ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος (Β, 5). π. Θεοδώρου Ζήση.

 Αγιος Αθανάσιος ο Πάριος Μέρος Β’

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
Πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Β’. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ

5. Η χρήση της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

       Μέχρις εδώ παρουσιάσαμε την συμβολή του Αγίου Αθανασίου στην έκδοση των συγγραμμάτων του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του βίου, υμνολογικών και εγκωμιαστικών κειμένων που αναφέρονται εις αυτόν, ως και εις τον συνταχθέντα από τον ίδιο πανηγυρικό λόγο στην μνήμη του. Η πολύ καλή γνώση των συγγραμμάτων και της διδασκαλίας του συνετέλεσε ώστε και τα ιδικά του συγγράμματα να εμποτισθούν από την ησυχαστική θεολογική παράδοση, αλλά κυρίως στο να εύρει ισχυρά ερείσματα και επιχειρήματα στην αντιπαράθεση με τους φιλοευρωπαίους διαφωτιστάς, ιδιαίτερα με τον Κοραή, ο οποίος, όπως είπαμε, ανανέωνε τον 18ο και 19ο αιώνα την βαρλααμική πλάνη του 14ου αιώνος. Τις δύο αυτές πλευρές της επιδράσεως του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, στην δογματική του δηλαδή διδασκαλία, και στην αντιδιαφωτιστική και αντιδυτική του δράση, βλέπει κανείς ενδεικτικά σε δύο σπουδαία έργα του που κινούνται σ’ αυτούς τους δύο χώρους· στο κλασικό δογματικό του έργο «Επιτομή των θείων της πίστεως δογμάτων», και στο πολυσυζητημένο και διαβεβλημένο αδίκως έργο του «Περί της αληθούς φιλοσο­φίας ή Αντιφώνησις».

       Στην Επιτομή, η οποία, όπως ο ίδιος γράφει, στηρίζεται στο Θεολογικόν του Ευγενίου Βουλγάρεως, το οποίο όμως διορθώνει εν πολλοίς και συμπληρώνει και τακτοποιεί, αναφέρεται, όταν η συνάφεια το απαιτεί, στα θεολογικά θέματα που έγιναν πλέον δόγματα και διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά τους αγώνες του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και τις σχετικές συνοδικές αποφάσεις, όπως π.χ. στην διάκριση ουσίας και ενεργειών εν τη θεότητι, στο αν η θεία ουσία ή οι θείες ενέργειες είναι μεθεκτές από τον άνθρωπο35, με αναφορά μάλιστα ονομαστική εις τον μέγαν της Θεσσαλονίκης Γρηγόριον, στο άκτιστο φως της θείας του Κυρίου Μεταμορφώσεως, το οποίον ο Βαρλαάμ και οι μετ’ αυτού εξελάμβαναν ως κτι­στό· όπως γράφει, «κατά της κακίστης ταύτης αιρέσεως, πρώτος ο θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνέγραψε και μετά τούτον άλλοι»36. Κατανοεί κανείς καλύτερα την μεγάλη σημασία του Αθανασίου Παρίου ως χρυσού κρίκου στην αλυσίδα της μεγάλης σειράς των μεγάλων διδασκάλων και αγίων, ως γνησίου συνεχιστού και διαδόχου της πατερικής παραδόσεως, αν λάβει υπ’ όψιν ότι τα δύο πιο γνωστά σύγχρονα εγχειρίδια Δογματικής, που εξεπαίδευσαν και εκπαιδεύουν γενεές θεολόγων και κληρικών, των Χρ. Ανδρούτσου και Π. Τρεμπέλα, διακόπτουν αυτήν την διαδοχή και συνέχεια αγνοώντας παντελώς την σχετική προβληματολογία. Στο τέλος της Επιτομής ο Αθανάσιος εκδίδει πάλι το πολύ προσφιλές κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας έργο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά «Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, ήτοι της νέας Διαθήκης»37.

       Και ερχόμαστε, τελειώνοντας, στο έργο «Αντιφώνησις». Το έργο αυτό και η «Πατρική Διδασκαλία» περισσότερο από τα άλλα έργα δέχθηκαν και δέχονται μέχρι σήμερα ομαδικά και συντονισμένα πυρά από τους διαφωτιστάς και τους Κοραϊστάς. Δεν θα αναφερθούμε στην «Πατρική Διδασκαλία», γιατί δεν έχει σχέση με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Η «Αντιφώνησις» όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά συγκέντρωση και σύνθεση των όσων οι Πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ δε αυτών κατ’ εξοχήν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, λέγουν και διδάσκουν για την ανθρώπινη και την θεία σοφία, για την κοσμική παιδεία και επιστήμη και για τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αν οι επικριταί της «Αντιφωνήσεως» έβλεπαν συνολικά και διαχρονικά την ιστορία του Γένους και του πολιτισμού μας, δεν θα περιόριζαν το οπτικό τους πεδίο μόνο στους αρχαίους ημών προγόνους, πτωχαίνοντας την διάρκεια και τους θησαυρούς του ελληνικού πολιτισμού. Θα το επεξέτειναν και στο Βυζάντιο, στην θαυμαστή αυτή και καρποφόρο χιλιόχρονη προσφορά χιλιάδων εργατών του πνεύματος στον θεωρητικό και στον πρακτικό βίο, στην φιλοσοφία, στις τέχνες, στην επιστήμη, στην αγιότητα. Και τούτο ποιήσαι κακείνο μη αφιέναι. Και η κλασσική αρχαιότητα και το Βυζάντιο αχωρίστως συνιστούν τον ελληνικό πολιτισμό. Ο φιλόσοφος των αρχαίων βίος συμπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε και άλλαξε μέσα στο φως του Ευαγγελίου. η χριστιανική πολιτεία και ζωή, όπως μάλιστα βιώνεται γνήσια από τους μοναχούς, είναι ο νέος φιλοσοφίας βίος. Οι Πατέρες της Εκκλησίας οι νέοι σοφοί διδάσκαλοι. Ο Σταυρός του Χριστού, που είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μωρία για τους Έλληνες, είναι για τον Απόστολο Παύλο «Θεού δύναμις και Θεού σοφία». Αν λοιπόν οι Διαφωτισταί δεν φοιτούσαν στην άθεη Ευρώπη των νεωτέρων χρόνων, αλλά στην ελληνορθόδοξη παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας, τότε θα εγνώριζαν πως ο Αθανάσιος Πάριος δεν λέγει τίποτε διαφορετικό από εκείνους, απλώς αποδίδει την διδασκαλία τους. Απορρίπτοντας και πολεμώντας τον Αθανάσιο, απορρίπτουν και πολεμούν την αποστολική και πατερική παράδοση στο σύνολό της.

Παραπομπές:

  • 35.  Επιτομή είτε Συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων, μετά πάσης επιμελείας κατ’ επιτομήν φιλοπονηθείσα, υπό του εν Ιερομονάχοις ελαχίστου, Αθανάσιου του Παρίου, και ότι μάλιστα επισταμένως και επιμελώς θεωρηθείσα υπό του Πανιερωτάτου και Σεβασμιωτάτου αγίου πρώην Κορίνθου Κυρίου Κυρίου Μακαρίου Νοτα­ρά… Εν Λειψία της Σαξωνίας 1806, σελ. 65-66.
  • 36.  Αυτόθι, σελ. 79, 89.
  • 37.  Αυτόθι, σελ. 385.
Συνεχίζεται…

Για πληροφορίες σχετικές με το βιβλίο, κάντε κλικ εδώ“ΚΟΛΛΥΒΑΔΙΚΑ Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος Αθανάσιος Πάριος” ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ”Βρυέννιος”

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/B8E716B4.el.aspx

09/08/2011 Posted by | πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ | 1 σχόλιο

Το ΠΑΣΟΚ του… Ροκφέλερ! Δεύτερο Μέρος.-

Το γενεαλογικό δέντρο των Παπανδρέου
Κατ’ αρχήν, για να ξέρουμε τι λέμε, πρέπει να ασχοληθούμε με το γενεαλογικό του δένδρο:
Ο Ζίγκμουντ κάνει μια κόρη, την Σοφία. Η Σοφία Παντρεύεται τον Γεώργιο Παπανδρέου εξ Αχαΐας και κάνουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας το 1941 φεύγει Αμερική για σπουδές και νυμφεύεται το 1951 την ΑμερικανοΕβραία Margaret Chant. Πατέρας της Margaret Chant ήταν ο Douglas Chant ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος Ιεχωβάδων Αμερικής. Ο Ανδρέας και η Margaret έκαναν μεταξύ άλλων τον Γιώργο Παπανδρέου σημερινό εκλεγμένο από τον λαό πρωθυπουργό.
Ο Ανδρέας λοιπόν με απόδειξη το παρακάτω έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από την τράπεζα των Rockefeller, Chase Manhattan Bank με 100.000.000 Δολάρια το 1974 για την κατασκευή του ΠΑΣΟΚ.

Η Κοινή λογική λέει ότι όταν ένας τραπεζίτης δίνει ένα δολάριο αποσκοπεί σε κέρδος 1000 δολαρίων, έτσι λοιπόν ο Ανδρέας βγήκε πρωθυπουργός, έβαλε λουκέτο στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (izola, pitsos, elinda, κτλ κτλ) μέσο των διπλασιασμών μισθών και εισφορών χωρίς να ελαφρύνει όμως φορολογικά τις εταιρείες για να υπάρξει ισορροπία.  Αυτό είχε σαν λογικό αποτέλεσμα η Ελλάδα πλέον να μην παράγει, οπότε και να μην εξάγει τίποτα κλείνοντας την κάνουλα των κρατικών εσόδων (η οποία έκτοτε δεν ξανάνοιξε ποτέ).

Εκτός αυτών, αύξησε κατά 1000% τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι δεν παράγουν έσοδα για το κράτος όπως οι βιομηχανίες που είχε κλείσει, αύξησε κατ επέκταση την γραφειοκρατία καταστώντας απίθανο να κάνει κάποιος δουλειές στην Ελλάδα.

Αποτέλεσμα λόγω μη εσόδων και πολλών εξόδων να πάει σε ΔΑΝΕΙΣΜΟ. Επόμενο λοιπόν ήταν να δανειστεί από Τράπεζες «οικείες» για να ξεπληρώσει και την υποχρέωση… Η Ελλάδα μετά το 1981 για πρώτη φορά φτάνει στο σημείο να καταναλώνει περισσότερα από αυτά που παράγει.

Το χρέος από 8 ΔΙΣ που παρέλαβε από τον άλλον εθνοπατέρα Καραμανλή εκτοξέυεται στα 100+ ΔΙΣ. Αυτό έθεσε την Ελλάδα δέσμια των Τραπεζών (δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το σε ποιους ανήκουν, όποιος διαθέτει έστω και 5 δράμια μυαλό ξέρει).
Ο Μηχανισμός «ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ» δεν σημαίνει τίποτε άλλο από πρόσκαιρη και εικονική ευμάρεια αλλά σε βάθος χρόνου μάζεμα αυτών των «δωρισμένων» χρημάτων με τον μηχανισμό που λέγεται «ΦΟΡΟΣ» για να ξεπληρωθούν τα δάνεια. Επειδή όμως οι τόκοι των δανείων είναι όπως είναι φυσικό τεράστιοι και η Ελλάδα πια δεν έχει υγιή έσοδα για να ξεπληρώσει τα δάνεια, η μόνη «λύση» πληρωμής προηγούμενων δανείων είναι επαναΔανεισμός, το ΧΡΕΟΣ μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο με λογική συνέπεια το όλο και αυξανόμενο χρέος να μην ξεπληρώνεται ποτέ, αυτό μας παρασέρνει αναπόφευκτα στην συνεχή αύξηση των φόρων.
Έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε εξωτερικό χρέος 320 ΔΙΣ προ ΔΝΤ, και 320 ΔΙΣ + 120ΔΙΣ + τόκους μετα ΔΝΤ (αν υπάρξει μετά…).
Ο όρος «ΦΟΡΟΣ» στην οικονομολογία δεν σημαίνει τίποτε άλλο από αφαίμαξη ρευστού από την αγορά με ότι αυτό το ντόμινο συνεπάγεται. Επίσης ο όρος «ΦΟΡΟΣ» σημαίνει μεγάλα λειτουργικά έξοδα με ότι αυτό το ντόμινο συνεπάγεται (ακρίβεια κτλ). Εν ολίγοις ο Ανδρέας ως άριστος ψυχολόγος των μαζών δίνει όχι υγιή αλλά δανεικά χρήματα στον λαό, γίνεται ήρωας (δηλαδή ψήφους για μια ζωή), ο λαός αρχίζει να συνηθίζει στα πολλά έξοδα (υπερκαταναλωτική μανία) μετά από ένα χρονικό διάστημα τα χρήματα αυτά μέσω των φόρων επιστρέφονται στην βάση από όπου ξεκίνησαν με την διαφορά ότι έχει μείνει ως κληρονομιά όλης αυτής της ιστορίας το ΧΡΕΟΣ(=το μέσον χειραγώγησης ενούς κράτους από τον δανειστή της).
Ως χώρα δηλαδή, κάναμε έναν κύκλο και φτάσαμε πάλι από εκεί που είχαμε ξεκινήσει με την διαφορά ότι τώρα είμαστε δέσμιοι.
Ελπίζω να κατανοήσαμε ότι όταν ο Ανδρέας μοίραζε χρήματα στον λαό δεν μοίραζε υγιή χρήματα από εξωτερικά κρατικά έσοδα, αλλά από εξωτερικό δανεισμό για να ξεπληρώσει υποχρεώσεις και συμφωνίες που είχε κάνει, βάζοντας στον θαμπωμένο λαό μια θηλιά που ονομαζόταν ΧΡΕΟΣ.
Δείτε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 υπέγραψε σύμφωνο με τις ΗΠΑ και τον Rockefeller και τις λεπτομέρειες τη συμφωνίας.
«Απόρρητο 7271/NSA/1158-AR/29»

Το Πασόκ του Rockefeller

Τι λέει το κείμενο:
1. Απομάκρυνση από τις επιλεγμένες θέσεις θα αποφασίζονται μόνο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. από την Πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου επιτρέπονται μόνο φραστικές παρεκκλίσεις.
2. Προς ικανοποίηση των Ριζοσπαστών (αριστερών) ψηφοφόρων θα επιτραπεί η αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος Και ΗΠΑ
3. Ελαχιστοποίηση της δύναμης του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος. Η μείωση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβεί το όριο που συμφωνήθηκε με τους συναδέλφους της KGB.
4. Επιτρέπονται φραστικές «συγκρούσεις» με το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, όχι όμως ανοικτός πόλεμος.
5. Ο σύνδεσμος μεταξύ ΗΠΑ και Ελληνικής κυβέρνησης θα αναλάβει να καθησυχάζει τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ.
6. (Έχει διαγραφεί με μαρκαδόρο)
7. Αν και όταν το επιθυμεί η ομάδα(?) τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται εναποθηκευμένα στην Ελλάδα θα αντικατασταθούν ή ανταλλαχθούν με νέα.
8. Όταν η CIA και DIA χρειάζονται όπλα για συγκαλυμμένες επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, η κυβέρνηση του Παπανδρέου θα προβαίνει σε πωλήσεις και μεταφορές όπλων με τις τιμές που θα ισχύουν τότε. Θα ειδοποιείται σχετικά από την υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας (των ενόπλων δυνάμεων) των ΗΠΑ.
9. Η Κυβέρνηση Παπανδρέου δεν θα ανακινήσει το θέμα Κύπρου με αντίδωρο την μη ύπαρξη προβλημάτων με την Τουρκία.
10. Η ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία (το υπόλοιπο σβησμένο με μαρκαδόρο)
11. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Crosier. Οι εταιρείες που υποστηρίζουν το κίνημα Παπανδρέου στην Ελλάδα, θα καταθέσουν 100.000.000 δολλάρια για την δημιουργία του νέου κόμματος. (έχουν διαγράψει 3 λέξεις) ARAMKO (επίσης διαγραφή 2 λέξεων με μαρκαδόρο) της Wall Street είναι (διαγραφή 1 λέξης). Οι τράπεζες: Chase Manhattan Bank (διαγραφή 4 λέξεων)
Υπογραφή
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου
Andreas Papandreou

Υ.Γ. Παρατηρήστε ότι στο έγγραφο αναφέρεται πολλές φορές η έκφραση «η κυβέρνηση του Παπανδρέου», επίσης ότι το έγγραφο είναι του 1974 , δηλαδή 7 χρόνια πριν γίνει ο Παπανδρέου πρωθυπουργός.
Aναρωτιέμαι λοιπόν αν τους το είπε κάποιο Μέντιουμ ότι σίγουρα θα γίνει κυβέρνηση ο Παπανδρέου προβλέποντας το «7 χρόνια μετά» ή συμβαίνει κάτι άλλο…

Πηγή εγγράφου:
«Απόρρητο 7271/NSA/1158-AR/29″    βιβλίο: » Η Ελλάδα ξανασταυρώνεται»

συγγραφέας: Κων. Μπαρμπης  εκδόσεις: Νέα ΘέσιςΠηγή: GREEK SURNAMES

09/08/2011 Posted by | Πολιτική ενημέρωση | Σχολιάστε

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗ ΚΡΙΣΗ ( B΄). Μοναχός Ἀλέξιος Καρακαλληνός.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ καὶ στὴν σημερινή μου ὁμιλία, ὅπως καὶ στὴν προηγούμενη γιὰ ὅσους τὴν ἄκουσαν, στό κυρίαρχο θέμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στὴν Ἑλλάδα ἡ ὁποία εἶναι μία πρέκταση τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς μας καί ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ τονίσω τὴν συμβολή τῆς μετανοίας στὴν ζωή μας. Πολλές φορές, ὅταν ἔχουμε ἕνα πρόβλημα ἤ μία στεναχώρια, θέλουμε ἕνα θαῦμα γιὰ νὰ ἀρθεῖ τό πρόβλημα ἢ δυσκολία ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ ἢ νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό μία ἀνυπόφορη κατάσταση. Ὅμως, πολλές φορές, πίσω ἀπό αὐτό τό φαινομενικά εὔλογο θέλημα κρύβεται ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀποφύγουμε τὴν προσπάθεια καί τὸν ἀγώνα πού ὁ Θεός ζητάει ἀπό μάς. Φοβόμαστε νὰ ἀλλάξουμε, διότι φοβόμαστε ὅχι μόνο τό ἄγνωστο, ἀλλά τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι δὲν θέλουμε νὰ ἀφήσουμε τὸ βόλεμά μας.

Οἱ  Ἐβραίοι πού δέν πίστεψαν κατά βάθος στόν Θεό, ἀλλά μόνο ἐξωτερικά, ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό ἕνα σημείο, ἕνα μεγάλο θαύμα. Καί τί ἀπάντησε ὁ Σωτήρας μας, “Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.” Λυπάμαι ποὺ τὸ λέω, ἀλλά αὐτά τά λόγια ταιριάζουν στήν δική μας γενεά καί στήν σημερινή κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν χώρα μας. Θέλουμε νά μήν ὑπάρχει κρίση καί ἐπιθυμοῦμε νά συνεχίζουμε νά ζοῦμε μέ τόν ἴδιο πνευματικά ἀρωστημένο τρόπο ὁ ὁποίος εἶναι τὸ βασικό αἴτιο ποὺ δημιούργησε τήν κρίση. Ποιό εἶναι τό σημεῖον τοῦ Ἰωνᾶ; Ἡ σταυροανάσταση πού ξεκινάει μὲ τὸ κύρηγμα τῆς μετανοίας.

Δὲν μποροῦμε, ὅμως, νὰ μετανοήσουμε ἂν δέν  καλλιεργήσουμε τὴν συνείδησή μας καὶ ἂν δὲν κοιτάξουμε προσεκτικά καί μέ εἰλικρίνεια στὸ παρελθόν μας γιά νὰ ἐντοπίσουμε, μέ ἀκρίβεια μάλιστα ποῦ, πότε, καί πῶς ἀδικήσαμε καὶ παρανομήσαμεν τόν ἀδελφό μας καί ναί, τό δημόσιο. Ὁ ὕμνος τῶν τριῶν ἁγίων παίδων στὴν κάμινο τοῦ πυρός ἦταν ὁ ἑξής: «ἡμάρτομεν ἠδικήσαμεν ἠσεβήσαμεν, ἠνομήσαμεν καὶ ἀπέστημεν καὶ παρέβημεν τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ κρίματά σου». Αὐτά τὰ λόγια θὰ ἔπρεπε νὰ λέγονται καὶ ἀπό ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς.

Πολλές  φορές, οι ἄνθρωποι ἔρχονται στὴν ἐξομολόγηση χωρίς τὴν παραμικρή συναίσθηση ὅτι ἔχουν λυπήσει τὸν Θεό καὶ τὸν ἀδελφό μέ πράξεις πού καταπατᾶνε καὶ φιμώνουν τήν συνείδηση. Ὁ πνευματικός ἀγώνας ξεκινάει ἀπό τὰ μικρά καὶ ἀσήμαντα καὶ ἐπεκτείνεται στὰ μεγάλα καὶ σοβαρά ἁμαρτήματα. Αὐτά τὰ μικρά εἶναι ἱκανά νὰ ἀρχίσουν νὰ φιμώνουν σιγά σιγά τὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατόπιν ἡ ψυχή ἐθίζεται κατά κάποιο τρόπο στὴν ἁμαρτία και πράττει κατόπιν σοβαρότερα. Θὰ ἀναφέρω μερικά παραδείγματα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποίο καταπατεῖται ἡ συνείδηση.

Δυστυχῶς ἔχω παρατηρήσει ταξιδεύοντας μία κακή συνήθεια τῶν ἀνθρώπων νὰ πετάνε ἀπό τὰ παράθυρα τῶν αὐτοκινήτων χαρτιά ἢ τσιγάρα ἢ καὶ ἄλλα ἀντικείμενα ἐπιβαρύνοντας ἔτσι τὸ περιβάλλον, αὐτή τὴν πανέμορφη φύση ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός γιὰ νὰ εὐφραινόμαστε και νὰ χαλαρώνουμε ὅλοι μας μέ τή θέα της καὶ τίς ὀμορφιές της. Ὅπως ἐπίσης κατά τόν ἴδιο τρόπο ἔχω παρατηρήσει νὰ πετάνε οἱ προσκυνητές στὸν χώρο τῆς μονῆς σκουπίδια καὶ τὰ ἀποτσίγαρά τους. Μία ἀκόμη πράξη ποὺ δηλώνει τὴν ἴδια ἀσέβεια ἀπέναντι ὅχι μόνο στὰ πρόσωπα ἀλλά καὶ στὸν χώρο τῆς μονῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας δημόσιος χώρος ἀλλά κάτι παραπάνω, εἶναι χώρος ἀφιερωμένος στὸν Θεό. Αὐτή ἡ κίνηση δηλώνει ἀσέβεια ἀπέναντι στὴν κτίση τοῦ Θεοῦ και ἀπέναντι στοὺς ἀδελφούς μας ἀλλά καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς ἑαυτούς μας. Νὰ λοιπόν μία ἁπλή και τόσο ἀσήμαντη, γιὰ μερικούς, πράξη ποὺ ὅμως χρειάζεται μετάνοια. Ἐπίσης πόσοι ἄνθρωποι ἀγοράζουν πράγματα χωρίς νά κόβουν μία ἁπλή ἀπόδειξη διότι θέλουν νὰ ἀποφύγουν τὴν φορολογία; Ή πόσοι ἄνθρωποι ἔχουν κάνει μία ψευδή δήλωση γιά νά πάρουν κάτι ἀπό τό δημόσιο ὅπως για παράδειγμα ἀπό τό ταμείο ἀνεργίας ὅπου φαίνονται ὡς ἄνεργοι ἑνώ στὴν πραγματικότητα ἐργάζονται; Καί αὐτά χρειάζονται μετάνοια. Σὲ προσωπικό επίπεδο, τώρα, μήπως δέν εἶμασταν εἰλικρινείς μὲ τὀν ἀδελφό μας καὶ τὸν χρησιμοποιήσαμε σάν μέσο γιά προσωπικό συμφέρον γιά νά γίνει ἡ δουλειά μας χωρίς νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ αὐτή τὴ σκέψη πώς ἴσως τον λυπήσουμε; Καί αὐτό χρειάζεται μετάνοια.

Γνωρίζω καλά ὅτι ὅλα αὐτά, ἴσως ἀσήμαντα γιά μερικούς, ἀλλά γίνονται στήν Ἐλλάδα καί σπανίως ἀκούγονται στήν ἐξομολόγηση. Ποῦ εἶναι ἡ μετάνοιά μας; Δέν μᾶς βοηθάει νά ποῦμε στὴν ἐξομολόγηση ὅτι εἴπαμε κάποιο ψεματάκι, ἀλλά… Πρώτα ἀπ᾽ ὅλα πρέπει νά κόψουμε τό “ἀλλά”, νά κόψουμε τήν δικαιολογία. Ἀντί αὐτοῦ, νά λέμε, μὲ ἐπίγνωση, συνέχεια «Ἤμαρτον, Κύριε, διδαξόν μέ τά δικαιωματά σου». Ἡ μετάνοια δέν ξεκινάει μέ μία ἀόριστη αἴσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος, πού ὅλοι ἔχουμε καί δέν μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα. Ξεκινάει μέ τήν ἐπίγνωση ὅτι λυπήσαμε τόν Θεό μέ συγκεκριμένες πράξεις, ἐνέργειες, καί σκέψεις πού ἔγιναν σέ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες και μέ συγκεκριμένα ἄτομα. Θέλουμε νά βοηθήσουμε τὴν κατάσταση; Θέλουμε νὰ εἰσακουστεῖ ἡ προσευχή μας; Πρώτα, θά τακτοποιήσουμε τό λογαριασμό μας μέ τόν Θεό. Θά βροῦμε μία ὥρα ὑσηχίας. Θά ἀνατρέξουμε στό παρελθόν, καί θά προσπαθήσουμε νὰ θυμηθοῦμε ἀπό τήν ἡλικία τῶν 5 ετῶν ἕως σήμερα πού δέν εἴμασταν σωστοί και νά τά καταγράψουμε. Θά τά διαβάσουμε καὶ κατόπιν ἂς ἀναρωτηθοῦμε: θέλουμε νά συνεχίσουμε αὐτή τήν πορεία; Μετά ἂς διαβάσουμε τούς μακαρισμούς καί τήν περικοπή περί ἀγάπης τοῦ Ἁποστόλου Παύλου. Καί τότε, ἂν θέλουμε ἂς πάρουμε μία ἀπόφαση ζωῆς καὶ σωτηρίας. Νά σταματήσουμε αὐτήν τήν πορεία ποὺ μᾶς καταδυναστεύει ψυχικῶς καί σωματικῶς ἀποφασίζοντας νὰ ἀποτινάξουμε τόν ζυγό ἀπό πάνω μας κάνοντας τό πρώτο βήμα πρὸς τήν ἱερά ἐξομολόγηση.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος  ἔχει ἕνα φοβερό ρητό ποὺ εἶναι ὠφέλιμο νὰ θυμόμαστε ὅλοι μας. «Τὸ μὲν γὰρ ἁμαρτεῖν ἴσως ἀνθρώπινον, τὸ δὲ ἐπιμεῖναι ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον λοιπόν, ἀλλ’ ὅλον σατανικόν.» Δηλαδή, τὸ νά σκοντάφτουμε καί νά ἁμαρτάνουμε ἑνώπιον Θεοῦ εἶναι κάτι πού οἱ ἄνθρωποι κάνουν. Βέβαια λεέι ἴσως ἀνθρώπινον. Ἀλλά νὰ συνεχίζουμε σ᾽αὐτή τήν πορεία σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε, νά μὴ δίνουμε σημασία στόν ἑλέγχο τῆς συνειδήσεώς μας, δέν εἶναι πλέον ἀνθρώπινον. Εἶναι δαιμονικό. Φοβερός χαρακτηρισμός, διότι τό δαιμονικό ἀπορρίπτει τὴν σωτηρία. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά φθάσουμε στό ἐπίπεδο τό ἀνθρώπινο, ἀνεξάρτητα ἅν χρειάζονται ἀκόμη μεγαλύτερες θυσίες ἀπό ὅτι ἀπαιτοῦνται σήμερα. Χρειάζεται μετάνοια καί ἀλλαγή καρδιακής πλεύσεως.

Στὸ νόμο τοῦ Μωησαίου γράφεται: «Τίς δώσει εἶναι οὕτω τὴν καρδίαν αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, ὥστε φοβεῖσθαί με καὶ φυλάττειν τὰς ἐντολάς μου πάσας τὰς ἡμέρας, ἵνα εὖ ᾖ αὐτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν δι’ αἰῶνος;» Δηλαδή, ποιός θά δώσει σ᾽ αὐτούς νά ἔχουν τέτοια καρδιά γιά νά ἔχουν φόβο Θεοῦ, νά φυλάγουν τίς ἐντολές του ὅλες τις ἡμέρες τῆς ζωῆς τους, ὥστε νά ἔχουν αὐτοί καὶ τά παιδιά τους τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτή τήν ζωή καί σωτηρία στήν ἄλλη.”

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί, ὁ Χριστός μας  μᾶς ἔχει δώσει τέτοια δυνατότητα μὲ τὴν σταυροανάσταση. Εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἔχουμε τά μυστήρια. Μποροῦμε νά μετανοήσουμε, ἂν θέλουμε. Ἡ κρίση δέν εἶναι στά χέρια μας, ἀλλά ἡ μετάνοιά μας εἶναι. Ἂς κάνουμε μία ἀνασκόπιση, ἂς καλιεργήσουμε τήν συνείδηση μας, ἂς ἐτοιμαστοῦμε γιά ἐξομολόγηση. Ἂς προχωρᾶμε μέ τήν ἐλπίδα τῆς μετανοίας. Καὶ ὁ Θεός τῶν μετανοούντων θά ἀπλώσει τό χέρι Του καί θα μᾶς σηκώσει ἀπό τήν πνευματική χρεωκοπία τῆς συνειδήσεώς μας καὶ ἕνα πιό φωτεινό μέλλον θά ἀνοίξει γιά μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε γιά νά γίνει τό πρώτο βήμα εἶναι ἡ προαίρεση καὶ ἡ ταπείνωση καὶ ο φιλάνθρωπος Θεός θὰ ἀναπληρώσει ὅλα τὰ ἐλλείποντα.

 Αμήν.

 

 Πηγή:  http://www.alopsis.gr/alopsis/krisis5.htm

09/08/2011 Posted by | Περί μετανοίας, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | Σχολιάστε

Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 30-31). Κείμενο και μετάφραση.

30. Κύριος ὁ δίκαιος, οἷος καὶ ἦν ὁ τῶν λογικῶν θρεμμάτων σωτὴρ διὰ τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος τοιοῦτον αὐτῷ καὶ οἰκονομοῦντα τὰ τὴν μονὴν ἄλλον πέπομφε· ἦν γὰρ σώφρων εἰ καί τις ἄλλος, πρᾶος, ὡς πάνυ ὀλίγοι. Τούτῳ πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν ὠφέλειαν ἐπηνέχθη ὁ γέρων ὁ μέγας εἰκῆ ἐπὶ τοῦ Κυριακοῦ διωχθῆναι αὐτὸν κελεύσας ἀκαίρως. Ἐγὼ δὲ ἐγνωκὼς ἄμεμπτον αὐτὸν εἶναι ἐφ’ ᾧ ἐγκλήματι πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν ὁ ποιμὴν, κατ’ ἰδίαν ὑπὲρ τοῦ οἰκονόμου ἀπολογίαν ἐποιούμην πρὸς τὸν μέγαν.

30. Καθὼς ἀληθινὰ ἦταν ἐκεῖνος ὁ δίκαιος ὁ σωτὴρ καὶ ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων, μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, παρόμοιον τοῦ ἐχάρισε ὁ Θεὸς καὶ τὸν οἰκονόμο τῆς Μονῆς, σώφρονα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον, καὶ πρᾴο ὅσο ἐλάχιστοι. Μία φορὰ λοιπὸν γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν οἱ ὑπόλοιποι ἀδελφοί, ὁ μεγάλος (Γέροντας) τὸν ἐπέπληξε ἄδικα μέσα στὸ Κυριακὸ καὶ διέταξε, ἄκαιρα, νὰ τὸν βγάλουν ἔξω! Ἐγὼ δέ, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀθῷος σε ἐκεῖνο ποὺ τὸν κατηγοροῦσε ὁ Ποιμήν, ἀπολογήθηκα ὑπὲρ αὐτοῦ ἰδιαιτέρως.

+. Ὁ δὲ σοφός φησι· Καί γε κἀγώ ἔγνωκα, πάτερ, ἀλλ’ ὥσπερ οὐ δίκαιον, ἀλλ’ ἐλεεινὸν ἐκλιμώττοντος νηπίου τὸν ἄρτον ἐκ στόματος ἀφαρπάσαι· οὕτως καὶ ἑαυτὸν, καὶ τὸν ἐργάτην ὁ ψυχῶν προεστηκὼς, μὴ ζημιοῖ προξενῶν αὐτῷ στεφάνους, ὅσους καὶ γινώσκει αὐτὸν ὑπομένειν, κατὰ πᾶσαν ὥραν· εἴτε δι’ ὕβρεων, εἴτε δι’ ἀτιμιῶν, δι’ ἐξουδενώσεως, δι’ ἐμπαιγμῶν·

-. «Τὸ γνωρίζω καὶ ἐγώ, πάτερ, ὅτι εἶναι ἀθῷος, μοῦ ἀπήντησε ὁ σοφός. Ἀλλ᾿ ὅπως εἶναι πράγμα οἰκτρό, νὰ ἁρπάξης τὸ ψωμὶ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ πεινασμένου νηπίου, ἔτσι ἀδικεῖ καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν ἐργάτη ὁ ὑπεύθυνος τῶν ψυχῶν, ὅταν δὲν τοῦ προξενῆ κάθε ὥρα στεφάνους, ὅσους γνωρίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπομείνη εἴτε μὲ ὕβρεις εἴτε μὲ ἀτιμίες εἴτε μὲ ἐξευτελισμοὺς καὶ ἐμπαιγμούς.

+. τρία γὰρ μέγιστα ἀδικεῖται· πρῶτον μὲν στερούμενος αὐτὸς τοῦ ἐκ τῆς ἐπιτιμήσεως μισθοῦ· δεύτερον δὲ ὅτι καὶ ἄλλους ὠφελεῖν ἐκ τῆς ἑτέρου ἀρετῆς δυνάμενος, οὐκ ἐποίησε· τρίτον, ὃ καὶ βαρύτατον, ὅτι πολλάκις καὶ αὐτοὶ οἱ δοκοῦντες φερέπονοι, καὶ ὑπομονητικοὶ ὑπάρχειν, ἐπὶ χρόνον ἀμεληθέντες, καὶ ὡς δῆθεν ἐνάρετοι, λοιπὸν ὑπὸ τοῦ προεστῶτος μὴ ἐλεγχόμενοι, ἢ ὀνειδιζόμενοι, τῆς προσούσης αὐτοῖς πραότητος, καὶ ὑπομονῆς ἐστερήθησαν.

-. Διότι ἔτσι προκαλεῖ τρεῖς πολὺ μεγάλες ἀδικίες: Πρῶτον, στερεῖται ὁ ἴδιος τὸν μισθὸ ἀπὸ τὴν ἐπιτίμησι. Δεύτερον, ὅτι ἐνῷ μποροῦσε νὰ ὠφελήση καὶ ἄλλους μὲ τὴν ἀρετὴ ἐκείνου, δὲν τὸ ἔπραξε. Καὶ τρίτον -τὸ πιὸ σοβαρό- ὅτι πολλὲς φορὲς καὶ αὐτοὶ ποὺ φαίνονται καλοὶ καὶ ὑπομονητικοί, ὅταν παραμεληθοῦν πολὺν καιρὸ καὶ ὡς δῆθεν ἐνάρετοι δὲν ἐλέγχωνται πλέον οὔτε ὀνειδίζωνται ἀπὸ τὸν Γέροντα, ὑποβαθμίζονται καὶ χάνουν τὴν πραότητα καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ εἶχαν.

+. Κἂν γὰρ καλὴ καὶ καρποφόρος καὶ πίων ἐστὶν ἡ γῆ, ἀλλ’ οἶδεν λεῖψις ὕδατος ἀτιμίας ὑλομανοῦσαν αὐτὴν ποιεῖν, καὶ ἀκάνθας τύφου, καὶ πορνείας, καὶ ἀφοβίας ἐν αὐτῇ βλαστῆσαι. Τοῦτο γινώσκων ὁ μέγας ἐκεῖνος Ἀπόστολος τῷ Τιμοθέῳ ἐπέστελλεν· Ἐπίστηθι· ἐπενέχθητι· ἐπίπληξον αὐτοὺς εὐκαίρως, ἀκαίρως.

-. Διότι ὅσο καλὸ καὶ καρποφόρο καὶ παχὺ καὶ ἂν εἶναι τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς, ὅταν τοῦ λείψη τὸ πότισμα μὲ τὸ νερὸ τῆς ἀτιμίας, τότε θὰ χορταριάση καὶ θὰ βλαστήση ἀγκάθια ὑπερηφανείας καὶ πορνείας καὶ ἀφοβίας. Τοῦτο γνωρίζοντας ὁ μέγας ἐκεῖνος Ἀπόστολος, ἔγραψε πρὸς τὸν Τιμόθεο: «Ἐπίστηθι, ἐπενέχθητι, ἐπίπληξον αὐτοῖς εὐκαίρως, ἀκαίρως» (πρβλ. Β´ Τιμοθ. δ´ 2).

 

31. Ἐμοῦ δὲ πρὸς τὸν ὁδηγὸν ὄντως ἐκεῖνον ἀντιφιλονεικοῦντος, καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς καθ’ ἡμᾶς γενεᾶς προβαλλομένου, καὶ ὡς πολλοὶ ἴσως ἐκ τῆς εἰκῆ, τάχα δὲ καὶ οὐκ εἰκῆ ἐπιπλήξεως τῆς ποίμνης ἀποῤῥήγνυνται· πάλιν ὁ τῆς σοφίας οἶκος ἔλεγε·

31. Ἐγὼ δὲ ἔφερνα ἀντιρρήσεις στὸν (σοφὸ αὐτόν) ὁδηγὸ προβάλλοντας ὡς δικαιολογία τὴν ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας καὶ συνεπῶς τὸν φόβο μήπως οἱ πολλοί, μὲ τὴν ἄδικη ἐπίπληξι -ἀκόμη ἴσως καὶ μὲ τὴν ὄχι ἄδικη- φθάσουν στὸ σημεῖο νὰ ἀποσπασθοῦν ἀπὸ τὸ Κοινόβιο.

Μοῦ ἀπήντησε τότε τὸ κατοικητήριο αὐτὸ τῆς σοφίας:

+. Ψυχὴ δεθεῖσα διὰ Χριστὸν ἀγάπῃ ποιμένος, καὶ πίστει, μέχρις αἵματος οὐκ ἀφίσταται· μάλιστα εἰ καὶ εὐεργετηθεῖσα ἐπὶ μώλωψί ποτε τυγχάνει παρ’ αὐτοῦ· μνημονεύουσα τοῦ φάσκοντος· Οὔτε Ἄγγελοι, οὔτε Ἀρχαὶ, οὔτε Δυνάμεις, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα χωρίσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ δεδύνηται.

-. «Ἡ ψυχή, ἡ ὁποία ἐδέθηκε χάριν τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ποιμένα μὲ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη, ὑπομένει μέχρις αἵματος καὶ δὲν ἀπομακρύνεται καὶ μάλιστα ἐὰν τυχὸν ἔχη εὐεργετηθῆ ἀπὸ αὐτὸν στὴ θεραπεία ψυχικῶν της τραυμάτων. Καὶ ἐνθυμεῖται τοὺς λόγους ἐκείνου ποὺ εἶπε: «Οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται χωρίσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. η´ 38-39).

+. Ἡ δὲ μὴ οὕτως δεθεῖσα, καὶ παγεῖσα, καὶ κολληθεῖσα, θαυμάζω, εἰ οὐκ εἰκῆ τὴν ἐν τῷ τόπῳ διατριβὴν διαπεραίνει, ἐπιπλάστῳ, καὶ ἠπατημένῃ ὑποταγῇ συνημμένη· οὐκ ἔψευσται δὲ ἑαυτὸν ἀληθῶς ὁ μέγας· ἀλλὰ καὶ κεκράτηκε, καὶ ὡδήγηκε, καὶ τετελείωκε, καὶ προσενήνοχε Χριστῷ ἄμωμα θύματα.

-. Τὴν ψυχὴ ὅμως ἡ ὁποία δὲν ἐδέθηκε καὶ δὲν ἑνώθηκε σφικτὰ καὶ δὲν προσκολλήθηκε στὸν Ποιμένα, θὰ ἀπορῶ πολύ, ἐὰν τὴν ἰδῶ νὰ μὴ συνεχίζη ἄσκοπα τὴν παραμονή της στὸ Μοναστήρι, ἐφ᾿ ὅσον ἔχει συνδεθεῖ μὲ ἐπιφανειακὴ ὑποταγή».

Καὶ πραγματικὰ δὲν διεψεύσθη ὁ μέγας αὐτὸς Ποιμήν, ἀλλὰ καὶ ὠδήγησε καὶ ἐτελειοποίησε καὶ προσέφερε στὸν Χριστὸ καθαρὰ καὶ ἄμωμα θύματα.

Πηγή αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

09/08/2011 Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | 2 Σχόλια

Πως να προσευχόμαστε ( Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου )

Τί να κάνουμε, όταν ο νους μας τρέχει εδώ κι εκεί και δεν μπορούμε να τον συμμαζέψουμε στην προσευχή;

Όταν είμαστε μόνοι στο σπίτι, μπορούμε ν’ αναβάλουμε την έναρξη της προσευχής ή, αν έχουμε ήδη αρχίσει, να τη διακόψουμε για λίγο. Αν και ύστερα απ’ αυτό το μικρό διάλειμμα ο νους μας δεν συνεργάζεται με την προαίρεση μας, τότε δεν έχουμε παρά να του επιβάλουμε με τη βία, θέλει δεν θέλει, να συγκεντρωθεί στην προσευχή, σ’ όποιο βαθμό βέβαια είναι δυνατόν. Μέσα στην εκκλησία, πάλι, μερικές φορές δεν ακούμε ή δεν καταλαβαίνουμε όσα ψάλλονται, διαβάζονται ή εκφωνούνται. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σταθείτε νοερά ενώπιον του Κυρίου και αφοσιωθείτε στην ευχή του Ιησού…

Πόσες μετάνοιες να κάνει κανείς, λέγοντας την ευχή;
Η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού.
Πότε είναι ευάρεστη στο Θεό η προσευχή μας.
Πότε εισακούεται από το Θεό η προσευχή μας.
Η δύναμη της προσευχής.

μέσω Ορθόδοξο Βήμα: Πως να προσευχόμαστε ( Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου ).

09/08/2011 Posted by | ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!), Περί προσευχής | Σχολιάστε

Υπό την επήρεια ναρκωτικών ήταν ο Νορβηγός μακελάρης

Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχε χρησιμοποιήσει παράνομα ναρκωτικά. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τι είδους, αλλά είχε κάνει χρήση», δήλωσε ο εισαγγελέας Πάαλ-Φρέντρικ Χιορτ Κράμπι, επικαλούμενος τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του Μπράιβικ.

μέσω Υπό την επήρεια ναρκωτικών ήταν ο Νορβηγός μακελάρης.

www.pentapostagma.gr

 

09/08/2011 Posted by | Πολιτική ενημέρωση | Σχολιάστε

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ

1.Θα βγάζει το συνολικό πόσο αποδείξεων και αγορών ανά φορολογούμενο, που είναι και το αντικείμενο της φοροκάρτας , κατά το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

2.Επειδή όμως οι περισσότεροι, δεν θα παρακολουθούν αν έχουν πιάσει το όριο, κινδυνεύουν αν το έχουν ξεπεράσει να τους πιάσει για τεκμήριο διαβίωσης.

3.Συγκεντρωτικό σύνολο αγορών του φορολογούμενου ανά επιχείρηση.

4.Τον ετήσιο τζίρο των επιχειρήσεων.

5.Για κάθε φορολογούμενο θα μπορεί να επεξεργασθεί στοιχεία όπως: α)Από που ψωνίζει πιο συχνά μέσα στον χρόνο και πόσα λεφτά έχει δώσει β) Τι είδη αγοράζει γ) Ποιες μέρες κάνει αγορές δ) τι ώρα συνήθως ψωνίζει γ) σε ποια περιοχή κάνει τις αγορές του ε) πως πληρώνει, με μετρητά η κάρτα γ) που βρίσκεσαι κατά διαστήματα μέσα στο χρόνο, από εισιτήρια, βενζίνες, διόδια και αγορές που κάνεις στα μέρη που πας.

6.Για κάθε φορολογούμενο θα υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία ανά έτος.

Είναι μερικές από τις επεξεργασίες, που μπορεί να κάνει η ΓΓΠΣ. Απλά το ΥΠ. Οικονομικών, με πρόσχημα την φοροδιαφυγή, θα γνωρίζει πλέον και τις καταναλωτικές σου συνήθειες με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα πληρώνεις να την πάρεις ή για να την ενεργοποίηση της.

Επίσης τα στοιχεία της κάρτας, παρ ότι θα περνάνε μέσα από την τράπεζα, αυτή δεν θα τα κρατάει! Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει;

μέσω ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ.

09/08/2011 Posted by | Χρηματο-οικονομικά θέματα. | Σχολιάστε