ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἐρωτῶ σέ φίλε, ἄν εἶσαι γνήσιος καί οὐχί δόλιος. Π. Ἀθανασίου Μηνά

Ἐρωτῶ σέ φίλε, ἄν εἶσαι γνήσιος καί οὐχί δόλιος. Π. Ἀθανασίου Μηνά

Ἐρωτῶ σέ φίλε, ἄν εἶσαι γνήσιος καί οὐχί δόλιος. Πρός τί νά ἀποδεχτῶ τήν διαταγή σου πού μοῦ λέει νά ἀρνηθῶ τήν Ὀρθόδοξον Παρἀδοσιν τῆς Ἀμωμήτου πίστεώς μου, τήν ὁποίαν ἐβίωσαν οἱ Ἅγιοι, οἱ ἥρωες, καί οἱ εὐεργέτες, καί στήν συνέχεια νά ἀκολουθήσω τούς τοκογλύφους, τούς ψυχρούς ἐκμεταλλευτές καί ἐμπόρους τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων;

Ἀλήθεια, γιατί δέν ἔρχεσαι ἐσύ στήν Ἁγία Ὀρθοδοξία νά γευθεῖς τήν Ἄκτιστον Χάριν, νά πληρωθεῖ ἡ καρδιά σου ἀπό ἀγάπη καί ταπείνωση καί φιλανθρωπία, ὥστε νά βρεῖ πραότητα καί ἀνάπαυση ἡ ψυχή σου καί τήν ποθουμένη ἐν Χριστῷ ἀληθινή ἐλευθερία;

Μάθε, ὅτι ἡ ἱστορία διαχρονικά διδάσκει, πώς ἐκεῖνοι πού ἠκολούθησαν τόν Χριστό ἄδολα, ποτέ δέν μετάνοιωσαν καί ποτέ δέν καταπίεσαν τούς ἀδελφούς τους, οὔτε διέπραξαν κανενός εἴδους ἔγκλημα.

Τουναντίον, ἀνιδιοτελῶς, γιά τήν ἀγάπη καί τήν πίστη τους στόν Βασιλέα Χριστόν, πρόσφεραν πολλά στήν κοινωνία τῶν συνανθρώπων καί δέν δίστασαν καί τήν ζωή τους νά δώσουν.

Ἑνῶ, ἀντίθετα, οἱ ἄ-Χριστοι καί μεταμελλήθηκαν καί ἐζήτησαν συγνώμην καί ἐβασάνισαν καί βασανίστηκαν.

Διαβάστε περισσότερα, μέσω Ἀναβάσεις: Ἐρωτῶ σέ φίλε, ἄν εἶσαι γνήσιος καί οὐχί δόλιος. Π. Ἀθανασίου Μηνά.

σ. » …σήμερον…» Οι απόψεις του άρθρου εκφράζουν τις θέσεις του συγγραφέα.

Εμείς δε:

«Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστι Θεός» (Θεσ. 2, 1 – 4).

05/08/2011 - Posted by | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Sorry, the comment form is closed at this time.