ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Οἰ πολιτικοί ζητοῦν τὴν παραθεώρησιν τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς τοὺς θεολογικούς διαλόγους μετὰ των παπικῶν

Ορθόδοξος τύπος 08/07/2011 αρ. φ. 1886, σελ. 4

http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1886.pdf

Ὡς προκύπτει ἀπό ψήφισμα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία συνῆλθεν εἰς Παρισίους Προσφάτως ἔγινεν εἰς Παρισίους ἡ 18η συνάντησις τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχον βουλευταί ἀπό εἴκοσι κοινοβούλια. Μεταξύ αὐτῶν συμμετεῖχον καί βουλευταί τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΝΔ. Εἰς τήν συνέλευσιν συνεζητήθη τό θέμα: «Ἡ οἰκονομική κρίση καί τό ζήτημα τῶν ἀξιῶν». Ἡ συνέλευσις θά διήρχετο ἀπαρατήρητος, ἐάν εἰς τό ψήφισμα δέν ἐπεσημαίνετο κάτι τό ὁποῖον συναντῶμεν εἰς ἀνακοινώσεις, αἱ ὁποῖαι ἐκδίδονται μετά ἀπό διαθρησκειακάς διασκέψεις ἤ μετά ἀπό θεολογικούς διαλόγους μετά τῶν Παπικῶν ἤ ἄλλων αἱρετικῶν. Τό ἕνα μήνυμα εἶναι ἡ ἀνάδειξις τῶν ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι συμβάλλουν εἰς τήν ἀλληλοκατανόησιν ἀτόμων καί λαῶν μέ διαφορετικήν θρησκευτικήν παράδοσιν καί ζωήν.

Ἆραγε ὅταν ἐνέκρινον τό ψήφισμα οἱ Ἕλληνες βουλευταί ἔλαβον ὑπ᾽ ὄψιν των τήν κατάστασιν, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τά ἀστικά κέντρα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων καί ἰδιαιτέρως τήν κατάστασιν, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τάς Ἀθήνας ἐξ αἰτίας τῶν χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν; Ἤ ἔλαβον ὑπ᾽ ὄψιν των τό γεγονός ὅτι πρός χάριν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν παρανόμως διαβιούντων μεταναστῶν εἰς τήν χώραν ἔχουν καταργηθῆ τά θρησκευτικά δικαιώματα τῶν Ὀρθοδόξων και ἔχει ἀλλοιωθῆ ἡ Ἑλληνορθόδοξος ταυτότης τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων;

Τό ἄλλο μήνυμα τοῦ ψηφίσματος ἀφορᾶ τό θεολογικόν Διάλογον τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν Παπικῶν. Οἱ βουλευταί κάμνουν παρέμβασιν καί ἀπαιτοῦν νά παύση ὁ διάλογος νά εἶναι συνώνυμος τοῦ συμπαγοῦς δογματισμοῦ. Μᾶς ζητοῦν δηλαδή νά παραθεωρήσωμεν τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις, καί νά βάλωμεν «νερό εἰς τό κρασί μας», διά νά προωθηθῆ ὁ διάλογος. Οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπέτυχον νά ὑπηρετήσουν τήν Δημοκρατίαν, τούς θεσμούς, τόν νομικόν πολιτισμόν, ἀλλά και νά ὑπερασπισθοῦν τά κρατικά ταμεῖα, τώρα κάμνουν ὑποδείξεις και διά τόν τρόπον διεξαγωγῆς τῶν θεολογικῶν διαλόγων μεταξύ Παπικῶν καί Ὀρθοδόξων. Ὁ δέ τρόπος με τόν ὁποῖον κάμνουν τάς ὑποδείξεις φανερώνει ὅτι ὑπακούουν εἰς κέντρα ἀποφάσεων, τά ὁποῖα κατευθύνουν τόν Διάλογον.

Ἡ ἀνταπόκρισις

Παραθέτομεν τήν ἀνταπόκρισιν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων, ὑπό ἡμερομηνίαν 23ην Ἰουνίου ἐκ τῶν Παρισίων διά τάς ἐργασίας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα στὸ Παρίσι οἱ ἐργασίες τῆς 18ης ἐτήσιας συνάντησης τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), ποὺ εἶχε ὡς θέμα «Ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὸ ζήτημα τῶν ἀξιῶν». Ἡ ΔΣΟ εἶναι μιὰ διεθνής πολιτική ὀργάνωση βουλευτῶν ἀπό 20 κοινοβούλια, μέ κοινὸ παρανομαστή καί πυρήνα τῶν θέσεών τους τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη. “Ἔχοντας ὡς πυρήνα τῆς συνάντησής μας τὴ θεολογικὴ παράδοση καὶ πίστη”, ἐξηγεῖ ὁ βουλευτὴς Μιχάλης Παντούλας, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς “κρίναμε σκόπιμο νὰ συζητήσουμε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο καὶ περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους τόν ἀδύναμο.

Ἔγιναν προτάσεις ποὺ ἀποτυπώθηκαν σὲ ἕνα ψήφισμα, τό ὁποῖο οἱ βουλευτὲς θὰ μεταφέρουν στὰ ἐθνικά τους Κοινοβούλια.  Πρόκειται γιὰ μιὰ διαδικασία συμβολῆς, πρόσθεσε, ἕνα μέτρο πίεσης αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης στὸ νὰ κινηθοῦν οἱ διαδικασίες καὶ σὲ ἐπίπεδο ἐθνικῶν Κοινοβουλίων, μὲ στόχο ὅτι τὸ προέχον εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος. Ἐπιπλέον, τονίζει: “Ἡ οἰκονομικὴ κρίση θίγει κυρίως τοὺς μὴ ἔχοντες καὶ μὴ κατέχοντες. Ἐμεῖς πιέζουμε τὰ ἐθνικά μας Κοινοβούλια νὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν στὶς παρεμβάσεις τους αὐτὴν τὴν κατηγορία πολιτῶν”.

Στὴν παρατήρηση τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ ὅτι στὴν προκειμένη περίπτωση τῆς ἑλληνικῆς κρίσης, ἀνάμεσα «στοὺς ἔχοντες» στὴν Ἑλλάδα εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὁ κ. Παντούλας ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρξε μιὰ ἔμμεση παρέμβαση γιὰ τὴ συμπεριφορὰ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ὥστε “νὰ ὑπάρχει ταύτιση τῶν λόγων μὲ τὰ ἔργα”. “Οἱ Ἐκκλησίες παίζουν ἕνα ρόλο”, ἐξήγησε. “Γιὰ νὰ ἔχει, ὅμως, ἕνα οὐσιαστικὸ περιεχόμενο ἡ παρέμβασή τους, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ ταύτιση τῶν λόγων μὲ τὰ ἔργα καὶ ἡ ἀποβολὴ τῆς πολυτελοῦς διαβίωσης τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, γιατί ἀλλιῶς μόνο μὲ τὰ λόγια δὲν πείθονται οἱ πολίτες.

Ζητῶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ κωδικοποιήσει σὲ πράξεις τὸ περιεχόμενο τῶν λόγων”, κατέληξε ἀναγνωρίζοντας παράλληλα ὅτι “σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἕνα ἀφανὲς ἔργο τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἐπίπεδο κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης ποὺ δὲν δημοσιοποιεῖται”. Μὲ τὸ ψήφισμα τῆς ΔΣΟ οἱ συμμετέχοντες βουλευτὲς δεσμεύονται νὰ δραστηριοποιηθοῦν σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴ διάδοση τῶν ἀξιῶν τῆς ὀργάνωσης, ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁποῖες διατυπώνονται ὡς ἑξῆς:

– Ὑπογραμμίζουν τὸν κίνδυνο ἀποδυνάμωσης τοῦ κοινωνικο-πολιτισμικοῦ συστήματος, στὴν περίπτωση ποὺ ἡ οἰκονομία γίνει τὸ ἐπίκεντρο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὡς μόνη ἀξία καὶ ἔγνοια μέσα ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ κατανάλωση, ἐκτοπίζοντας τὶς ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες.

– Θεωροῦν ὅτι ὁ θεολογικὸς λόγος θὰ πρέπει νὰ παύσει νὰ εἶναι συνώνυμος τοῦ συμπαγοῦς δογματισμοῦ, ἑνὸς ἀρραγοῦς μονολόγου, ποὺ διεκδικεῖ ἀδιαπραγμάτευτα τὴν ἰσχὺ του ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

– Καλοῦνται νά ἀναδείξουν τις ἀξίες πού συμβάλλουν στὴν ἀλληλοκατανόηση ἀτόμων καὶ λαῶν μὲ διαφορετικὴ θρησκευτικὴ παράδοση καὶ ζωή.

– Οἱ θρησκευτικὲς ὀντότητες, μὲ πρῶτες τὶς μεγάλες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, πρέπει ἐνεργητικὰ νὰ βρεθοῦν στὸ πλευρὸ τῶν πασχόντων καὶ οἰκονομικὰ ἀδυνάτων, ὑπερασπιζόμενες τὸ συμφέρον τῶν πολλῶν.

Στήν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς βουλευτές:

Μιχάλης Παντούλας (ΠΑΣΟΚ) ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας, Ἀναστάσιος Νεράτζης (ΝΔ) ἀναπληρωτὴς γενικὸς γραμματέας τῆς ΔΣΟ,  Σάββας Ἐμινίδης (ΠΑΣΟΚ) ταμίας τῆς ΔΣΟ, Μαρία Σκραφνάκη (ΠΑΣΟΚ), Συμεὼν Κεδίκογλου (ΠΑΣΟΚ) πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς

07/07/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 8.7.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἡ Ἐκκλησία νά σπάση τήν σιωπήν της ἔναντι τῶν αἱρέσεων καί τῶν σεκτῶν. Ἔκκλησις πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδον, τὰς Ἱ. Μητροπόλεις, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὸν Ἱ. Κλῆρον.

◇ Ἰδεολογικόν ἐργαστήριον τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος. Ὑπηρετεῖ τόν Συγκρητισμόν καί δι᾽ αὐτό εἴμεθα ἀντίθετοι μέ τά προγράμματά της ὑπογραμμίζει διά ἀνακοινώσεώς της ἡ Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου.

◇ Αἱ θέσεις τοῦ Σεβ. Ἠλείας κ. Γερμανοῦ διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» καί τόν «666». Νουθεσίαι καί συστάσεις πρός τήν ΔΙΣ, τούς ἀνησυχοῦντας Ἀρχιερεῖς, Ἡγουμένους, Ἱερομονάχους κ.λπ..

◇ Διώρισαν 250 ἱεροδιδασκάλους εἰς τάς μουφτείας τῆς Θράκης διά τήν διδασκαλίαν τοῦ Κορανίου.Κρίσιμα ἐρωτήματα πρός τήν Ὑπουργόν Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Πειραιῶς.

◇ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον διὰ τὴν Κάρταν τοῦ Πολίτου ὑπὸ τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν».

◇ Καταγγέλλεται ὁ τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 Ἑλλάδος διά ὑπονόμευσιν τοῦ Ἀντικατοχικοῦ Ἀγῶνος τῆς Κύπρου. Καλλιεργεῖται διά τηλεοπτικῆς παραγωγῆς ὁ ἐθισμός εἰς τήν Τουρκικήν Κατοχήν.
◇ Σκοπός τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἶναι ἡ προετοιμασία μιᾶς παγκόσμιας δικταορίας ἐπισημαίνεται εἰς ψήφισμα πιστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Σεβ. Αἰτωλοακαρνανίας: Νά μᾶς ἀφήσουν νά εἴμαστε καί νά μένουμε ἐλεύθεροι, συνειδητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

◇ Χωρισμόν Κράτους – Ἐκκλησίας ζητεῖ ὁ ὑπουργός κ. Νικ. Σηφουνάκης.
◇ Οἱ Τοῦρκοι σχεδιάζουν τήν ἵδρυσιν Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς τήν Κατεχομένην Κύπρον.
◇ Ὁ Γερμανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὑπέρ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

 

Φύλλο: http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1886.pdf

Στη σελίδα του Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται, διαρκώς, 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο φύλλο 1908, το 1886, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: http://www.4shared.com/document/7_aUlyQ4/1886.html

07/07/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | Σχολιάστε

Ποια είναι η κ. Βασούλα Ρύντεν;

πρωτοπ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ

Πηγή: Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον

Η κυρία «Βασούλα», «κατά κόσμον» Βασιλική -Παρασκευή Πεντάκη -Ρύντεν, σε σειρά βιβλίων της, υπό τον τίτλον «Η αληθινή εν Θεώ Ζωή» και επίτιτλον «Διάλογοι με τον Ιησού», «αποκαλύπτει» εαυτήν. Ιδού ελάχιστα, χαρακτηριστικά κατά την γνώμη μας, αποσπάσματα από τα βιβλία της, τα οποία δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια:

Σε διάλογο με τον «Ιησού»: «(Βασούλα): Μπορώ να Σ’ ευλογήσω και εγώ; (Ιησούς): Μπορείς. (Βασούλα): Τότε έχε τις ευλογίες μου Ιησού Χριστέ!» (Τετράδια 116, α 77).

Κι αλλού: «(Βασούλα): Του ζήτησα ξανά συγγνώμη και Τον ευλόγησα» (Τετράδια 116, α 195). Και πιο κάτω: «Σ’ αγαπώ Κύριε και Σ’ ευλογώ. (Ιησούς): Εμείς, εμάς; (Βασούλα): Ναι Κύριε» (αυτόθι, σ. 280).

Σε άλλη συνομιλία: «(Ιησούς): Βασούλα, ευλόγησέ Με και ύμνησέ Με» (Τετρ. 2940, σ. 173).

Γι’ αυτό φαίνεται ο Χριστός μερικές φορές, από την χαρά Του «χαμογελούσε φανερώνοντας τα λακκάκια του» (Τετρ. 4155, σ. 191).

Στις 8. 1. 87 η «Βασούλα» γράφει: «Αποφάσισα να δείξω τα γραπτά σ’ ένα καθολικό ιερέα εδώ. Τα καταδίκασε λέγοντας ότι είναι έργα του διαβόλου κι ότι θα πρέπει να σταματήσω. Ο Ιησούς του είχε ζητήσει, αν ήθελε να σηκώσει το Σταυρό Ειρήνης και Αγάπης μαζί μου. Είπε ότι είναι εκ του πονηρού. Μού έδωσε να διαβάσω τρεις προσευχές: στον Αρχ. Μιχαήλ, στην Παναγία και στην Ιερή Καρδιά του Ιησού. Μού είπε να τις διαβάσω τις επόμενες μέρες και να δει τι θα συμβεί. Το έκανα. Ύστερα άφησα το χέρι μου ελεύθερο να γράψει και επί τέσσερεις μέρες έγραφα: «Εγώ, ο Γιαχβέ σε οδηγώ». Τέσσερεις μέρες στη σειρά» (Τετρ. 116, σ. 80).

Ο «Ιησούς», στην ερώτησή της: «Η καρδιά μετρά περισσότερο από τα ράσα;», απαντά: «Ναι, το σημαντικό είναι η καρδιά». Έτσι, η «Βασούλα» μπορεί να «παίρνει» «από το Χέρι Του τον Άρτο Του» (αυτόθι, σελ. 75 και 156) και τελικά ο «Ιησούς» της λέει: «Έλα, ας αναπαυθούμε ο ένας μέσα στον άλλο» (αυτόθι, σ. 147)
Εξ άλλου, ο «Ιησούς» την «διάλεξε να γίνει ο βωμός Του» (αυτόθι, σ. 187). Ο «Ιησούς» αποκαλύπτει και τα εξής για την «Βασούλα»: «Υπόλοιπό Μου, ενώσου μαζί Μου και ας γίνομε ένα, μαζί, μαζί θ’ αποκαταστήσουμε την Εκκλησία Μου» (Τετρ. 116, σ 224).

Ακόμη η «Βασούλα» ένεκα της ιδιαζούσης σχέσεώς της με τον «Ιησού» μπορεί να ευλογεί και τον κόσμον. Έτσι στις 23 Μαρτίου 1989, Μ. Πέμπτη, «ευλόγησε» την πόλη GARABANDAL, αφού προηγουμένως εκκλησιάστηκε στον Ρωμαιοκαθολικό ναό και βρήκε θαυματουργικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της το άγαλμα της Παναγίας Φατιμά, που την «συνοδεύει σε όλες της τις συγκεντρώσεις», και έβαλε στα χέρια του αγάλματος ένα «ροδάριο» που είχε από το Medjugorge και αφού την «ξύπνησε» στις 8 π. μ. η Αγία Θηρεσία (Τετρ. 2940, σ. 96).

Με την αγάπη της «Βασούλας» προς τον «Ιησού» θα σωθούν ακόμη και οι ψυχές στο «καθαρτήριο», οι οποίες «περίμεναν να μεγαλώσει» η «Βασούλα»: «Με το να με αγαπάς διακαώς,. . . αρπάζονται από το καθαρτήριο πυρ. . . . Πόσο εξαρτώνται από σένα! Αχ, Βασούλα, θα τις βοηθήσεις;» (Τετρ. 116, σ. 227).

Η «Βασούλα» έχει υψηλό προορισμό: «Θεέ μου, εγώ προσωπικά είμαι βαφτισμένη Ελληνορθόδοξη. Σε ποιους αναφέρεσαι Κύριέ Μου; Στους καθολικούς ή στους προτεστάντες, σε αιρέσεις ή σε άλλες θρησκείες; Αν τολμώ και Σε ρωτώ, είναι γιατί υπάρχουν. (Ιησούς): Ω, Βασούλα, Βασούλα, είμαι Ένας, Εγώ ο Θεός είμαι Ένας. Τα παιδιά Μου δημιουργήθηκαν από το Χέρι Μου. Γιατί είναι όλα τα παιδιά Μου σκορπισμένα; Επιθυμώ την Ενότητα, θέλω όλα τα παιδιά Μου να ενωθούν. Είμαι Ένας Θεός και πρέπει να καταλάβουν ότι η Αγία Τριάδα είναι Μονάδα! Το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Υιός, οι τρεις μαζί είναι Ένας. (Τετρ. 116, σ. 146).

Η «ένωση», θα γίνη, βεβαίως, μέσω «του Πέτρου», δηλαδή του Πάπα της Ρώμης: «(Ιησούς): Στο Μήνυμά Μου ζητώ να ενωθούν οι Εκκλησίες Μου. . . . . Διάλεξα τον Πέτρο να είναι ο φύλακάς σας, να σας φυλάει μέσα στην Αλήθεια ως την Επιστροφή Μου, αλλά οι άνθρωποι Με παρήκουσαν. Διαιρέθηκαν ανακηρύσσοντας δικούς τους κανόνες. Αληθινά σάς λέγω, μην ακούτε εκείνους που αντιτίθενται στον Πέτρο, τον Πέτρο των Αμνών Μου, που είναι σήμερα ο Ιωάννης Παύλος Β’, γιατί είναι ο εκλεκτός Μου και ο αγαπημένος της Ψυχής Μου. Μην ακούτε εκείνους που τον καταδικάζουν, έχουν πλανηθεί. . . . . . να γυρίσετε όλοι στον Πέτρο και να γίνετε ένα, όπως ο Πατέρας κι Εγώ είμαστε Ένα» (Τετρ. 2940, σ. 45).

Ο χώρος δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο. Όμως νομίζουμε ότι αξίζει να μεταφέρουμε ακόμη μερικά αποσπάσματα: «4 Αυγούστου 1989: Χθες, ξύπνησα στη μέση της νύχτας και αντιλήφθηκα ότι το Άγιο Πνεύμα προσευχόταν για μένα το Πιστεύω. . . . . αντιλήφθηκα ότι η Φωνή του Αγίου Πνεύματος, προσευχόταν την προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ» (Τετρ. 2940, σ. 162).
Σε κάποια συνάντηση καταγράφεται ο εξής διάλογος: «Ιησού, νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε. (Ιησούς): Πού; (Βασούλα): Στο ισόγειο, να κοιτάξω το φούρνο. (Ιησούς): Έλα, πάμε. 16 Μαΐου 1987» (Τετρ. 116, σ. 174). Την 1η Οκτωβρίου 1987 η «Βασούλα» γράφει για τον «Ιησού»: «Ήταν σαν να είχε μια ξαφνική ιδέα και σταμάτησε για να μου δείξει τους αστραγάλους μας δεμένους μαζί» (αυτόθι, σ. 272).

Κλείνομε το παρόν σημείωμα με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις «αποκαλύψεις» της «Βασούλας». Στο κεφάλαιο «Μήνυμα Ενότητας» της 14ης Οκτωβρίου 1991 γράφει: «Δεν θέλω διαχειριστές μέσα στον οίκο Μου. Ενοποιήστε, για χάρη Μου, την εορτή του Πάσχα» και συνεχίζει: «Είμαι ορθόδοξη και μοιράζομαι τα πάντα με τους καθολικούς αδελφούς μου, και δεν διαφοροποιούμαι στο Όνομά Σου όταν είμαι μαζί τους, ούτε κι αυτοί μου φέρονται διαφορετικά απ’ ότι στους δικούς τους. Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί απ’ αυτούς πηγαίνουν στις Ελληνικές ή Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες. . . » (Τετρ. 4155, σ. 283-284).

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή για το δόγμα (Congregazione per la dotrina) του Βατικανού εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον της «Βασούλας». Πολλά μπορεί κανείς να βρει στο άρθρο του Ρωμαιοκαθολικού π. Francois Dermine, Καθηγητού στο Πανεπιστήμιο της Bologna, με τον τίτλο: «Εκείνα τα ύποπτα μηνύματα της Βασούλας Ρύντεν» (περιοδικό Religioni e Sette nel mondo, έτος 1996, Νο1, σελ. 130-136), στο οποίο αποδίδονται βαριές κατηγορίες στην «Βασούλα». Ο ίδιος έχει γράψει και βιβλίο με τον τίτλον: «Βασούλα Ρύντεν, κριτική έρευνα», στο οποίον υποστηρίζει ότι η «Βασούλα» είναι «μια γνήσια προφήτιδα της «Νέας Εποχής», καθόσον, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, παρουσιάζει δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος: την διακήρυξη της «νέας εποχής» (τάξεως) και την χρήση «τεχνικών» που χρησιμοποιεί για την «επικοινωνία της με τον Ιησού», που δεν απέχουν από την «αυτόματη γραφή». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ίδια λέει μεν ότι είναι καθολική, αλλά κατ αυτόν ευρίσκεται «σε έδαφος ουδέτερο και απαράδεκτο» παρ’ όλον ότι φέρεται να «αισθάνεται το καθήκον να προσέρχεται σε όλα τα μυστήρια της Καθολικής εκκλησίας» (περιοδικό ως αν. , σ. 131 και 134).

Λυπούμεθα γιατί ελάχιστοι έστω κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν παρευρέθη σε ομιλίες της «Βασούλας» δίδοντας της έτσι «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».

Εμείς δημοσιεύουμε επί του παρόντος το ως άνω κείμενο και καλούμε τον αναγνώστη να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 17

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/94C4437F.el.aspx


07/07/2011 Posted by | ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΘΗ - ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, Βασούλα Ρύντεν, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε

Για τις βιοτικές μέριμνες (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Όλα τα πλούτη μας, η δόξα και οι τιμές, δεν είναι παρά ένα φευγαλέο όνειρο, που τελειώνει με τον θάνατο. Κάνεις δεν παίρνει τίποτε μαζί του στον άλλο κόσμο, ούτε ένα έστω ψιχουλάκι από το επίγειο συμπόσιο! Είναι μακάριος όποιος κατανοεί πως η ψυχή είναι το μοναδικό απόκτημα του, το οποίο από τίποτε δεν φθείρεται, ούτε και απ’ αυτόν τον θάνατο! Ένας τέτοιος άνθρωπος σκέπτεται τρεις μόνον πραγματικότητες: τον θάνατο, την ψυχή και τον Θεό-ΚριτήΟ αββάς Ευάγριος διδάσκει τα εξής: «Κράτα διαρκώς στο νου σου τον επικείμενο θάνατό σου και την Κρίση κι έτσι θα διαφυλάξεις την ψυχή σου από την αμαρτία». Όλες οι βιοτικές μας μέριμνες σε τούτη τη ζωή είναι σαν άσκο­πες φροντίδες για ένα γεύμα που πρέπει σύντομα να διακοπεί. Ο άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής λέει χαρακτηριστικά: «Έχε μπροστά στα μάτια σου τον θάνατο, κάθε μέρα· συνεχώς να σκέπτεσαι το πως θα χωριστείς από το σώμα σου, πως θα περάσεις από την περιοχή των δυνάμεων του σκότους που θα σε συναντήσουν στον αέρα και πως θα παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού! Προετοιμάσου για εκείνη τη Φοβερή Ημέρα, κατά την οποία θα σε βρει η Κρίση του Θεού, σαν να την βλέπεις ήδη από τώρα!». Κάποια μέρα ένας πλούσιος έμπορος, ο Ιωάννης, πήγε στον όσιο Σαββάτιο του Σολόφσκι και του προσέφερε πλούσια ελεημοσύνη. Ο Σαββάτιος δεν δέχθηκε να λάβει το παραμικρό και είπε στον δωρεοδότη να τα μοιράσει όλα στους φτωχούς. Ο Ιωάννης πολύ λυπήθηκε γι αυτό και ο όσιος, για να τον παρηγορήσει και να του αποκαλύψει ορισμένα πράγματα, του είπε: «Ιωάννη, παιδί μου, μείνε εδώ και αναπαύσου μέχρι αύριο και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού». Ο Ιωάννης υπάκουσε. Την επαύριο, πράγματι ο Ιωάννης μπήκε στο κελλί του Σαββατίου και είδε τον γέροντα οριστικά αναπαυμένο, ενώ μια γλυκειά ευωδία πλημμύριζε το κελλί. Αυτός που προβλέπει το τέλος της ζωής του, αυτός δεν μεριμνά για τα επίγεια αγαθά!

alopsis Πηγή: http://hristospanagia1.wordpress.com


07/07/2011 Posted by | Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς. | Σχολιάστε

π. Ευσέβιος Βίττης. Μετάνοια (mp3).

 
π. Ευσέβιος Βίττης. Μετάνοια.

07/07/2011 Posted by | πατήρ Ευσέβιος Β ί τ τ η ς, ΟΜΙΛΙΕΣ (mp3) | , | Σχολιάστε

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ μόνη καθαροτάτη καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα,

ἡ μόνη πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος καὶ σωφροσύνης καὶ παρθενίας,

ἡ μόνη κατοικητήριον ὅλη γενομένη τῆς ὅλης χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος,

κἀντεῦθεν καὶ αὐτὰς τὰς ἀΰλους Δυνάμεις ἀσυγκρίτως ὑπερβαλοῦσα τῇ καθαρότητι καὶ τῷ ἁγιασμῷ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,

ἔπιδε ἐπ’ ἐμὲ τὸν ἐναγῆ καὶ ἀκάθαρτον καὶ ῥερυπωμένον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα τῷ μολυσμῷ τῆς ἐμπαθοῦς καὶ ἐνηδόνου ζωῆς μου·

κάθαρόν μου τὴν ἐμπαθῆ διάνοιαν·

ἅγνισόν μου καὶ διόρθωσόν μου τοὺς πεπλανημένους καὶ τετυφλωμένους λογισμούς·

ῥύθμισον καὶ παιδαγώγησόν μου τὰς αἰσθήσεις·

ἐλευθέρωσόν με τῆς τυραννούσης κακίστης καὶ αἰσχρᾶς συνηθείας τῶν ἀκαθάρτων προλήψεων καὶ παθῶν·

στῆσόν μου πᾶσαν τὴν κατ’ ἐνέργειαν ἁμαρτίαν,

καὶ δώρησαι νῆψιν καὶ διάκρισιν τῷ ἐσκοτισμένῳ καὶ ταλαιπώρῳ μου νῷ πρὸς

διόρθωσιν τῶν οἰκείων σφαλμάτων τε καὶ πτωμάτων, ἵνα τοῦ σκότους τῆς ἁμαρτίας ἀπαλλαγεὶς καταξιωθῶ δοξάζειν καὶ ὑμνεῖν σε ἐν παρρησίᾳ τὴν μόνην ἀληθινὴν Μητέρα τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν·

ὅτι μόνη σὺν αὐτῷ καὶ δι’ αὐτὸν εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη ὑπάρχεις ὑπὸ πάσης τῆς ἀοράτου καὶ ὁρατῆς κτίσεως, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀγίου Εφραίμ τοῦ Σύρου

07/07/2011 Posted by | Προς την Υπεραγία Θεοτόκο | Σχολιάστε

Ιερόν Πηδάλιον

Ιερόν Πηδάλιον

07/07/2011 Posted by | ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ | | Σχολιάστε