ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Προσευχή, γιά νά ἐξαλειφθῆ τελείως ἡ ἔχθρα μετά ἀπό μαλώματα καί παρεξηγήσεις. Ψαλμός 35

View this document on Scribd
Advertisements

25/11/2011 - Posted by | ψαλμοί, Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.