχοῦν στὰ αὐτιά σας τὰ λόγια ἐκείνου τοῦ σοφοῦ ποὺ τονίζουν γιὰ σᾶς: «Ὁ Κύριος τοὺς ἐδοκίμασε σὰν χρυσάφι στὸ χωνευτήριο, ἢ καλύτερα στὸ Κοινόβιο, καὶ σὰν ὁλοκαύτωμα θυσίας τοὺς δέχθηκε στοὺς κόλπους του» (πρβλ. Σοφ. Σολομ. γ´ 6).

Βαθμὶς ἰσάριθμη μὲ τοὺς Εὐαγγελιστάς. Σύ, ἀθλητά, ποὺ ἔφθασες σ᾿ αὐτήν, μεῖνε σταθερὸς καὶ τρέχε χωρὶς φόβο.

Πηγή (επεξεργασμένου) αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

21/12/2011 Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἐκεῖνος ποὺ τρέχει νὰ φθάση τὴν ἀπάθεια… κάθε ἡμέρα ποὺ δὲν συνέβη νὰ τὸν κακολογήσουν, σκέπτεται ὅτι ζημιώθηκε… Αγ. Ιωάννης Κλίμακος

Νότια του Καστελόριζου το Kuznetsov πριν από την Πρωτοχρονιά (βίντεο)

Πριν την Πρωτοχρονιά θα βρίσκεται νότια του Καστελόριζου (Μεγίστη) και ανατολικά της Κρήτης η ρωσική δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου Admiral Kuznetsov, καθοδόν προς την Συρία. Αυτές τις ημέρες η ναυτική δύναμη πλέει προς τα Στενά της Μάγχης τα οποία εκτιμάται ότι θα τα έχει διασχίσει μέχρι την Παρασκευή.

Νωρίτερα, στις 19 Δεκεμβρίου τα πλοία της μάδας κρούσης είχαν ανεφοδιαστεί με καύσιμα τρόφιμα και νερό από τα πέντε ρωσικά πλοία υποστήριξης που πλέουν μαζί της, στο κόλπο του Morey Firth της Βόρειας Σκωτίας. Ο ρωσικός Στόλος την περίοδο αυτή πραγματοποιεί αεροναυτικές ασκήσεις στην βόρεια θάλασσα καθοδόν προς την Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Βόρειου Στόλου του ρωσικού Ναυτικού, οι ασκήσεις των ρωσικών πλοίων περιλαμβάνουν συνεργασία με τα αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου Admiral Kuznetsov και ασκήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου με τα ελικόπτερα των δύο πλοίων επιφανείας και του αεροπλανοφόρου.

Μαζί με το αεροπλανοφόρο και τα πτητικά του μέσα, ασκούνται το καταδρομικό Admiral Chabanenko καθώς και η φρεγάτα Yaroslav Mundry.

Μόλις εισέρθει στην Μεσόγειο η ομάδα κρούσης θα συναντήσει την φρεγάτα Ladny κλάσης Krivak II η οποία ανήκει στο στόλο της Μαύρης θάλασσας. Η ρωσική φρεγάτα επισκέφτηκε την γαλλική Ναυτική βάση της Tulon την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και πλέον αναμένει τον ρωσικό Στόλο στην δυτική Μεσόγειο.

Τελικός προορισμός της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Admiral Kuznetsov, είναι η Συρία και πιο συγκεκριμένα το λιμάνι της Ταρτούς όπου και θα πραγματοποιηθούν αεροναυτικά γυμνάσια σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Συρίας στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην διεθνή κοινότητα ότι η ρωσική κυβέρνηση στηρίζει τον πρόεδρο Άσαντ.

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=30133&Itemid=52

21/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νότια του Καστελόριζου το Kuznetsov πριν από την Πρωτοχρονιά (βίντεο)

Μήνυση Μητροπολίτου Πειραιώς κατά Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου

Ἐξοχώτατε Κύριε Εἰσαγγελεῦ, μετά πολλῆς θλίψεως καί βαθυτάτου ἄλγους εὑρίσκομαι στήν δυσχερεστάτη θέση νά ὑποβάλω ἔγκλησιν γιά ποινική καταδίωξη γιά παράβαση τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος καί τῶν Α.Ν. 1363/38 ἄρθρα 4 καί 5 ὡς ἀντικατεστάθησαν ἀπό τό ἄρθρο 2 τοῦ Α.Ν. 1672/1939 κατά τῶν ὡς ἄνω προσώπων, τοῦ μέν πρώτου ὡς ἠθικοῦ αὐτουργοῦ καί τῶν ἑτέρων δύο ὡς φυσικῶν αὐτουργῶν καί εἰδικώτερον εἰς τό ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Μοναχικοῦ Τάγματος Ἁγίου Ἰωσήφ τῆς ἐμφανίσεως καί ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Jeanne d’ Arc» λειτουργοῦν ἐκπαιδευτήριον ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς ἡγουμένης ἀδ. Ἀλβέρτας φοιτοῦν τέκνα ὀρθοδόξων καί ρωμαιοκαθολικῶν γονέων καί κατ’ ἔτος κατά τήν ἔναρξιν τοῦ εἰρημένου σχολείου τῆς Πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, τελεῖται ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός τῆς νέας σχολικῆς περιόδου ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐφημερίου Πειραιῶς κ. Ἰωάννου Πάτση, καί διά τούς ὀρθοδόξους μαθητάς, γεγονός πού ἀπάδει εἰς τήν ἐκκλησιολογίαν καί ποιμαντικήν τῆς Ἐκκλησίας διότι ἀμβλύνει τήν ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν τῶν μικρῶν εὐπλάστων μαθητῶν, ἐπιφέρει μίαν συγκρητιστικήν οἰκουμενιστικήν ἀντίληψιν καί ἐμπίπτει εἰς τάς περί προσηλυτισμοῦ διατάξεις τοῦ δικαιϊκοῦ ἐν Ἑλλάδι συστήματος. Τό γεγονός αὐτό συνέβη καί ἐφέτος στίς 11/9/2011 καί ὡς προκύπτει ἀπό τήν συνημμένη τοπική Ἐφημερίδα «Ὁ φάρος τῆς Τήνου» ἀρ. φύλλου 83 σελ. 3 ἀποτελεῖ συνήθη πρακτική. …….. μέσω Μήνυση Μητροπολίτου Πειραιώς κατά Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου.

21/12/2011 Posted by | Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ., Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μήνυση Μητροπολίτου Πειραιώς κατά Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου