ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων

Η ΛΕΞΙ βασιλεὺς «σοκάρει» ὡρισμένους, καὶ ἰδίως πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δημοκράτες, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα εἶνε δικτάτορες μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα καὶ δυνάστες τοῦ λαοῦ. ᾿Επὶ πλέον, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ σημερινὴ θλιβερωτάτη κατάστασι τῆς ῾Ελλάδος, κατάστασι διπλῆς χρεωκοπίας, πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς, ἀπωλείας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ διεθνοῦς εὐτελισμοῦ, οἱ ψευτοδημοκράτες πολιτικοὶ ἐμφανίζονται ὡς πατριῶτες, ἐνῷ εἶνε προδότες τῆς Πατρίδος, καὶ ὡς σωτῆρες τῆς ῾Ελλάδος, ἐνῷ εἶνε ὀλετῆρες, καταστροφεῖς.

῎Ερχονται τὰ Χριστούγεννα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν. Χριστούγεννα βεβαίως ἔρχονται γιὰ τοὺς πιστούς, ὄχι γιὰ τοὺς ἀποστάτες ἀπὸ τὴν πίστι. Χριστούγεννα ἔρχονται γιὰ τοὺς χριστιανούς, ὄχι γι᾿ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι βαπτίσθηκαν χριστιανοί, ἀλλ᾿ ἔγιναν ἀχρίστιανοι ἢ καὶ ἀντίχριστοι, ποικιλοτρόπως πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μεγάλοι δὲ ἀχρίστιανοι καὶ ἀντίχριστοι εἶνε οἱ ἀνάξιοι καὶ κακοὶ πολιτικοί.

μέσω ΑΚΤΙΝΕΣ: Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων.

16/12/2011 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Νικόλαος Σωτηρόπουλος | ,

Sorry, the comment form is closed at this time.