ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’]

Και μολονότι με τη δημιουργία Του και ευλογία είχε δημιουργηθή και ευλογηθή να κυριεύση τη γη και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτή, όμως (ο Θεός) τον έκανε να κατοική στον παράδεισο. Με τις ευλογίες Του ο Θεός έδειξε βέβαια την πρόγνωσί του. Και με τον τόπο, όπου τον τοποθέτησε, έδειξε την εύνοιά του.

Βέβαια, ας μη λένε ότι ο παράδεισος δεν δημιουργήθηκε χάριν (τού Αδάμ), διότι στον παράδεισο τον τοποθέτησε.

Και αντιστρόφως, ας μη λέγεται ότι ο Θεός αγνοούσε ότι (ο άνθρωπος) επρόκειτο να αμαρτήση, (διότι) για τη γη τον ευλόγησε˙ και τον ευλόγησε πριν την παράβασι της εντολής, ούτε τυχόν για να λέγεται ότι με την παράβασι τού ευλογημένου (ανθρώπου) εμποδίζονταν οι ευλογίες τού ευλογούντος (Θεού), και ότι (δήθεν) ο κόσμος θα επανερχόταν στο μηδέν εξαιτίας της αμαρτίας εκείνου, χάριν τού οποίου δημιουργήθηκαν όλα.

Δεν τον ευλόγησε, λοιπόν, σαν στον παράδεισο, επειδή ο τόπος αυτός και όσα βρίσκονταν σ’ αυτόν είχαν ευλογηθή· από πριν τον ευλόγησε σαν στη γη, ώστε με την ευλογία, με την οποία από πριν η ευμένειά Του έδινε, να συγχωρηθή η κατάρα της Γης, η οποία ήταν καταραμένη απ’ τη δικαιοσύνη. Μολονότι η ευλογία (τού Θεού) δόθηκε σαν υπόσχεσι, διότι ήταν εκπληρωτέα μετά την έξωσι (τού Αδάμ) απ’ τον παράδεισο, όμως η αγαθότητα (τού Θεού) προέβη στην εκπλήρωσι, επειδή έκανε (τον Αδάμ) που γεννήθηκε την ίδια μέρα να κατοική σε κήπο, και τον περιέβαλε με δόξα και τον έκανε να κυριαρχή πάνω σ’ όλα τα δέντρα τού παραδείσου.

Διαβάστε περισσότερα μέσω ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’].

06/12/2011 - Posted by | Αγ. Εφραίμ του Σύρου

Sorry, the comment form is closed at this time.

Αρέσει σε %d bloggers: