ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Απάντησις εις οπαδούς της Βασούλας Ρύντεν

Απάντησις του Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ προς μήνυμα οπαδών της κ. Βασούλας Ρύντεν
το οποίο απεστάλη εις e-mail του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ἀγαπητοί,

      Ἡ κίνησις τῆς κ. Βασούλας Ρύντεν δέν εἶναι ἀποδεκτή ὡς Ὀρθόδοξος κίνησις, ἀλλά εἶναι ἐξόχως οἰκουμενιστική καί ἰσοπεδωτική κατά τῆς Ἀληθείας, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁραμάτων τῆς κ. Ρύντεν. Διά τά κατά καιρούς μηνύματα καί νύξεις τά ὁποῖα ἔρχονται εἰς χεῖρας μας, ὀφείλω ἀπό χριστιανικήν ἀγάπην διά προφύλαξίν σας, νά σᾶς γνωστοποιήσω τά ἑξῆς:

     1) Ὁ μόνος ἀληθής οἰκουμενισμός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προωθεῖται ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὡς πρός τό θέμα τῆς προσεγγίσεως ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, διά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν πλανηθέντων εἰς τήν Ἀλήθειαν.
      2) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, καί διακρίνεται ἀπό κοινήν Πίστιν καί Βάπτισμα. Κατά τήν μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς«εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν Βάπτισμα». Συνεπῶς, ὅποιος δέν ἐναρμονίζεται μέ τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀκόμη  κι ἄν διατηρῇ μερικά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά αὐτῆς. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν δύο ἰσότιμες Ἐκκλησίες μέ διαφορετικήν Πίστιν, διότι ὁ Θεός «δέν εἶναι Θεός ἀκαταστασίας, ἀλλά τάξεως» κατά τούς λόγους τῆς ἰδίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει «Οἶκος τῆς Ἀνατολῆς» καί «Οἶκος τῆς Δύσεως» ἐφ’ ὅσον ὁ οἶκος τῆς δύσεως ἔχει ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία ἁπλῆ συνάντησίς σας μέ τήν Θεολογίαν π.χ. τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, θά σᾶς πείσῃ περί τούτου. Ἐκτός ἐάν «Οἶκον τῆς Δύσεως» ἐννοεῖτε τάς Ὀρθοδόξους Μητροπόλεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου.  
    3) Ἡ Ὀρθοδοξία δέν περιμένει σωστικά «Βλαστάρια» ἐπί τῆς γῆς, διότι ἔχει τόν Παράκλητον παραμένοντα ἐν αὐτῇ, κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου, τόν δέ Ἰησοῦν Χριστόν ἀναμένει μόνον ἐξ οὐρανοῦ, ὡς ἀστραπήν, διά νά φέρῃ οὐράνιον Βασιλείαν. Ἡ ἀναμονή ἐπιγείου Μεσσίου καί ἐπιγείου Βασιλείας χαρακτηρίζει τούς Νεοεποχίτας ἀποκρυφιστάς καί τούς αἱρετικούς χιλιαστάς, καί ὅσους ἄλλους κατευθύνονται εἰς τό νά πλανηθοῦν καί ἀποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστον, μετημφιεσμένον ὡς Ἰησοῦν Χριστόν βασιλεύοντα ἐπί τῆς γῆς.
   4) Τά ὁράματα τῆς κ. Ρύντεν, ὡς αὐτή τά περιγράφει εἰς τά πρῶτα βιβλία της, δέν ἔχουν οὐδέν χαρακτηριστικόν ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν τά ὁράματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Οἱ Θεοφόροι Ἅγιοι ἠξιώθησαν ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ μετά ἀπό πολλά  ἔτη σταυρικῆς ζωῆς, ὑπακοῆς, ταπεινώσεων, προσευχῆς καί νηστείας, ἀγάπης διπλῆς πρός Χριστόν καί τόν πλησίον καί θεληματικῆς ἀφανείας, τά ὁποῖα δέν ἐμφανίζει ἡ κ. Βασούλα Ρύντεν, παρ’ ὅλη τήν ἀπομάκρυνσίν της ἀπό τήν προτέραν κοσμικήν ζωήν της.
  5) Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὁ σατανᾶς «μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός» διά νά πλανήσῃ. Τά περιστατικά εἰς τά ὁποῖα χριστιανοί, ἀκόμη καί μοναχοί, ἔπεσον θύματα ἀπατηλῶν δαιμονικῶν ἐμφανίσεων ἀποτυπώνονται πλήρως εἰς τό ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Νικοδήμου «Γεροντικόν περί ὀνείρων καί ὁραμάτων».

 Γνωρίζομεν ἀκόμη ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι καί ἄν «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν, παρ’ ὅ παρελάβομεν»«ἀνάθεμα ἔστω». Διά τοῦτο κάθε εὐαγγελιζομένη ἕνωσις ἡ ὁποία παραβλάπτει τήν σώζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή, ὡς πρόξενος συγχύσεως καί ἀπωλείας, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὕτη βασίζεται κατά τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐπιζητεῖ θεάματα, ὄχι εἰς τά «ἠχεῖα τοῦ Πνεύματος», τούς Ἁγίους Πατέρας, ἀλλά εἰς ὁράματα ἁπλοϊκῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακηρύσσουν τούς ἑαυτούς των Προφήτας. ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.

  Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ νά διακόψετε τήν ἀποστολήν μηνυμάτων τοιούτου περιεχομένου καί νά ἐπιδοθῆτε εἰς τήν μελέτην τῶν θεοσόφων συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων, διά τῆς ὑπακοῆς εἰς αὐστηρόν καί πνευματοφόρον Γέροντα. Εἰ δ΄ ἄλλως, θά προξενήσητε  ἀπώλειαν εἰς σᾶς καί εἰς ὅσους τυχόν ἀκολουθήσουν.

Μετά φιλαδελφίας καί εὐχῶν,

Μοναχός Σεραφείμ
Γραμματεύς τῆς Ἀρχιγραμματείας

τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου
τῶν Ἱεροσολύμων

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/3F1B2DFC.el.aspx

22/07/2011 Posted by | ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, Βασούλα Ρύντεν | Σχολιάστε

Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την (Βασούλα) Ρύντεν

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011

Συντάχθηκε απο τον/την εκ του Οικ. Πατριαρχείου 21:31

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα ἀπαρεγκλίτως τό λαμπρόν ὑπόδειγμα καί τήν διδαχήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τήν διδασκαλίαν τῶν ἐχόντων τήν ἐξ αὐτῶν Διαδοχήν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τάς θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διαφυλάττει ὡς πολύτιμον μαργαρίτην τήν πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν βιώνει τό χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς διά μέσου τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν μυστηριακήν καί τήν καθόλου πνευματικήν ζωήν τοῦ θεοϊδρύτου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Οὕτως, ἡ οἱαδήποτε τάσις αὐτοσχεδιασμοῦ καί κίνησις, προσωπική ἤ συλλογική, περιφρονήσεως ἤ ἀθετήσεως τῶν δογμάτων τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ὁδοῦ διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, πολλῷ δέ μᾶλλον τῆς αὐτοανακηρύξεως προσώπων ὡς «δῆθεν χαρισματικῶν», ἀπεδοκιμάσθη πάντοτε ὡς ἀπαράδεκτος καινοτομία.

Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο, καί διά τήν ὀφειλετικήν προστασίαν τοῦ μέν εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου πληρώματος ἐξ ἐπικινδύνων πνευματικῶν συγχύσεων, τῶν δέ μή γνωριζόντων καλῶς τά πράγματα ἐκ τοῦ ἐλλοχεύοντος κινδύνου τῆς πλάνης, ἀποδοκιμάζονται ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας αἱ ὑπό τῆς Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντάκη – Ρύντεν, εὐρύτερον γνωστῆς ὡς «Βασούλας», καί τῆς ὑπ᾿ αὐτῆς ἱδρυθείσης ὀργανώσεως ὑπό τόν τίτλον «Ἀληθινή ἐν Θεῷ ζωή» ἀκρίτως καί ἐπιπολαίως εἰσαγόμεναι διδασκαλίαι περί τῶν δῆθεν «ἀπ᾿ εὐθείας διαλόγων της μετά τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί τῆς κατακτήσεως ὑπ᾿ αὐτῆς τε καί τῶν ὀπαδῶν της τῆς «ἀληθινῆς ἐν Θεῷ ζωῆς», αἱ ὁποῖαι παρεκκλίνουν αὐθαιρέτως τῆς θεοσδότου διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σκανδαλίζουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὅθεν, καλοῦμεν τούς εἰσηγητάς τῶν ἀπαραδέκτων αὐτῶν καινοτομιῶν καί τούς ἐμμένοντας εἰς αὐτάς ὑποστηρικτάς των, οἱ ὁποῖοι τούτου ἕνεκα δέν γίνονται δεκτοί εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν, ὄχι μόνον νά μή παρεμβαίνουν εἰς τό ποιμαντικόν ἔργον τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀλλά καί νά ἀποκηρύξουν τάς καινοφανεῖς διδασκαλίας των, ὥστε νά προληφθοῦν αἱ ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.

Ἐκφράζομεν, τέλος, τήν βαθεῖαν λύπην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς ἐνεργείας ἐνίων -ἐλαχίστων, εὐτυχῶς- κληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά παρευρίσκωνται εἰς ὁμιλίας τῆς εἰρημένης «Βασούλας» καί νά παρέχουν εἰς αὐτήν «πιστοποιητικά Ὀρθοδοξίας».

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 16ῃ Μαρτίου 2011
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7562:2011-03-16-19-59-40&catid=13

22/07/2011 Posted by | ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, Βασούλα Ρύντεν | Σχολιάστε

Αναφορικά στη πλάνη του μοναχού Μαξίμου Βαρβαρή.

Στην «πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους» –σύμφωνα με προφητεία του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου- αναφέρεται το ομώνυμο βιβλίο του αποτειχισμένου πλέον μοναχού Μάξιμου Βαρβαρή1 το οποίο διαφημίζεται στο διαδίκτυο2. Στο βιβλίο του μ.Μαξίμου διαβάζουμε:

Το έτος 1815 ο Άγιος Νείλος παρουσιάζεται, ως απεσταλμένος του Θεού, για πρώτη φορά σ’ ένα Αγιορείτη Μοναχό ονόματι  Θεοφάνη (μετέπειτα ονομασθέντα Αιχμάλωτος) και τον θεραπεύει από το δαιμόνιο που έπασχε. Στην συνέχεια άρχισε να του εμφανίζεται πολύ συχνά και να του λέγει διάφορες νουθεσίες, προτροπές και αποκαλύψεις δια το Άγιον Όρος και τον υπόλοιπον κόσμον, προστάζοντάς τον ταυτόχρονα όλα αυτά να τα διαδώσει, στους Αγιορείτας και όλους τους άλλους, μήπως και μετανοήσουν και σωθούν.

Επειδή δε ο Θεοφάνης είναι αγράμματος, λαμβάνει την εντολήν από τον Άγιο να τα  υπαγορεύσει καταλεπτώς εις τον παπά Γεράσιμον, δια να τα καταγράψει σε χαρτί, όπως και έγινε, προφητεύοντας ταυτόχρονα το κυνηγητό και τις διώξεις του Θεοφάνη και του παπά Γερασίμου, καθώς και την απόρριψη του χειρογράφου από τους Αγιορείτες.

Και για την προφητεία περί του τέλους του Αγίου Όρους:……………..

μέσω Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΕΙΛΟ ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ;.

 

 

 

 

Η Ιερά Σύνοδος για το βιβλίο του μοναχού Μάξιμου Βαρβαρή

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ο Αντίχριστος ήλθεν 1983-2013»

   Αποφάσεις της τρίτης Συνεδρίας της Δ.Ι.Σ.

για το μήνα Δεκέμβριο 2007.

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 12.12.2007, στην τρίτη Συνεδρία Της για το μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 151ης Συνοδικής Περιόδου, του Μακαριωτάτου Προέδρου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου απουσιάζοντος, προεδρεύοντος δε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Προκοπίου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία η Δ.Ι.Σ.:

Α. …

Β. …

Γ. …

Δ. Η Δ.Ι.Σ. κατόπιν σχετικών Γνωμοδοτήσεων των Συνοδικών Επιτροπών Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και επί των Αιρέσεων, σχετικά με το εκδοθέν βιβλίο του φερομένου ως μοναχού κ. Μαξίμου Βαρβαρή, με τον τίτλο: «Ο Αντίχριστος ήλθεν 1983-2013 », ενημερώνει ότι το εν λόγω βιβλίο γέμει κακοδοξιών, δεν εκφράζει την Ορθόδοξη Θεολογία και Πίστη και συνιστά στους πιστούς να είναι προσεκτικοί σε κείμενα και λόγους που δεν στηρίζονται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση της Εκκλησίας μας. Επί των κανονικών προβλημάτων σχετικά με την αποπομπή του ανωτέρω από την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, η Δ.Ι.Σ. απεφάνθη ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος ορθώς έπραξε.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Πηγή: http://www.egolpion.com/51AB2087.el.aspx


Η αποτείχιση του μοναχού Μάξιμου Βαρβαρή έχει σχέση με την καταδίκη του βιβλίου του από την Εκκλησία;

14062011

Παρουσιάζουμε 3 από τις 14 σελίδες της επιστολής του μοναχού Μάξιμου Βαρβαρή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία δηλώνει την αποτείχισή του. Αυτό που μας κάνει εντύπωση δεν είναι η απόφασή του να αποτειχιστεί αλλά μερικές γραμμές από το κείμενό του σχετικά με την αντιμετώπιση όσων δεν δέχτηκαν τις κακοδοξίες του. Ο μοναχός Μάξιμος με λίγα λόγια μας λέει ότι:

Επειδή έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε τα «σημεία των καιρών» που άφησε ο Κύριός μας προκειμένου να καταλάβουμε ότι φτάσαμε στο τέλος και που ο μοναχός Μάξιμος τα κατέγραψε στο βιβλίο του «Ο Αντίχριστος Ήλθεν 1983, 2013».

Και ότι:

«δεν αποκλείεται καθόλου, κάποιοι εξ αυτών, εκτός και όλων των άλλων πιθανών λόγων (;) να είναι ενεργά και συνειδητά όργανα του Αντιχρίστου και των σκοτεινών δυνάμεων που προετοιμάζουν πυρετωδώς την παγκόσμια κυβέρνηση…».

Κρίμα γέροντα…

Ολόκληρη την επιστολή του π.Μαξίμου μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2011/06/14/maximos_apoteixisi/

Να και το όνομα του αντιχρίστου…  (δήθεν).

Και το όνομα αυτού ΦΟΧ – FOX ή και firefox!

Μετά το βιβλίο ”Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ 1983-2013” του π.Μάξιμου Βαρβαρή , το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ΚΑΚΟΔΟΞΟ από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, ο μοναχός Μάξιμος συνεχίζει ακάθεκτος τις ερμηνείες του περί αντιχρίστου και στο νέο του βιβλίο μας αποκαλύπτει το όνομά του.

Ανακάλυψε ότι το χξστ’ πρέπει να ‘διαβαστεί’ στο αγγλικό αλφάβητο και όχι στο Ελληνικό όπως έκαναν κάποιοι έως σήμερα. Βγάζει λοιπόν το όνομα FOX (Αλεπού) που το βλέπει παντού στη Γραφή πλέον… Το θέμα εκτός από αστείο είναι και τραγικό και παρακαλούμε την Ιερά Σύνοδο να ενημερώσει σύντομα το πλήρωμα της Εκκλησίας… κρίμα π.Μάξιμε!

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/02/09/varvaris/

22/07/2011 Posted by | ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μοναχός Μάξιμος Βαρβαρής | Σχολιάστε

Ἐρμηνεία τοῦ κατά Ματθαίον Εὐαγγελίου, Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐρμηνεία τοῦ κατά Ματθαίον Εὐαγγελίου,

Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

22/07/2011 Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης | Σχολιάστε

Αριθμολογία. π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου.

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΑΘΗΝΑ 1997 (4η ΕΚΔΟΣΗ)

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π. Ε. Γ,  τηλ. 210 6396665

 

    Το αποκρυφιστικό αυτό σύστημα διακηρύσσει την δύναμη των αριθμών. Ονομάζεται και αριθμοσοφία ή αριθμομαντική. Αναζητείται η αντιστοιχία των ονομά­των, των ημερομηνιών των διαφόρων γεγονότων κ. ο. κ. στους αριθμούς 1-9 και 11 και 22. Με τη βοήθεια ενός «οδηγού αριθμολογίας» αναλύεται η προσωπικό­τητα του καθενός ή η κατάσταση της υγείας του. Οι οπαδοί πιστεύουν πως με κατάλληλους εναρμονισμούς μπορούν να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να επιτευχθούν ευχάριστες· οι αριθμολόγοι μπορούν, δήθεν, να ανακαλύψουν «τη δύναμη των αριθμών» και να τη χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς τους.

 Γίνεται φανερό πως κατά το σύστημα αυτό υπάρ­χουν μόνο 11 «μοίρες» και είναι σίγουρο πως οι οπα­δοί οδηγούνται σε απόλυτη εξάρτηση και σε δυσάρε­στες καταστάσεις. Η όλη ζωή τους δεν ρυθμίζεται πλέον με βάση την ελεύθερη προαίρεση τους, αλλά με βάση τους υπολογισμούς των αριθμολόγων.

Πηγή: http://www.egolpion.com/numerology.el.aspx

22/07/2011 Posted by | πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος | Σχολιάστε

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής (4, 1-132)

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη.

Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής

(4, 1-132) 

Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής

22/07/2011 Posted by | σε mp3, μεταφρασμένη. | 2 Σχόλια

   

Αρέσει σε %d bloggers: