ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Γ. Θεόκλητος Διονυσιάτης. Ομιλία στην θεολογική σχολή,1997.

02/11/2011 Posted by | πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, Οικουμενισμός, Video | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γ. Θεόκλητος Διονυσιάτης. Ομιλία στην θεολογική σχολή,1997.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑʹ. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

View this document on Scribd

02/11/2011 Posted by | Κείμενα στη πρωτότυπη μορφή τους. | , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑʹ. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

Η Εκκλησία της Σερβίας ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο. Σήμερα (2/11 νέο ημερολόγιο) είναι 20/10 με το παλαιό και άρα είναι του Αγίου Αρτεμίου. Τιμής ένεκεν λοιπόν, ανεβάζουμε τα παρακάτω βίντεο:

02/11/2011 Posted by | Επίσκοπος Αρτέμιος, Video | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

Σωστή μόρφωση – πρόοδος στη τέχνη – αντιμετώπιση στον έλεγχο. Κλίμαξ

Κλίμαξ

ΛΟΓΟΣ Δʹ

Περὶ τῆς μακαρίας, καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς.

Κείμενο και μετάφραση.

117. Ἑώρακα ἄκαιρα καὶ κάλλιστα νήπια ἐν σχολῇ διὰ σοφίαν, καὶ παιδείαν, καὶ ὠφέλειαν παραγενόμενα· καὶ μηδὲν ἐκεῖσε εἰ μὴ δεινότητα καὶ κακίαν παιδευθέντα ἐκ τῆς τῶν λοιπῶν συνδιατριβῆς. Ὁ νοῦν ἔχων, νοήσει.

117. Εἶδα μικρὰ παιδιὰ ἀθῴα καὶ ἐκλεκτὰ ποὺ ἐπῆγαν στὸ σχολεῖο γιὰ σοφία καὶ μόρφωσι καὶ ὠφέλεια, καὶ δυστυχῶς σὲ τίποτε δὲν ἐπρόκοψαν, παρὰ μόνο στὴν σκληρότητα καὶ πονηρία καὶ κακία ἐξ αἰτίας τῆς συναναστροφῆς μὲ τοὺς ἄλλους μαθητάς! Ὅποιος ἔχει νοῦ, ἂς ἐννοήση τί θέλω νὰ εἰπῶ.

 

118. Ἀδύνατον τοὺς τέχνην μανθάνοντας ὁλοψύχως μὴ καθ’ ἡμέραν προκόπτειν ἐν αὐτῇ· ἀλλ’ οἱ μὲν τὴν προκοπὴν ἐπιγινώσκουσιν· οἱ δὲ οἰκονομικῶς ἀγνοοῦσιν.

118. Εἶναι ἀδύνατον αὐτοὶ ποὺ ἐπιδίδονται ὁλόψυχα στὴν ἐκμάθησι μιᾶς τέχνης, νὰ μὴ προοδεύουν ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα. Ἄλλοι ἀντιλαμβάνονται τὴν πρόοδό τους. Σὲ ἄλλους ὅμως πρὸς ὠφέλειάν τους δὲν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ τὴν γνωρίζουν.

 

119. Ἄριστος τραπεζίτης καθ’ ἑσπέραν τὸ τῆς ἡμέρας κέρδος ἢ ζημίαν πάντως ψηφίζει· οὐ δύναται δὲ σαφῶς γνῶναι, εἰ μὴ καθ’ ὥραν ἐν τῷ πινακιδίῳ σημειοῦται.

116. Ὁ καλὸς ἔμπορος μετρᾶ κάθε βράδυ τὸ κέρδος ἢ τὴν ζημία τῆς ἡμέρας. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀκριβὴ γνῶσι τοῦ πράγματος, ἐὰν δὲν κρατᾶ κάθε τόσο σημειώσεις. Ἡ ἐξέτασις τῆς κάθε ὥρας παρουσιάζει ἕτοιμο τὸν λογαριασμὸ τῆς ἡμέρας.

 

120. Τὰ γὰρ καθ’ ὥραν λογοθέσια τὸ καθημερινὸν φωτίζουσι· ὅταν ὀνειδιζόμενος, ἢ κατακρινόμενος ὁ ἄφρων δάκνηται, καὶ ἀντιλέγειν δοκιμάζει, ἢ συντόμως τῷ ἐπιπλήττοντι μετάνοιαν δέδωκεν, οὐ ταπεινώσεως χάριν, ἀλλὰ τοὺς ὀνειδισμοὺς παῦσαι βουλόμενος· τυπτόμενος σιώπα, καὶ καταδέχου ψυχῆς καυστῆρας, μᾶλλον δὲ ἁγνείας φωστῆρας. Παυσαμένου τοῦ ἰατροῦ, τότε τούτῳ μετανόει· ἐν τῷ θυμῷ γὰρ ἴσως οὐδὲ τὴν μετάνοιαν δέχεται.

120. Ὁ ἀνόητος μοναχὸς δαγκώνεται, ὅταν τὸν περιφρονοῦν ἢ τὸν ἐπιπλήττουν, καὶ προσπαθεῖ νὰ φέρη ἀντίρρησι καὶ νὰ δικαιολογηθῆ ἢ ἀντίθετα βάζει γρήγορα μετάνοια σ᾿ αὐτὸν ποὺ τὸν ἐπιπλήττει, ὄχι ἀπὸ ταπείνωσι, ἀλλὰ διότι θέλει νὰ σταματήσουν οἱ ὀνειδισμοί. Γι᾿ αὐτό, ὅταν σὲ περιγελοῦν νὰ σιωπᾶς καὶ νὰ δέχεσαι μὲ εὐχαρίστησι τοὺς καυστῆρες αὐτοὺς ποὺ προξενοῦν στὴν ψυχὴ ὁλόλαμπρη ἁγνότητα. Δεῖξε τὴν μετάνοιά σου στὸν ἰατρό, ὅταν σταματήση νὰ σὲ ἐλέγχη, διότι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θυμοῦ του ἴσως νὰ μὴ δέχεται τὴν μετάνοιά σου.

Πηγή (επεξεργασμένου) αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

Το κείμενο χωρίς μετάφραση:

117. Ἑώρακα ἄκαιρα καὶ κάλλιστα νήπια ἐν σχολῇ διὰ σοφίαν, καὶ παιδείαν, καὶ ὠφέλειαν παραγενόμενα· καὶ μηδὲν ἐκεῖσε εἰ μὴ δεινότητα καὶ κακίαν παιδευθέντα ἐκ τῆς τῶν λοιπῶν συνδιατριβῆς. Ὁ νοῦν ἔχων, νοήσει.

118. Ἀδύνατον τοὺς τέχνην μανθάνοντας ὁλοψύχως μὴ καθ’ ἡμέραν προκόπτειν ἐν αὐτῇ· ἀλλ’ οἱ μὲν τὴν προκοπὴν ἐπιγινώσκουσιν· οἱ δὲ οἰκονομικῶς ἀγνοοῦσιν.

119. Ἄριστος τραπεζίτης καθ’ ἑσπέραν τὸ τῆς ἡμέρας κέρδος ἢ ζημίαν πάντως ψηφίζει· οὐ δύναται δὲ σαφῶς γνῶναι, εἰ μὴ καθ’ ὥραν ἐν τῷ πινακιδίῳ σημειοῦται.

120. Τὰ γὰρ καθ’ ὥραν λογοθέσια τὸ καθημερινὸν φωτίζουσι· ὅταν ὀνειδιζόμενος, ἢ κατακρινόμενος ὁ ἄφρων δάκνηται, καὶ ἀντιλέγειν δοκιμάζει, ἢ συντόμως τῷ ἐπιπλήττοντι μετάνοιαν δέδωκεν, οὐ ταπεινώσεως χάριν, ἀλλὰ τοὺς ὀνειδισμοὺς παῦσαι βουλόμενος· τυπτόμενος σιώπα, καὶ καταδέχου ψυχῆς καυστῆρας, μᾶλλον δὲ ἁγνείας φωστῆρας. Παυσαμένου τοῦ ἰατροῦ, τότε τούτῳ μετανόει· ἐν τῷ θυμῷ γὰρ ἴσως οὐδὲ τὴν μετάνοιαν δέχεται.

02/11/2011 Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σωστή μόρφωση – πρόοδος στη τέχνη – αντιμετώπιση στον έλεγχο. Κλίμαξ

ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

 

02/11/2011 Posted by | Μασονία | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Και πόλεμος… και αποπληρωμή των CDS…


Ένας μόνο τρόπος υπάρχει σήμερα για να εκδιωχθεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Αυτό που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί δια της…

 οδού της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας, επιχειρείται πλέον να επιβληθεί από την Κερκόπορτα του Πολιτεύματος, δηλαδή με την κατάλυση της Δημοκρατίας.
Τα ερωτήματα είναι απλά :
1. Ποιός θέλει να το κάνει ;
2. Πως σχεδιάζει να το κάνει ;
3. Ποιοί μπορούν να εκτελέσουν το σχέδιο ;
4. Ποιός έχει όφελος να το χρηματοδοτήσει ;
5. Ποιός θα κερδίσει ;
Και ένα τελευταίο.
Τα CDS δεν πληρώνονται όταν το πιστωτικό γεγονός οφείλεται σε κήρυξη πολέμου.
Πληρώνονται όμως όταν το πιστωτικό γεγονός οφείλεται στην κατάλυση της Νομιμότητας και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος ???
Όποιος μαντέψει την απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, θα έχει απαντήσει και στα 5 προηγούμενα.
Κυριάκος Τόμπρας
Πηγή: http://taxalia.blogspot.com/2011/11/cds.html

02/11/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Και πόλεμος… και αποπληρωμή των CDS…

Ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου… ηλεκτροκινητήρας!

 Νέο επίτευγμα της νανοτεχνολογίας

Από ένα και μόνο μόριο
Χημικοί του πανεπιστημίου Ταφτς στις ΗΠΑ κατασκεύασαν το μικρότερο ηλεκτρικό μοτέρ στον κόσμο, το οποίο συνίσταται σε ένα και μόνο μόριο. Το επίτευγμα, το οποίο θα υποβληθεί για καταχώρηση στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς νανο-μηχανών, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε διάφορες εφαρμογές από την ιατρική ως την μηχανολογία.


Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή χημείας Τσαρλς Σάικς, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό νανοτεχνολογίας Nature Nanotechnology, ανέφεραν ότι ο ηλεκτροκινητήρας τους έχει πλάτος μόλις ένα νανόμετρο (ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου), σπάζοντας για τα καλά το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 200 νανόμετρα (συγκριτικά, μια ανθρώπινη τρίχα έχει πλάτος περίπου 60.000 νανομέτρων).Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει συνεχείς πρόοδοι στην ανάπτυξη μικροσκοπικών μοριακών μηχανών, που τροφοδοτούνται από το φως ή από χημικές αντιδράσεις, είναι όμως η πρώτη φορά που ένας τέτοιος νανο-κινητήρας κινείται με ηλεκτρική ενέργεια.
«Αποδείξαμε ότι είναι δυνατό να παρέχεις ηλεκτρισμό σε ένα μοναδικό μόριο και να το βάλεις να κάνεις κάτι που δεν είναι τυχαίο», δήλωσε ο Σάικς. Οι ερευνητές κατόρθωσαν να θέσουν υπό έλεγχο το μοριακό μοτέρ τους μέσω ηλεκτρισμού, χρησιμοποιώντας ένα πολύ εξελιγμένο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χαμηλής θερμοκρασίας, το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια αντί για φωτόνια για να «δει» τα μόρια. Με τη μεταλλική άκρη του μικροσκοπίου, οι επιστήμονες παρείχαν ένα ηλεκτρικό φορτίο σε ένα θειούχο μόριο που είχε τοποθετηθεί πάνω σε μια αγώγιμη επιφάνεια χαλκού. Το μόριο διέθετε άτομα άνθρακα και υδρογόνου που ξεπηδούσαν από αυτό σαν δύο βραχίονες περιστρεφόμενοι γύρω από το χημικό δεσμό θείου-χαλκού. 
Οι ερευνητές έδειξαν ότι μέσω του ηλεκτρισμού και της μεγάλης μείωσης της θερμοκρασίας του μορίου (στους μείον 268 βαθμούς Κελσίου), ήσαν σε θέση να επιδρούν άμεσα και να ελέγχουν την περιστροφή του μορίου σαν να ήταν μοτέρ.

Για να υλοποιηθούν όμως οι πιθανές ποικίλες πρακτικές εφαρμογές του νανο-κινητήρα, θα πρέπει να καταστεί εφικτό ένα ανάλογο επίτευγμα σε υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς, προς το παρόν, σε αυτές το μόριο περιστρέφεται υπερβολικά γρήγορα και δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο μέσω του ηλεκτρισμού.

02/11/2011 Posted by | Επιστημονικά | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου… ηλεκτροκινητήρας!

Αρέσει σε %d bloggers: