ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Εγκύκλιος Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Μητρ. Πειραιώς

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων κατ’ ἔτος καλούμεθα, ὅπως σκεφθῶμεν βαθύτερον τήν σημασίαν τοῦ γεγονότος τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Λόγου. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον, διότι συνήθως παραμένομεν εἰς τήν στενήν ἀντίληψιν περί αὐτῆς, δηλαδή εἰς τήν σωτηριολογικήν. Πράγματι ὁ Λόγος  ἐνηνθρώπισε διά νά σώση τούς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν τόν Χριστόν Κυρίου ἀνθρώπους. Ἢ ἀντίληψις αὐτή εἶναι ἡ πρωταρ¬χικὴ καὶ ἡ ἀμέσως μετά τοῦ γεγονότος τῆς Ἐνσαρκώσεως συνδεδεμένη, ὅταν μάλιστα θεωρῆται ἐν ἀπολύτῳ συναφείᾳ μετὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Αναστάσεως.

Πέραν τῆς ἐννοίας αὐτῆς ὅμως, ἢ μᾶλλον ἐκτός τοῦ ἀποτελέσματος τούτου, τῆς σωτηρίας δηλαδή τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν, ὑπάρχει μία εὐρυτέρα ἔννοια ἀναποσπάστως συνδεδεμένη μετὰ τῆς στενωτέρας αὐτῆς. Ἔννοοῦμεν τήν  ἐπίδρασιν της Ἐνσαρκώσεως ἒφ’ ὁλοκλήρου της ἱστορίας καί τῆς ἐξελίξεως αὐτῆς καθώς καί τῆς συμβολῆς της εἰς τήν πρόοδον τοῦ πολιτισμοῦ. Διά τῆς στενῆς μόνον ἀντιλήψεως τῆς Ἐνσαρκώσεως παραγνωρίζεται συνήθως τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐνσάρκωσις ἐπιφέρει ριζικήν ἀλλαγήν τῆς ἐνοράσεως τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ ἀνθρώπου καί παίζει  βασικόν ρόλον εἰς τήν σύμφωνον πρός τήν ἐνόρασιν ταύτην  συνολικήν καί ἀτομικήν προσπάθειαν ὅλων καὶ τήν δρᾶσιν των εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς, ἐπιστημονικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς.

μέσω Εγκύκλιος Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Μητρ. Πειραιώς.

16/12/2011 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ., ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.