ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση.

50. Θεῷ νοερῶς πρὸς τὸν σὸν πατέρα πίστιν, καὶ ἀγάπην εἰλικρινῶς ὑποδείκνυε, κἀκεῖνος ἀγνώστως τοῦτον λοιπὸν πληροφορήσει κατὰ τὴν σὴν πρὸς αὐτὸν διάθεσιν προστεθῆναι, καὶ οἰκειωθῆναί σοι. Ὁ πάντα ὄφιν στηλιτεύων πίστιν ἐναργῆ ἔδειξεν. Ὁ δὲ ἀποκρύπτων, εἰς ἀνοδίας ἔτι πεπλάνηται.

50. Δεῖχνε νοερῶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὴν εἰλικρινῆ πίστι καὶ ἀγάπη ποὺ τρέφεις πρὸς τὸν πνευματικό σου Πατέρα καὶ ὁ Θεὸς μὲ μυστικὸ τρόπο θὰ τὸν πληροφορήση, ὥστε καὶ ἐκεῖνος νὰ τρέφη ἀπέναντί σου ἀνάλογη εὔνοια καὶ οἰκειότητα. Ὅποιος φανερώνει (στὸν Γέροντά του) τὸν ὄφι ποὺ κρύπτεται μέσα του, ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει δυνατὴ καὶ ἀληθινὴ πίστι (πρὸς αὐτόν). Ὅποιος ὅμως τὸν ἀποκρύπτει, αὐτὸς περιπλανᾶται ἀκόμη σὲ δύσβατα μέρη.
51. Τότε τὴν ἑαυτοῦ φιλαδελφίαν, καὶ κυρίως ἀγάπην ἐπιγνώσεταί τις, ὅταν ἑαυτὸν πενθοῦντα ἐπὶ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ σφάλμασιν ὄψεται· καὶ ὅταν ἀγαλλόμενον ἐπὶ ταῖς ἐκείνου προκοπαῖς, καὶ χαρίσμασιν.

51. Ἐὰν κάποιος ἐπιθυμῆ νὰ διαπιστώση τὴν πραγματικὴ φιλαδελφία καὶ ἀγάπη ποὺ ἔχει, ἂς τὸ βεβαιωθῆ μὲ τὸ ἑξῆς: Νὰ παρατηρήση ἐὰν πενθῆ γιὰ τὰ σφάλματα τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ ἐὰν ἀγάλλεται γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὰ χαρίσματά του.

52.  Ὁ ἐν διαλέξει τὸν ἑαυτοῦ λόγον, κἂν ἀληθῆ λέγει, στῆσαι βουλόμενος, γινωσκέτω τὸν τοῦ διαβόλου νόσον νοσεῖν. Καὶ εἰ μὲν ἐν τῇ πρὸς τοὺς ἴσους συλλαλιᾷ τοῦτο ἐργάζεται, ἴσως ἔστιν αὐτὸν ἰαθῆναι ἐκ τῆς τῶν μειζόνων ἐπιτιμίας. Εἰ δὲ καὶ πρὸς τοὺς μείζονας ἢ σοφωτέρους οὕτως διάκειται· παρὰ ἀνθρώπων τοῦτο ἀνίατον.

52. Ἐκεῖνος ποὺ στὶς συζητήσεις ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιβάλλη τὴν γνώμη του, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὀρθή, ἂς γνωρίζη ὅτι νοσεῖ ἀπὸ τὴν νόσο τοῦ διαβόλου, (δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια). Καὶ ἐὰν μὲν αὐτὸ γίνεται στὶς συζητήσεις μὲ ἴσους, ἴσως νὰ θεραπευθῆ κάποτε μὲ τὴν ἐπίπληξι τῶν μεγαλυτέρων. Ἐὰν ὅμως μὲ μεγαλυτέρους ἢ πιὸ σοφούς, τότε τὸ πάθος τοῦ εἶναι ἀνθρωπίνως ἀθεράπευτο.

53. Ὁ λόγῳ μὴ ὑποβεβηκὼς, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἔργῳ. Ὁ γὰρ ἐν ὀλίγῳ ἄπιστος, καὶ ἐν ἔργῳ ἄκλιτός ἐστι, μάτην κοπιῶν, καὶ τῆς ὁσίας ὑποταγῆς οὐδὲν, εἰ κρῖμα ἑαυτῷ, κομιζόμενος.

53. Αὐτὸς ποὺ δὲν ὑποχωρεῖ στὰ λόγια, εἶναι φανερὸ πὼς δὲν ὑποχωρεῖ καὶ στὰ ἔργα. Διότι «ὁ ἐν ὀλίγῳ ἄπιστος, καὶ ἐν πολλῷ ἄπιστός ἐστι» (Λουκ. ις´ 10) καὶ ἀνένδοτος καὶ μάταια κοπιάζει καὶ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ὑποταγὴ τίποτε δὲν κερδίζει, παρὰ μόνο ἐνοχή.

54. Εἴ τις τὸ ἑαυτοῦ συνειδὸς καθαρὸν εἰς ἄκρον εἰς τὴν παρὰ τοῦ πατρὸς ὑποταγὴν ἐκτήσατο· οὗτος λοιπὸν τὸν θάνατον ὥσπερ ὕπνον, μᾶλλον δὲ ζωὴν, καθ’ ἡμέραν ἐκδεχόμενος οὐ πτοεῖται· γινώσκων ἐν βεβαίῳ, ὡς οὐκ αὐτὸς ἐν καιρῷ τοῦ χωρισμοῦ, ἀλλὰ προεστὼς λογοθετηθήσεται.

54. Αὐτὸς ποὺ ἀπέκτησε τελείως καθαρὰ συνείδησι στὸ θέμα τῆς ὑποταγῆς στὸν Γέροντα, δὲν φοβεῖται τὸν θάνατο, ἀλλὰ τὸν περιμένει κάθε ἡμέρα σὰν ὕπνο ἢ καλύτερα σὰν ζωή. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ εἶναι βέβαιος ὅτι κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη τοῦ θανάτου ὄχι αὐτός, ἀλλ᾿ ὁ Γέροντάς του θὰ δώση λόγο γιὰ τὰ ἔργα του.

Πηγή αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

Δείτε επίσης:

Αρχείο για την κατηγορία ‘Σε mp3, μεταφρασμένη.’

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής (4, 1-132)

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τρίτος, περί ξενιτείας (3, 1 – 45).

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος δεύτερος, περί απροσπαθείας (2, 1-18).

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος πρώτος, περί αποταγής (1, 1-48).

Αρχείο για την κατηγορία ‘Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης’

Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 55-59). Κείμενο και μετάφραση.

• 23/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση.

• 20/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης
Ετικέτες: 


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 46-49). Κείμενο και μετάφραση.

• 18/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 44-45). Κείμενο και μετάφραση.

• 18/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 41-43). Κείμενο και μετάφραση.

• 16/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 39-40). Κείμενο και μετάφραση.

• 14/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 37-38). Κείμενο και μετάφραση.

• 13/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 35-36). Κείμενο και μετάφραση.

• 12/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 34). Κείμενο και μετάφραση.

• 11/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 32-33). Κείμενο και μετάφραση.

• 10/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 30-31). Κείμενο και μετάφραση.

• 09/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 27-29). Κείμενο και μετάφραση.

• 08/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης
Ετικέτες: 


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 24-26). Κείμενο και μετάφραση.

• 06/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 21-23). Κείμενο και μετάφραση.

• 05/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 17-20). Κείμενο και μετάφραση.

• 04/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 14 -16). Κείμενο και μετάφραση.

• 03/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 11 -13). Κείμενο και μετάφραση.

• 02/08/2011 • 1 σχόλιο(Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4α 5 -10). Κείμενο και μετάφραση.

• 01/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4α 1 -5). Κείμενο και μετάφραση.

• 30/07/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης


20/08/2011 - Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | , , , ,

4 Σχόλια »

 1. […] Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση. […]

  Μου αρέσει!

  Πίνγκμπακ από Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 55-59). Κείμενο και μετάφραση. « …σήμερον… | 23/08/2011

 2. […] 20/08/2011 • Γράψτε ένα σχόλιο (Επεξεργασία)Αναρτήθηκε στις Σε τεμάχια ημερήσιας […]

  Μου αρέσει!

  Πίνγκμπακ από Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 55-59). Κείμενο και μετάφραση. « …σήμερον… | 23/08/2011

 3. […] Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση. […]

  Μου αρέσει!

  Πίνγκμπακ από …σήμερον… | 24/08/2011

 4. […] Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση. […]

  Μου αρέσει!

  Πίνγκμπακ από Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 59-64). Κείμενο και μετάφραση. « …σήμερον… | 24/08/2011


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s